Phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú Thọ - 25


11

Mức độ tích cực thu hút lao động tại chỗ từ du lịch?

16

8

16

24

12

48

65

32,5

195

67

33,5

268

28

14

140

200

3,34

12

Dự án du lịch giúp giảm nghèo ở địa phương ở mức độ nào?

32

16

32

75

37,5

150

59

29,5

177

31

15,5

124

3

1,5

15

200

2,49

13

Mức độ tham gia đầu tư dịch vụ du lịch của cộng đồng?

19

9,5

19

35

17,5

70

71

35,5

213

50

25

204

25

12,5

125

200

3,16

14

Mức độ tiêu thụ sản phẩm địa phương cho du lịch?

33

16,5

33

43

21,5

86

72

36

216

34

17

136

18

9

90

200

2,81

15

Văn hóa ứng xử của khách du lịch với người dân địa phương?

18

9

18

23

11,5

46

78

39

234

56

28

224

25

12,5

125

200

3,24

16

Mức độ tạo điều kiện cho người dân hưởng lợi từ du lịch của chính quyền địa phương?

14

7

14

19

9,5

38

80

40

240

60

30

240

27

13,5

135

200

3,34

17

Đánh giácông tác bảo vệ tài nguyên DL tự nhiên của tỉnh?

25

12,5

25

41

20,5

82

86

43

258

31

15,5

124

17

8,5

85

200

2,87

18

Đánh giá về công tác bảo tồn văn hóa truyền thống trong phát triển du lịch của tỉnh?

11

5,5

11

16

8

32

42

21

126

65

32,5

260

66

33

330

200

3,80

19

Đánh giá về công tác bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch của tỉnh?

28

14

28

29

14,5

58

82

41

246

48

24

192

13

6,5

65

200

2,95

20

Mức độ hài lòng với hoạt động của các dự án du lịch?

10

5

10

19

9,5

38

67

33,5

201

71

35,5

284

33

16,5

165

200

3,49

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 204 trang: Phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú Thọ


186

187


Phụ lục 5

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ


71 35,5 284 33 16,5 165 200 3,49 186 187 Phụ lục 5 BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH PHÚ THỌ 1

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.0/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số