Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại trường trung học cơ sở Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh theo hướng tiếp cận năng lực của học sinh - 19

6. Xin ông/bà vui lòng cho biết ý kiến đánh giá của mình của mình về mức độ ảnh hưởng của yếu tố quản lý đến công tác quản trị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của Trường THCS Khúc Xuyên STT Nội dung Đánh giá Đồng ý ...

Quản trị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại trường trung học cơ sở Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh theo hướng tiếp cận năng lực của học sinh - 18

Dưỡng cơ sở vật chất còn yếu kém; Kinh phí xây dựng, mua sắm CSVC, TBDH còn phụ thuộc nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước; Việc xây dựng, trang bị, mua sắm, tu sửa cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chưa đạt hiệu quả cao; Hiệu ...

Trang 56, Trang 57, Trang 58, Trang 59, Trang 60, Trang 61, Trang 62, Trang 63, Trang 64, Trang 65,