Cơ Cấu Đội Ngũ Gv, Cbnv Trường Thpt Hòn Gai Năm Học 2017-2018

A. Về cơ cấu, tổ chức nhà trường Nhà trường có tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, 08 tổ chuyên môn và 01 tổ Văn phòng. Nhà trường là một Đảng bộ có 79 đảng viên và 08 Chi bộ trực thuộc. HS nhà trường có 02 khối: 08 lớp THCS ...

Các Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Học Tập Của Hs.

Bảng 2.8. Các biện pháp quản lý hoạt động học tập của HS. T T Nội dung Nhận thức về mức độ cần thiết Đánh giá về mức độ thực hiện Rất cần thiết (3đ) Cần thiết (2đ) Ít cần thiết (1đ) X Thứ bậc Tốt (3đ) TB (2đ) Chưa tốt ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí