Phổ Eis Của Mos 2 (Am), Mos 2 /rgo (Cm) Và Mn-Mos 2 /rgo (Dm)

Phổ XPS của Mn2p (hình 3.41a) cho thấy có 6 pic đặc trưng cho Mn 2+ tại các mức năng lượng 640,08 eV và 651,58 eV; Mn 3+ tại các mức năng lượng 642,58 eV và 653,48 eV; Mn 4+ tại các mức năng lượng 645,08 eV và 654,28 eV [195],[196],[197]. Kết quả này ...

Phương Pháp Cộng Hưởng Thuận Từ Điện Tử (Epr)

Của ánh sáng đơn sắc ban đầu, được gọi là hiệu ứng Raman. Sự thay đổi này sẽ cung cấp các thông tin về các dao động và chuyển động quay của vật liệu. Phổ Raman cho phép khẳng định sự khuyết tật trên bề mặt của vật liệu. ...

Ứng Dụng Làm Xúc Tác Quang Trong Xử Lý Chất Màu Của Mos 2

1.8. Ứng dụng làm xúc tác quang trong xử lý chất màu của MoS 2 Các thuốc nhuộm hữu cơ dùng trong các ngành công nghiệp sau khi thải vào môi trường nước chỉ cần một nồng độ rất nhỏ đã làm thay đổi rò rệt về màu sắc của nước. ...

Cơ Chế Quang Xúc Tác Của Vật Liệu Biến Tính [12]

4. Nội dung và phương pháp nghiên cứu - Tổng hợp vật liệu: tổng hợp GO bằng phương pháp Hummers, tổng hợp rGO bằng phương pháp khử với tác nhân axit ascorbic kết hợp quá trình xử lý ở nhiệt độ cao, tổng hợp MoS 2 và biến tính với Mn ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số