Khảo Sát Hđdh Môn Ngữ Văn Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Hs Ở Trường Thpt Hòn Gai


PHỤ LỤC 1

PHỤ LỤC


Các mẫu phiếu điều tra thực trạng quản lý HĐDH môn Ngữ văn

trường THPT Hòn Gai - thành phố Hạ Long theo định hướng phát triển năng lực HS


PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho CBQL)


Để góp phần xây dựng biện pháp quản lý HĐDH môn Ngữ văn ở trường THPT Hòn Gai - thành phố Hạ Long theo định hướng phát triển năng lực HS, xin đồng chí vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu x vào các ô trống phù hợp với suy nghĩ và thực tiễn tại đơn vị công tác (kết quả chỉ được sử dụng với mục đích nghiên cứu).

A. Nhóm câu hỏi khảo sát

I. Khảo sát HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực HS ở trường THPT Hòn Gai

1. “Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình về sự cần thiết của việc dạy học môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực HS trường THPT Hòn Gai hiện nay?”

a. Rất cần thiết

b. Cần thiết

c. Không cần thiết


2. Xin đồng chí cho biết, mức độ quản lý hoạt động dạy của GV Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực HS ở trường đồng chí đang công tác?


TT


Nội dung

Mức độ đánh giá

Tốt

Trung

bình

Chưa tốt

1

Quản lý việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng

dạy của tổ chuyên môn và của GV
2

Chỉ đạo dạy học đúng chương trình theo định

hướng phát triển năng lực HS trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình GD THPT
3

Chỉ đạo GV thiết kế và thực hiện bài học theo

hướng phát triển năng lực
4

Quản lý nhiệm vụ soạn bài và chuẩn bị bài lên lớp
5

Quản lý giờ lên lớp của GV
6

Chỉ đạo GV KTĐG theo định hướng phát triển

năng lực
7

Quản lý hồ sơ chuyên môn của GV
Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 159 trang tài liệu này.

Quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn ở trường THPT Hòn Gai - Thành phố Hạ Long theo định hướng phát triển năng lực HS - 14

3. Đồng chí đánh giá như thế nào về việc thực hiện chương trình dạy học môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS của GV ở trường mình quản lí?

a. Rất nghiêm túc

b. Nghiêm túc

c. Chưa nghiêm túc

4. Xin đồng chí cho biết, mức độ thực hiện các hình thức KTĐG theo định hướng phát triển năng lực HS của GV Ngữ văn ở trường đồng chí đang công tác?


STT


Cách thức KTĐG

Mức độ thực hiện

Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Chưa khi nào


8.

Đánh giá việc chuẩn bị bài, tự học của HS đồng thời công bố cho HS biết ý kiến đánh giá của

GV
9.

Tổ chức đánh giá qua các bài kiểm tra thường

xuyên, định kỳ theo đúng quy định
10.

Thực hiện đánh giá độ chuyên cần, thái độ học

tập của HS
11.

Trả bài kiểm tra, bài chuẩn bị ở nhà của HS và

có nhận xét cụ thể của GV
12.

Kiểm tra bằng hình tự luận
13.

Tổ chức cho HS tự kiểm tra, đánh giá lẫn nhau

trong các giờ học
14.

Cho điểm sản phẩm cá nhân, sản phẩm nhóm
II. Khảo sát thực trạng quản lý HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực HS ở trường THPT Hòn Gai - thành phố Hạ Long

5. Xin đồng chí vui lòng cho biết về mức độ cần thiết và mức độ thực hiện các biện pháp quản lý hoạt động học tập của HS ở trường THPT Hòn Gai?


TT


Nội dung

Nhận thức về mức độ

cần thiết

Đánh giá về mức độ

thực hiện

Rất cần thiết (3đ)


Cần thiết (2đ)

Ít cần thiết (1đ)


Tốt (3đ)

TB (2đ)

TB (2đ)

Chưa tốt (1đ)

1

Thực hiện nội quy của trường, lớp2

Hướng dẫn HS xây dựng kế hoạch

học tập trên lớp, ở nhà3

GD ý thức, thái độ, động cơ học tập

đúng đắn cho HS4

GVCN, GVBM quản lý chặt chẽ nền

nếp học tập của HS5

Phối hợp giữa gia đình, nhà trường v

tổ chức xã hội trong quản lý HS6

Tăng cường hoạt động ngoại khoáTT


Nội dung

Nhận thức về mức độ

cần thiết

Đánh giá về mức độ

thực hiện

Rất cần thiết (3đ)


Cần thiết (2đ)

Ít cần thiết (1đ)


Tốt (3đ)

TB (2đ)

TB (2đ)

Chưa tốt (1đ)


nâng kỹ năng sống cho HS7

Tăng cường công tác quản lý, phối

hợp của GVCN, GVBM8

Tăng cường vài trò của Bí thư Đoàn

TN, Ban quản sinh, đội cờ đỏ, đội thanh niên xung kích9

Biểu dương tinh thần học tập tốt và động viên những HS có tiến bộ kịp

thời10

Tổ chức cho HS tự đánh giá mình và

đánh giá lẫn nhau trong cùng lớp.

100

199

21

140

62

1186. Đồng chí đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch KTĐG môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS hiện nay?

a. Rất cần thiết

b. Cần thiết

c. Không cần thiết


7. Đồng chí vui lòng sắp xếp về thứ tự các bước cơ bản trong quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn Ngữ văn của HS ở trường THPT hiện nay?


TT

Các bước trong quy trình đưa ra hỏi CBQL và GV

CBQL, GV xếp thứ tự

1

Xác định mục đích của việc kiểm tra, đánh giá2

Xác định nội dung cần kiểm tra, đánh giá và mức độ nhận thức tương ứng với các nội dung đó, tỷ lệ của các mức độ

nhận thức phù hợp, đáp ứng mục đích đánh giá.


3

Xác định hình thức KTĐG


4

Phân tích đề


5

Viết câu hỏi kiểm tra ứng với nội dung và các mức độ nhận

thức với nội dung đó.


6

In ấn đề, chuẩn bị tâm thế, các điều kiện khác cho HS làm

bài kiểm tra.


7

Viết câu hỏi kiểm tra ứng với nội dung và mức độ nhận thức

với nội dung đó.


8

Chấm bài, ghi nhận xét cho từng HS trong bài kiểm tra; nhận

xét đánh giá, rút kinh nghiệm trong giáo án.


9

Vào sổ Gọi tên ghi điểm, sổ điểm cá nhân của GV


10

Trả bài và nhận xét


8. Đồng chí đánh giá mức độ nghiêm túc trong việc thực hiện các hình thức KTĐG HS môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS ở trường mình như thế nào?

Stt


Hình thức kiểm tra, đánh giá

Mức độ nghiêm túc

Rất nghiêm

túc

Nghiêm túc

Chưa

nghiêm túc

1

Kiểm tra thường xuyên
2

Kiểm tra định kì (1 tiết, 90’)
3

Kiểm tra tổng kết

9. Theo đồng chí những yếu tố nào có tác động đến quản lí HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực HS và mức độ ảnh hưởng của chúng?


STT


Các yếu tố ảnh hưởng

Mức độ ảnh hưởng

Cao

Bình

thường

Thấp

Các yếu tố thuộc về chủ

thể quản lý

Phẩm chất đạo đức
Trình độ chuyên môn
Có trình độ và năng lực quản lý
Các yếu tố thuộc về đối

tượng quản lý

Số lượng, chất lượng đội ngũ GV và HS
CSVC, TBDH
Các yếu tố thuộc về môi trường quản lý

Điều kiện về kinh tế, văn hoá, xã hội của

địa phương
Đường lối chủ trương của Đảng , chính

sách của Nhà nước về GD
Gia đình HS và xã hội
10. Để nâng cao chất lượng quản lý HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực HS ở trường THPT Hòn Gai, xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình về tính khả thi và sự cần thiết của các biện pháp được đề xuất.TT


Biện pháp

Sự cần thiết

Tính khả thi

Rất cần

thiết

Cần thiết

Ít cần

thiết

Rất khả

thi

Khả thi

Ít khả thi


1.

Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL, GV và HS về tầm quan trọng của dạy học môn Ngữ văn

theo định hướng phát triển năng lực HS
2.

Xây dựng nội dung chương trình dạy học môn Ngữ văn theo định hướng phát

triển năng lực học
3.

Quản lý việc thiết kế bài học môn Ngữ

văn theo định hướng phát triển năng lực HS của GVTT


Biện pháp

Sự cần thiết

Tính khả thi

Rất

cần thiết

Cần thiết

Ít

cần thiết

Rất

khả thi

Khả thi

Ít khả thi


4.

Chỉ đạo đổi mới PP, hình thức tổ chức

dạy học môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực HS
5.

Đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học

tập môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực HS
6.

Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn,

nghiệp vụ cho cán bộ, GV để tổ chức HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực HS
7.

Quản lí GV trong việc bồi dưỡng và

rèn luyện kĩ năng học tập môn Ngữ văn cho HS theo định hướng phát triển năng lực
8.

Đầu tư trang thiết bị và các điều

kiện dạy học môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực HS

B. Nhóm câu hỏi phỏng vấn (Sau khi có kết quả khảo sát về sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất)

1.Thầy/cô cho biết, ở trường mình, việc quản lý hoạt động dạy của GV Ngữ văn theo định hướng PTNL HS đã làm tốt ở những khâu nào?

2. Thầy/cô có thể lí giải vì sao thầy/cô lại cho rằng biện pháp 3, 2, 6 trong 10 biện pháp được đề xuất trong bảng trên lần lượt là quan trọng nhất?”.

3. Các biện pháp 3, 6, trong bảng 10 biện pháp đề xuất để quản lí HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS được các thầy/cô lựa chọn là những biện pháp có tính khả thi cao nhất. Xin thầy/cô nêu quan điểm của mình về việc đánh giá này?

C. Ý kiến đề xuất


Những kiến nghị của đồng chí để nâng cao hiệu quả quản lý HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS ở trường THPT Hòn Gai - thành phố Hạ Long

- Đối với Bộ GD&ĐT:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................

- Đối với Sở GD&ĐT Quảng Ninh:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................

- Đối với trường THPT Hòn Gai:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................

- Đối với GV dạy Ngữ văn THPT:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................

- Đối với HS THPT:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................


Chân thành cảm ơn đồng chí!

PHỤ LỤC 2

Các mẫu phiếu điều tra thực trạng HĐDH và quản lí HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực HS ở trường THPT Hòn Gai -

thành phố Hạ Long PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho GV)


Để góp phần xây dựng biện pháp quản lý HĐDH môn Ngữ văn ở trường THPT Hòn Gai - thành phố Hạ Long theo định hướng phát triển năng lực HS, xin đồng chí vui lòng trả lời các câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu x vào các ô trống phù hợp với suy nghĩ và thực tiễn tại đơn vị công tác (kết quả chỉ được sử dụng với mục đích nghiên cứu).

A. Nhóm câu hỏi khảo sát

I. Khảo sát HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực HS ở trường THPT Hòn Gai

1. “Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình về sự cần thiết của việc dạy học môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực HS trường THPT Hòn Gai hiện nay?”

d. Rất cần thiết

e. Cần thiết

f. Không cần thiết


2. Xin đồng chí cho biết, mức độ quản lý HĐDH của GV Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực HS ở trường đồng chí đang công tác?


TT


Nội dung

Mức độ đánh giá

Tốt

Trung

bình

Chưa

tốt

1

Quản lý việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giảng dạy

của tổ chuyên môn và của GV
2

Chỉ đạo dạy học đúng chương trình theo định hướng phát

triển năng lực HS trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng trong chương trình GD THPT
3

Chỉ đạo GV thiết kế và thực hiện bài học theo hướng phát

triển năng lực
4

Quản lý nhiệm vụ soạn bài và chuẩn bị bài lên lớp
5

Quản lý giờ lên lớp của GV
6

Chỉ đạo GV KTĐG theo định hướng phát triển năng lực
7

Quản lý hồ sơ chuyên môn của GV
3. Đồng chí đánh giá như thế nào về việc thực hiện chương trình dạy học môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS của các GV trong tổ chuyên môn Ngữ văn ở trường THPT Hòn Gai?

d. Rất nghiêm túc

e. Nghiêm túc

f. Chưa nghiêm túc

4. Đồng chí vui lòng cho biết, ý kiến đánh giá về mức độ thực hiện chương trình dạy học môn Ngữ văn THPT hiện này ở trường đồng chí công tác?


TT


Nội dung chương trình

Mức độ thực hiện

Thường xuyên

Thỉnh thoảng

Chưa khi nào

1

Thực hiện theo PPCT, chuẩn kiến thức kỹ

năng
2

Lựa chọn những nội dung kiến thức trọng tâm theo chuẩn kiến thức, kỹ năng nhằm

đạt được mục tiêu môn học
3

Hướng dẫn, hỗ trợ HS trong quá trình tự

đọc, tự sưu tầm tài liệu, tự học ở nhà
4

Nhấn mạnh những vấn đề mà HS cần chú

ý trong SGK, tài liệu tham khảo
5

Bổ sung, cập nhật những thông tin mới

phù hợp
6

Thiết kế nội dung dạy học theo chủ đề

liên môn, tích hợp
7

Giảm nội dung lý thuyết, tăng nội dung

thực hành, luyện tập

Tăng cường định hướng cho HS PP tự

học
5. Đồng chí vui lòng cho biết, mức độ thực hiện các hình thức KTĐG theo định hướng phát triển năng lực HS của GV Ngữ văn ở trường đồng chí đang công tác?


STT


Cách thức KTĐG

Mức độ thực hiện

Thường

xuyên

Thỉnh

thoảng

Chưa

khi nào

1

Đánh giá việc chuẩn bị bài, tự học của HS đồng

thời công bố cho HS biết ý kiến đánh giá của GV
2

Tổ chức đánh giá qua các bài kiểm tra thường

xuyên, định kỳ theo đúng quy định
3

Thực hiện đánh giá độ chuyên cần, thái độ học

tập của HS
4

Trả bài kiểm tra, bài chuẩn bị ở nhà của HS và

có nhận xét cụ thể của GV
5

Kiểm tra bằng hình tự luận
6

Tổ chức cho HS tự kiểm tra, đánh giá lẫn nhau

trong các giờ học
7

Cho điểm sản phẩm cá nhân, sản phẩm nhóm
Xem tất cả 159 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí