Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền thành phố Nha Trang tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay

Xem tất cả 112 trang, được chia thành 14 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 14 thumb

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 14

Câu 9: Đánh giá của thầy cô về thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục SKSS cho HS ở trường THCS Nguyễn Hiền? TT Nội dung Thường xuyên Thỉnh thoảng Chưa thực hiện 1 Thiết lập các tiêu chí kiểm tra hoạt động giáo ...

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 13 thumb

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 13

DANH MỤC TAI LIỆU THAM KHẢO I. Tài liệu tiếng Việt 1. Đặng Quốc Bảo (1999 ), Khoa học tổ chức quản lý một số vấn đề lý luận và thực tiễn , Nxb Thống kê, Hà Nội. 2. Đặng Quốc Bảo (2002), “Nhà trường với công tác giáo dục dân ...

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 12 thumb

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 12

+ 1.67 + 2.34 3.3.2. Khảo sát tính cấp thiết của các biện pháp đề xuất Bảng 3.1. Tính cấp thiết của các biện pháp khảo sát Biện pháp Rất cấp thiết Cấp thiết Không cấp thiết Trung bình SL ĐTB SL ĐTB SL ĐTB 1. Tổ chức bồi dưỡng nhận ...

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 11 thumb

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 11

- K năng lựa chọn, vận dụng các phương pháp, phương tiện, các hình thức tổ chức dạy học và GD phù hợp với hoạt động giáo dục SKSS cho học sinh THCS; - K năng ứng dụng CNTT và truyền thông trong giáo dục SKSS cho học sinh THCS - K năng ...

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 10 thumb

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 10

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 Kết quả nghiên cứu thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục SKSS cho HS trường THCS Nguyễn Hiền ở thành phố Nha Trang cho thấy, CBQL và GV có nhận thức đầy đủ về nội dung hoạt động giáo dục SKSS bao gồm giáo dục ...

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 9 thumb

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 9

Trong quá trình hoạt động công tác giao lưu tọa đàm, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các trường bạn cũng rất quan trọng giúp cho nhà trường có thể học hỏi những kinh nghiệm hay trong quá trình tổ chức giáo dục SKSS cho học sinh, tuy ...

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 8 thumb

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 8

Bảng 2.5 . Mức độ thực hiện các phương pháp giáo dục SKSS cho HS Phương pháp Thường xuyên Thỉnh thoảng Chưa thực hiện Trung bình SL % SL % SL % 1. Thuyết trình 17 42.5 21 52.5 2 5.0 2.38 2. Thảo luận nhóm 16 40.0 19 47.5 5 12.5 2.28 3. Đóng vai 13 32.5 ...

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 7 thumb

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 7

Bảng 2.1. Mẫu khảo sát học sinh Khối Giới tính Tuổi Nam Nữ 12 13 14 15 6 12 17 28 1 0 0 7 14 11 2 19 4 0 8 18 13 0 3 26 2 9 16 19 0 0 5 30 Tổng 63 57 30 23 35 32 Tỷ lệ % 54.2 45.8 25 19.2 29.2 26.7 Như vậy các em có độ tuổi xấp xỉ nhau, xét về giới tính ...

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 6 thumb

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 6

Tăng cường sử dụng các phương pháp không truyền thống như: Quan sát, đánh giá qua sản phẩm hoạt động của giáo viên, học sinh, đánh giá thực hành, tự đánh giá và đánh giá lẫn nhau. Đồng thời, kết hợp đánh giá thường xuyên với ...

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 5 thumb

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 5

- Ghi các ý kiến lên bảng hoặc giấy Ao loại trừ một số ý kiến trùng lặp. - Phân loại các ý kiến. - Làm sáng tỏ những ý kiến chưa rõ ràng. - Tổng hợp ý kiến của HS, hỏi xem có thắc mắc hay bổ sung gì không VD: Để tìm hiểu quan ...

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 4 thumb

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 4

Long ngóng vụng về, không khéo léo khi làm việc, thiếu thận trọng hay làm vỡ… Sự phát triển của hệ thống tim mạch cũng không cân đối. Thể tích của tim tăng rất nhanh, hoạt động của tim mạnh mẽ hơn, nhưng kích thước của mạch máu ...

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 3 thumb

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 3

Lồng ghép giáo dục SKSS trong Kế hoạch hành động về Dân số, Gia đình và Trẻ em – Chăm sóc SKSS; trong các chương trình, dự án phát triển kinh tế miền núi; nhưng vẫn lưu ý nhân tố nhà trường (bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về SKSS ...

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 2 thumb

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 2

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong xu thế mới, con người Việt Nam vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Vấn đề con người là một trong những vấn đề luôn được xã hội coi trọng và ...

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 1 thumb

Quản lý hoạt động giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn hiện nay - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Giáo Dục Dương Thị Minh Hiền Quản Lý Hoạt Động Giáo Dục Sức Khỏe Sinh Sản Cho Học Sinh Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Hiền, Thành Phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa Trong Giai Đoạn Hiện Nay Luận ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số