Các Trạng Thái Lượng Tử Hữu Hạn Chiều

Tiến đến 0, lúc đó cường độ trung bình: I  t   E  t  2 N   E m m  1 2 , (1.12) là hằng số. Ta sẽ có tiệm cận [64]: 0 J  z   z , (1.13) và khi biên độ J 0  z  z  0 2 E m  0 , ta thu được kết quả sau: Z  J  ...

Bộ Nối Phi Tuyến Tương Tác Tuyến Tính Được Bơm Một Mode

Chương 2 CÁC TRẠNG THÁI ĐAN RỐI HÌNH THÀNH TRONG BỘ NỐI PHI TUYẾN KIỂU KERR Trong chương này, chúng tôi nghiên cứu mô hình bộ nối phi tuyến gồm hai dao động tử phi tuyến liên kết tuyến tính hoặc phi tuyến với nhau và được bơm một ...

Xác Suất Để Hệ Tồn Tại Trong Các Trạng Thái Kiểu Bell

T [10 -6 s ] t [10 -6 s ] Hình 2.16: Xác suất để hệ tồn tại trong các trạng thái kiểu Bell B  20  62 (đường nét liền), B  12  62 (đường nét gạch) và  02  B 62 (đường gạch chấm) với     5   10 4 rad/s (Hình bên ...

Xác Suất Để Hệ Tồn Tại Ở Các Trạng Thái Kiểu Bell

T [10 -6 s ] t [10 -6 s ] B Hình 3.15: Xác suất để hệ tồn tại ở các trạng thái kiểu Bell  20  63 N  12  B và 63 N với 4  0  5   10 rad/s. Đường nét liền ứng với a 0  0 , đường nét gạch ứng với 0 0 a  1,25   10 4 ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí