Ứng dụng lý thuyết quá trình ngẫu nhiên để nghiên cứu thăng giáng lượng tử trong các bộ nối phi tuyến kiểu Kerr - 18


Khi có nhiễu:

ta được:

0 (t ),

thay vào hệ ba phương trình trên

i d c (t) 2 t c


(t),

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 144 trang: Ứng dụng lý thuyết quá trình ngẫu nhiên để nghiên cứu thăng giáng lượng tử trong các bộ nối phi tuyến kiểu Kerr

(P21)

dt 20 0 02

Ứng dụng lý thuyết quá trình ngẫu nhiên để nghiên cứu thăng giáng lượng tử trong các bộ nối phi tuyến kiểu Kerr - 18

i d c

(t)

t c

(t),

(P22)

dt

i d c

12 0 02


(t) 2 * * t c

(t) * * t c


(t).


(P23)

dt 02 0 20 0 12

Trong trường hợp này, tập hợp các phương trình chuyển động ((P21) - (P23)) có dạng phương trình vi phân ngẫu nhiên sau:

dQ M

t M

* t M

Q , (P24)

dt 1 2 3

trong đó Q là một hàm véctơ theo thời gian và M1, M2, M3 là các ma trận hằng có dạng

c20

a11 a12

a13

b11 b12 b13

c11 c12

c13

Q c

, M

a a a

, M

b b b

, M

c c c

12

1 21 22 23

2 21 22 23

3 21 22 23

c02

a31 a32 a33

b31 b32 b33

c31 c32 c33

Thay vào phương trình (P24), ta được:

i dc20 (t) a c

(t) a c

(t) a c


(t)

dt 11 20 12 12 13 02

(t)b11c20 (t) (t)b12c12 (t) (t)b13c02 (t)

* (t)c c (t) * (t)c c (t) * (t)c c

(t)

11 20 12 12 13 02

Đồng nhất với (P21), ta thu được

a11 0, a12 0, a13 20 b11 0, b12 0, b13 2 c11 0, c12 0, c13 0

i dc12 (t) a c

(t) a c

(t) a c

(t)

dt 21 20 22 12 23 02

(t)b21c20 (t) (t)b22c12 (t) (t)b23c02 (t)

* (t)c c (t) * (t)c c (t) * (t)c c

(t)

21 20 22 12 23 02

Đồng nhất với (P22), ta thu được


a21 0, a22 0, a23 0

b21 0, b22 0, b23 1

c21 0, c22 0, c23 0

i dc02 (t) a c

(t) a c

(t) a c


(t)

dt 31 20 32 12 33 02

(t)b31c20 (t) (t)b32c12 (t) (t)b33c02 (t)

* (t)c c (t) * (t)c c (t) * (t)c c

(t)

31 20 32 12 33 02

Đồng nhất với (P23), ta thu được

a 2 * , a * , a 0

31 0 32 0 33

b31 0, b32 0, b33 0

c31 2, c32 1, c33 0

Từ đó, ta tìm được các ma trận M1, M2, M3:

0 0 20

0 0 2

0 0 0

M1 0 0 0 ,

M 0 0

M 0 0 .

,

2 * * 0

0 0 0

2 1 0

1

0

2

3

0 0


Từ lý thuyết về các quá trình ngẫu nhiên hàm Q thỏa mãn phương trình:

d Q M

a M , M / 2 Q


trong đó

dt

1 0 2 3

4 2 0

M2 , M3 M2 M3 M3M2 2 1 0


khi đó ta được:


c20 0 0 20

0 0 5


4 2 0


c20

i d c 0 0


a0 2 1 0


c

dt

12

0 2

12

c02

2*

* 0

0 0 5

c02

0 0


Từ đó ta có thể rút ra hệ phương trình trung bình ngẫu nhiên của các biến có dạng như sau:


i d c (t) 2a c t a c t 2 c

(t),

dt 20 0 20 0 12 0 02

i d c (t) a c t a0 c t c

(t),

dt 12 0 20 2 12 0 02

i d c (t) 2 *c (t) *c (t) 5a0 c

(t).

dt 02 0 20 0 12 2 02

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 30/06/2022
Đánh giá:
4.3/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số