Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Công Tác Quản Lý

- Phân h ệ m ượ n liên th ư vi ệ n : Phân hệ có khả năng mở rộng và tương thích với các hệ thống bên ngoài, được dùng để kiểm soát việc mượn tài liệu từ các thư viện khác và cho phép cán bộ thư viện theo dõi tiến trình mượn ...

Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Việc Xây Dựng Csdl

- Nhập/ xuất biểu ghi để tạo ra các biểu ghi thư mục theo tiêu chuẩn MARC dưới dạng UNIMARC, MARC 21 hoặc các khổ mẫu trong CDS/ISIS. - Xử lý, tìm kiếm, truy cập dữ liệu số - In mục lục, phích, tài liệu, báo cáo liên quan đến biên mục - ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí