Phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú Thọ - 25

11 Mức độ tích cực thu hút lao động tại chỗ từ du lịch? 16 8 16 24 12 48 65 32,5 195 67 33,5 268 28 14 140 200 3,34 12 Dự án du lịch giúp giảm nghèo ở địa phương ở mức độ nào? 32 16 32 75 37,5 150 59 29,5 177 31 15,5 124 3 1,5 15 200 2,49 13 Mức độ ...

Phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú Thọ - 24

- Phương pháp tính toán và so sánh tỷ lệ phần trăm (%): + Thống kê số phiếu cho mỗi phương án trả lời trong mỗi câu hỏi khảo sát. + Tính tỷ lệ (%) giữa số phiếu lựa chọn mỗi phương án trả lời cụ thể trên tổng số phiếu trả ...

World Tourism Conference (1980), “Manila Declaration On World Tourism”,

129. Honey M. (2008), Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise? , Island Press, Washington D.C. 130. IUCN (1980), World conservation strategy, https://portals.iucn.org, [downloaded 16/8/2016]. 131. Jeffrey D. Kline (2001), Tourism and Natural Resource Management: A General Overview ...

Phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú Thọ - 21

25. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (2005), Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI , Phú Thọ. 26. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (2010), Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Phú Thọ. 27. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (2015), Văn kiện Đại ...

Dự Báo Các Mục Tiêu Và Chỉ Tiêu Cụ Thể Đến Năm 2030

Tất cả các thành phần kinh tế và cộng đồng xã hội cho phát triển du lịch bền vững. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. 4.1.4. Mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ ...

Cơ Cấu Doanh Thu Du Lịch Phú Thọ Giai Đoạn 2006 - 2015

+ Cơ cấu đầu tư: Như đã phân tích ở trên, các số liệu về cơ cấu vốn đầu tư cho thấy cơ cấu đầu tư từ nguồn ngân sách đã tập trung cho các dự án hạ tầng trọng điểm, tạo nền tảng cho phát huy tiềm năng du lịch của địa ...

Kinh Nghiệm Rút Ra Cho Phát Triển Du Lịch Bền Vững

Được hưởng lợi từ danh hiệu di sản và du lịch làng cổ mà còn phải chịu nhiều ràng buộc khắt khe và không hợp lý kéo dài ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống. Sự kiện này đã được báo chí phản ánh khá nhiều và nhìn nhận từ ...

Nội Dung Và Tiêu Chí Đánh Giá Phát Triển Du Lịch Bền Vững

Động phát triển du lịch. Tôn trọng, thường xuyên trao đổi, tham khảo ý kiến cộng đồng và các đối tượng có liên quan vào quá trình lập kế hoạch và ra quyết định; + Đánh giá đầy đủ tác động xã hội của du lịch ngay từ khâu quy ...

Đặc Điểm Và Vai Trò Của Phát Triển Du Lịch Bền Vững

Thu nhập ngày càng tăng; tác động lan tỏa tích cực đến công tác xóa đói giảm nghèo, giảm tỷ lệ nghèo, xóa nghèo bền vững (tái nghèo được khống chế). Tăng trưởng kinh tế đồng thời đảm bảo khả năng tiếp cận các nguồn lực, ...

Phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú Thọ - 2

Nhận thức được những tiềm năng, lợi thế về du lịch và lợi ích do du lịch đem lại, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp cụ thể đẩy mạnh phát triển ngành kinh tế quan trọng này và đã đạt những kết quả ...

Phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú Thọ - 1

Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh Dương Hoàng Hương Phát Triển Du Lịch Bền Vững Ở Tỉnh Phú Thọ Luận Án Tiến Sĩ Chuyên Ngành: Kinh Tế Phát Triển Hà Nội - 2017 Học Viện Chính Trị Quốc Gia Hồ Chí Minh Dương Hoàng Hương Phát ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số