Phân Tích Nhân Tố Khám Phá Efa Của Biến Phụ Thuộc

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm PJICO Huế - 15


Total Variance Explained

Compon ent

Initial

Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative

%

Total

% of Variance

Cumulat ive %

Total

% of Varianc

e

Cumulativ e %

1

5.769

24.039

24.039

5.769

24.039

24.039

3.504

14.602

14.602

2

2.828

11.784

35.823

2.828

11.784

35.823

3.281

13.670

28.271

3

2.597

10.819

46.642

2.597

10.819

46.642

2.988

12.450

40.722

4

1.997

8.322

54.964

1.997

8.322

54.964

2.636

10.985

51.707

5

1.628

6.782

61.746

1.628

6.782

61.746

2.410

10.040

61.746

6

.991

4.131

65.8777

.860

3.585

69.4628

.760

3.168

72.6309

.737

3.069

75.69910

.692

2.882

78.58111

.599

2.496

81.07712

.526

2.191

83.26813

.499

2.080

85.34914

.463

1.930

87.27915

.444

1.852

89.13116

.414

1.727

90.85717

.373

1.554

92.41118

.347

1.446

93.85819

.299

1.246

95.10320

.290

1.207

96.31121

.269

1.120

97.43122

.262

1.093

98.52423

.203

.845

99.36924

.152

.631

100.000Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 140 trang: Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm PJICO Huế

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty Bảo hiểm PJICO Huế - 15

Extraction Method: Principal Component Analysis.


Rotated Component Matrixa


Component

1

2

3

4

5

PTHH5

.867

PTHH2

.820

PTHH1

.810

PTHH3

.761

PTHH4

.742

NLPV5


.849
NLPV4


.805
NLPV3


.758
NLPV1


.733
NLPV2


.633
STC5.819STC1.808STC3.790STC2.775STC4.573MDDC4
.803


MDDC2
.719


MDDC1
.679


MDDC3
.654


MDDC5


MDDU3

.780

MDDU1

.780

MDDU2

.768

MDDU5

.626

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.


1.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA lần 3


KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.790

Approx. Chi-Square

1408.866

Bartlett's Test of Sphericity Df

253

Sig.

.000


Total Variance Explained

Component

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative

%

Total

% of Variance

Cumulative

%

Total

% of Variance

Cumulative

%

1

5.578

24.253

24.253

5.578

24.253

24.253

3.511

15.267

15.267

2

2.826

12.288

36.541

2.826

12.288

36.541

3.273

14.229

29.496

3

2.590

11.263

47.804

2.590

11.263

47.804

2.987

12.988

42.484

4

1.980

8.608

56.411

1.980

8.608

56.411

2.421

10.525

53.009

5

1.602

6.965

63.376

1.602

6.965

63.376

2.385

10.368

63.376

6

.942

4.095

67.4717

.809

3.519

70.9908

.745

3.241

74.2319

.692

3.010

77.24110

.609

2.649

79.89011

.547

2.377

82.26712

.504

2.191

84.45813

.476

2.069

86.52714

.455

1.978

88.50615

.438

1.903

90.40916

.378

1.642

92.05117

.347

1.509

93.56018

.301

1.308

94.86919

.291

1.265

96.13420

.271

1.178

97.31221

.263

1.144

98.45622

.203

.884

99.34023

.152

.660

100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotated Component Matrixa


Component

1

2

3

4

5

PTHH5

.869

PTHH2

.820

PTHH1

.812

PTHH3

.765

PTHH4

.742

NLPV5


.850
NLPV4


.802
NLPV3


.762
NLPV1


.738
NLPV2


.637
STC5.820STC1.808STC3.790STC2.776STC4.574MDDU1
.780


MDDU3
.779


MDDU2
.772


MDDU5
.632


MDDC4

.810

MDDC2

.734

MDDC1

.689

MDDC3

.626

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.


2. Phân tích nhân tố khám phá EFA của biến phụ thuộc


KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.709

Approx. Chi-Square

129.747

Bartlett's Test of Sphericity Df

3

Sig.

.000


Total Variance Explained

Component

Initial

Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2.147

71.561

71.561

2.147

71.561

71.561

2

.460

15.320

86.881
3

.394

13.119

100.000

PHỤ LỤC 5: KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO SAU PHÂN TÍCH PHÂN TỐ KHÁM PHÁ


1. Sự tin cậy


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.816

5


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

STC1

16.6286

4.019

.688

.761

STC2

16.5643

4.032

.644

.771

STC3

17.0286

3.467

.643

.772

STC4

16.6929

4.301

.435

.828

STC5

16.7143

3.731

.663

.762


2. Mức độ đáp ứng


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.778

4


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

MDDU1

12.3000

2.355

.643

.699

MDDU2

12.2000

2.262

.595

.718

MDDU3

12.2571

2.379

.570

.731

MDDU5

12.7643

2.095

.546

.753


3. Mức độ đồng cảm


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.741

4


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

MDDC1

12.1500

2.560

.485

.709

MDDC2

12.5071

2.180

.540

.678

MDDC3

12.2143

2.429

.462

.720

MDDC4

12.5214

1.920

.662

.600


4. Năng lực phục vụ


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.833

5


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total

Correlation

Cronbach's Alpha if Item

Deleted

NLPV1

16.0786

3.382

.619

.804

NLPV2

16.0357

3.632

.543

.823

NLPV3

16.2643

3.002

.629

.805

NLPV4

15.9429

3.493

.676

.793

NLPV5

16.0214

2.870

.739

.767


5. Phương tiện hữu hình


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.878

5


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

PTHH1

16.5143

4.252

.764

.840

PTHH2

16.5214

4.438

.673

.860

PTHH3

17.0286

3.841

.693

.860

PTHH4

16.7357

4.282

.637

.869

PTHH5

16.4857

4.079

.814

.827


6. Mức độ hài lòng


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.798

3


Item-Total Statistics


Scale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

MDHLC1

7.6286

.868

.634

.740

MDHLC2

7.3429

1.047

.634

.739

MDHLC3

8.0429

.905

.671

.693


PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH HỒI QUY TƯƠNG QUAN


1. Phân tích tương quan Pearson

Correlations


HL

STC

MDDU

MDDC

NLPV

PTHH


Pearson Correlation

1

.478**

.524**

.552**

.510**

.509**

HL

Sig. (2-tailed)


.000

.000

.000

.000

.000


N

140

140

140

140

140

140


Pearson Correlation

.478**

1

.225**

.190*

.096

.156

STC

Sig. (2-tailed)

.000


.008

.025

.262

.066


N

140

140

140

140

140

140


Pearson Correlation

.524**

.225**

1

.367**

.273**

.281**

MDDU

Sig. (2-tailed)

.000

.008


.000

.001

.001


N

140

140

140

140

140

140


Pearson Correlation

.552**

.190*

.367**

1

.260**

.294**

MDDC

Sig. (2-tailed)

.000

.025

.000


.002

.000


N

140

140

140

140

140

140


Pearson Correlation

.510**

.096

.273**

.260**

1

.258**

NLPV

Sig. (2-tailed)

.000

.262

.001

.002


.002


N

140

140

140

140

140

140


Pearson Correlation

.509**

.156

.281**

.294**

.258**

1

PTHH

Sig. (2-tailed)

.000

.066

.001

.000

.002N

140

140

140

140

140

140

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


2. Phân tích hồi quy


Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

t

Sig.

Collinearity

Statistics

B

Std. Error

Beta

Tolerance

VIF


(Constant)

-1.453

.315


-4.612

.000
STC

.301

.048

.314

6.215

.000

.931

1.074


1

MDDU

MDDC

.197

.257

.052

.052

.207

.268

3.764

4.912

.000

.000

.791

.801

1.264

1.249


NLPV

.303

.054

.290

5.555

.000

.872

1.147


PTHH

.228

.049

.248

4.685

.000

.850

1.176

a. Dependent Variable: HL

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số