Ứng dụng lý thuyết quá trình ngẫu nhiên để nghiên cứu thăng giáng lượng tử trong các bộ nối phi tuyến kiểu Kerr - 18

Khi có nhiễu:  ta được:       0   ( t ), thay vào hệ ba phương trình trên i d c ( t )  2      t   c ( t ), (P21) dt 20 0 02 i d c ( t )       t   c ( t ), (P22) dt i d c 12 0 02 ( t )  2   *   * ...

Ứng dụng lý thuyết quá trình ngẫu nhiên để nghiên cứu thăng giáng lượng tử trong các bộ nối phi tuyến kiểu Kerr - 17

[105] F.A.A. El-Orany, M. Sebawe Abdalla, J. Peřina (2005), Quantum properties of the codirectional three-mode Kerr nonlinear couple , Eur. Phys. J. D 33, 453. [106] V. Vedral (2002), The role of relative entropy in quantum information theory , Rev. Mod. Phys. 74, 197. [107] L. Allen, J.H. Eberly ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí