Ông (Bà) Có Nhiều Lần Được Tham Gia Ý Kiến Vào Các Quy Hoạch, Kế Hoạch, Dự Án Phát Triển Du Lịch Ở Địa Phương Không?

Phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú Thọ - 23


24- Đánh giá của Quý vị về thực tế chất lượng các dịch vụ du lịch khác tại Phú Thọ

Rất kém Kém Trung bình

Khá tốt Rất tốt

25- Quý vị thấy công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch của tỉnh hiện nay như thế nào?

Rất kém Kém Trung bình

Khá tốt Rất tốt

26-Theo quan sát của Quý vị, mức độ quan tâm của các doanh nghiệp (nói chung) trong tỉnh với công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch như thế nào?

Không quan tâm Ít quan tâm Trung bình

Khá quan tâm Rất quan tâm

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 204 trang: Phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú Thọ

27-Theo Quý vị, mức độ quan tâm của các doanh nghiệp (hoạt động du lịch) trong tỉnh với công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường du lịch như thế nào?

Không quan tâm Ít quan tâm Trung bình

Phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú Thọ - 23

Khá quan tâm Rất quan tâm

28-Quý vị thấy hoạt động xây dựng tour du lịch của các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tỉnh Phú Thọ hiện nay như thế nào?

Rất kém Kém Trung bình

Khá tốt Rất tốt

29-Hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch của tỉnh Phú Thọ hiện nay như thế nào?

Rất thấp Thấp Trung bình

Khá cao Rất cao

30- Đánh giá của Quý vị về hiệu quả thu hút đầu tư du lịch tỉnh Phú Thọ

Rất thấp Thấp Trung bình

Khá cao Rất cao

31- Đánh giá của Quý vị về môi trường đầu tư của tỉnh Phú Thọ cho phát triển du lịch

- Về mức độ nhanh chóng, thuận tiện của thủ tục hành chính

Rất kém Kém Trung bình

Khá tốt Rất tốt

- Về mức độ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực (vốn, đất đai, tài nguyên du lịch):

Rất kém Kém Trung bình

Khá tốt Rất tốt


32- Theo Quý vị, quan hệ liên kết trong hoạt động du lịch của tỉnh Phú Thọ hiện nay như thế nào?

- Liên kết giữa các doanh nghiệp trong hoạt động du lịch

Rất kém Kém Trung bình

Khá tốt Rất tốt

- Liên kết giữa các ngành và địa phương trong tỉnh trong hoạt động du lịch

Rất kém Kém Trung bình

Khá tốt Rất tốt

- Liên kết giữa tỉnh Phú Thọ với các địa phương khác trong hoạt động du lịch

Rất kém Kém Trung bình

Khá tốt Rất tốt

33-Theo Quý vị, mức độ đóng góp của các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh nói chung đối với các lĩnh vực sau đạt ở mức độ nào?

- Đóng góp cho phát triển văn hóa, xã hội địa phương:

Rất kém Kém Trung bình

Khá tốt Rất tốt

- Đóng góp cho cộng đồng địa phương:

Rất kém Kém Trung bình

Khá tốt Rất tốt

- Đóng góp cho hoạt động bảo vệ môi trường:

Rất kém Kém Trung bình

Khá tốt Rất tốt

34- Quý vị có đề xuất giải pháp gì để du lịch Phú Thọ phát triển tốt hơn trong thời gian tới:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


Xin cảm ơn Quý vị.


Phụ lục 3

MẪU PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG


PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG


Nhằm thu thập dữ liệu để đánh giá hiện trạng phát triển du lịch của tỉnh Phú Thọ, chúng tôi xin trân trọng đề nghị các ông (bà) hợp tác, vui lòng trả lời các câu hỏi trong mẫu PHIẾU KHẢO SÁT THÔNG TIN CỘNG ĐỒNG dưới đây bằng cách đánh dấu vào câu trả lời mà các ông (bà) thấy là thích hợp và lựa chọn. Ý kiến khách quan và đúng thực tế của ông (bà) là rất quan trọng, giúp chúng tôi nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch địa phương, từ đó đề xuất, khuyến nghị các cơ quan quản lý du lịch, các cơ sở du lịch có các biện pháp phát triển du lịch bền vững hơn, phù hợp với thực tế của địa phương và gắn với mục tiêu phát triển cộng đồng. Những thông tin cung cấp trong phiếu này được đảm bảo bí mật và chỉ phục vụ duy nhất cho mục đích nghiên cứu, không sử dụng vào mục đích nào khác.

Rất mong nhận được sự hợp tác của ông (bà)

A. Thông tin về ông (bà)

- Họ và tên...............................................................................................

- Địa chỉ:..................................................................................................

- Số điện thoại:........................................................................................

- Email:....................................................................................................

(Ông (bà) có thể cung cấp hoặc không cung cấp các thông tin nói trên)

B. Xin ông (bà) vui lòng trả lời một số câu hỏi sau

1- Ông (bà) có nhiều lần được tham gia ý kiến vào các quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển du lịch ở địa phương không?

Chưa bao giờ Ít khi Trung bình

Khá nhiều Rất nhiều

2- Các chính sách triển khai dự án du lịch trên địa bàn nơi ông (bà) sinh sống (như chính sách thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp) thỏa mãn được yêu cầu của người dân địa phương ở mức độ nào?

Không thỏa mãn Ít thỏa mãn Trung bình

Khá tốt Rất tốt


3- Ông (bà) thấy các dự án du lịch đã triển khai trên địa bàn có đem lại nhiều lợi ích kinh tế cho địa phương không?

Không có lợi gì Ít có lợi Trung bình

Khá nhiều Rất nhiều

4- Trong quá trình hoạt động, các dự án du lịch trên địa bàn có tích cực bảo vệ tài nguyên du lịch tự nhiên (rừng, nước khoáng, cảnh quan...) không?

Không bảo vệ Không chú ý bảo vệ lắm Trung bình

Khá tích cực Rất tích cực

5- Các dự án du lịch đang triển khai hoạt động trên địa bàn đã có ảnh hưởng thế nào đến truyền thống văn hóa, tập quán sinh hoạt hàng ngày của địa phương?

Rất xấu Ảnh hưởng không tốtlắm Trung bình

Khá tích cực Rất tích cực

6- Các dự án du lịch đang triển khai hoạt động trên địa bàn đã có ảnh hưởng như thế nào đến an ninh trật tự của địa phương?

Rất xấu Ảnh hưởng không tốt lắm Trung bình

Khá tích cực Rất tích cực

7- Tình trạng vi phạm pháp luật, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội do nguyên nhân từ du khách đến địa phương như thế nào?

Không có Không đáng kể Trung bình

Khá nhiều Rất nhiều

8- Các dự án du lịch đang triển khai hoạt động trên địa bàn đã có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường của địa phương?

Rất xấu Ảnh hưởng không tốt lắm Trung bình

Khá tích cực Rất tích cực

9- Bản thân ông (bà) có quan tâm nhiều đến các nội quy, quy định của địa phương và dự án du lịch về bảo vệ tài nguyên và môi trường không?

Không quan tâm Chưa quan tâm lắm Trung bình

Khá quan tâm Rất quan tâm


10- Bản thân ông (bà) được hưởng lợi (nói chung) ở mức độ nào từ hoạt động du lịch tại địa phương?

Không có lợi gì Ít Trung bình

Khá nhiều Rất nhiều

11- Các doanh nghiệp, dự án du lịch trên địa bàn có thái độ tích cực thu hút, tạo điều kiện cho lao động tại chỗ vào làm việc không?

Không tạo điều kiện gì Không tích cực lắm Trung bình

Khá tích cực Rất tích cực

12- Các doanh nghiệp, dự án du lịch trên địa bàn có thái độ tích cực chia sẻ lợi ích và giúp giảm nghèo cho cộng đồng địa phương ở mức độ nào?

Không chia sẻ gì Không tích cực lắm Trung bình

Khá tích cực Rất tích cực

13- Có nhiều gia đình ở địa phương tham gia, đầu tư các dịch vụ phục vụ du lịch không?

Không có Ít Trung bình

Khá nhiều Rất nhiều

14- Người dân địa phương có tiêu thụ được nhiều sản phẩm do mình làm ra (lương thực, thực phẩm, hàng thủ công truyền thống...) cho các cơ sở kinh doanh du lịch và khách du lịch khi đến địa bàn không?

Không có Ít Trung bình

Khá nhiều Rất nhiều

15- Khách du lịch ứng xử có văn hóa với người dân địa phương không?

Rất thiếu văn hóa Không văn hóa lắm Trung bình

Khá có văn hóa Rất văn hóa

16- Chính quyền địa phương có nhiều giải pháp tạo điều kiện cho người dân tham gia phục vụ du lịch và phát triển kinh tế từ du lịch không?

Không tạo điều kiện gì Ít Trung bình

Khá nhiều Rất nhiều


17- Đánh giá chung của ông (bà) về công tác bảo vệ tài nguyên du lịch tự nhiên (rừng núi, nguồn nước khoáng, cảnh quan thiên nhiên...) cho phát triển du lịch của tỉnh?

Rất kém Kém Trung bình

Khá tốt Rất tốt

18- Đánh giá chung của ông (bà) về công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống trong phát triển du lịch của tỉnh?

Rất kém Kém Trung bình

Khá tốt Rất tốt

19- Đánh giá chung của ông (bà) về công tác bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch của tỉnh?

Rất kém Kém Trung bình

Khá tốt Rất tốt

20- Ông (bà) có hài lòng với hoạt động của các dự án du lịch ở địa phương không?

Rất không hài lòng Không hài lòng lắm Trung bình

Khá hài lòng Rất hài lòng

21- Để góp phần vào sự phát triển du lịch của địa phương nơi ông (bà) sinh sống nói riêng, phát triển du lịch của tỉnh Phú Thọ nói chung ngày một tốt hơn, xin ông (bà) góp ý các biện pháp thích hợp:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................


Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của ông (bà)


Phụ lục 4

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT


1. Mục tiêu khảo sát

- Nắm bắt, đánh giá thực trạng phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú Thọ trong những năm qua;

- Phục vụ các mục đích nghiên cứu của đề tài luận án Tiến sĩ Kinh tế phát triển “Phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú Thọ”;

- Đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú Thọ thời gian tới.

2. Đối tượng khảo sát

- Khách du lịch đến Phú Thọ;

- Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch có đăng ký kinh doanh tại Phú Thọ và doanh nghiệp du lịch thực tế đang hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

- Người dân ở các khu, điểm du lịch, nơi diễn ra hoạt động du lịch.

3. Thiết kế mẫu phiếu khảo sát

Sử dụng 3 mẫu phiếu khảo sát cho 3 nhóm đối tượng khảo sát (như đã trình bày trong các Phụ lục 1,2,3). Các mẫu phiếu được tác giả thiết kế phù hợp với yêu cầu và mục đích nghiên cứu. Các câu hỏi được trình bày với cố gắng để rõ ý, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng được hỏi. Nội dung phiếu đã xin ý kiến của người hướng dẫn khoa học.

Các câu hỏi nêu trong các mẫu phiếu bao gồm:

- Nhóm các câu hỏi có mục đích nắm bắt thông tin cá nhân của đối tượng được điều tra, khảo sát (như họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, thu nhập trung bình, quy mô, loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực kinh doanh). Để tạo độ tin cậy, thuyết phục sự hợp tác của đối tượng được khảo sát, một mặt tác giả cam kết trong phiếu sẽ bảo mật mọi thông tin và quan điểm trả lời của người được hỏi, mặt khác tác giả đặt những câu hỏi này với chú thích tùy nghi, không đặt ra yêu cầu người được hỏi nhất thiết phải trả lời.

- Nhóm các câu hỏi chính, phục vụ trực tiếp cho mục đích nghiên cứu: Hầu hết được thiết kế ở dạng câu hỏi cấu trúc đóng, trong đó cơ bản được thiết kế với 5 mức độ lựa chọn trả lời, tương ứng với thang 5 điểm (1,2,3,4,5 điểm) của thước đo Likert (từ “ở mức độ rất ít” cho đến “ở mức độ rất nhiều”). Số ít các câu hỏi khác được thiết kế với thước đo kiểu định danh (tách đôi, phân loại) phù hợp với đặc điểm của nhân tố, độ nhạy cảm cũng như sự sẵn có của thông tin trả lời.


Riêng câu hỏi cuối cùng trong cả 3 mẫu phiếu là câu hỏi mở, mục đích để tham khảo ý kiến, sáng kiến của các đối tượng khảo sát cho việc đề xuất các giải pháp phát triển du lịch bền vững phù hợp với điều kiện của Phú Thọ và đáp ứng xu hướng nhu cầu thực tế của các đối tượng tham gia quan hệ du lịch.

4. Quy mô khảo sát

- Gửi 270 phiếu khảo sát thông tin khách du lịch đến khách du lịch lưu trú tại các khu, điểm du lịch trọng điểm, các khách sạn trên địa bàn tỉnh trong khoảng thời gian từ 15/8/2016 đến 30/9/2016.

- Gửi 80 phiếu khảo sát đến các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Gửi 270 phiếu khảo sát thông tin cộng đồng đến người dân ở các khu, điểm du lịch, nơi diễn ra hoạt động du lịch trong tỉnh.

5. Phương pháp khảo sát, thu thập số liệu

Tác giả sử dụng phương pháp điều tra xã hội học, gửi phiếu khảo sát đến các đối tượng được khảo sát, trong đó gửi phiếu qua bưu điện cho các doanh nghiệp; trực tiếp liên hệ với các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú để đề nghị hỗ trợ, chuyển phiếu cho khách du lịch; gửi phiếu trực tiếp đến người dân hoặc nhờ sự hỗ trợ, chuyển phiếu qua cán bộ văn hóa xã ở các địa bàn khảo sát.

6. Phương pháp thống kê, phân tích số liệu

Trong phạm vi và quy mô một cuộc điều tra, khảo sát nhỏ, các câu hỏi được thiết kế đơn giản, tác giả sử dụng các phương pháp tính toán, phân tích thống kê sau:

- Phương pháp tính toán, quy đổi, so sánh điểm số bình quân:

+ Thống kê số phiếu cho mỗi phương án trả lời trong mỗi câu hỏi khảo sát.

+ Tính điểm cho mỗi câu trả lời trong thang điểm từ 1 đến 5 theo nguyên tắc: Mỗi phương án trả lời tương ứng với 1 điểm số cụ thể, từ phương án trả lời thể hiện sự đánh giá ít có tính tích cực nhất (yếu, rất kém, rất ít, hoàn toàn sai, rất không hài lòng...) tương ứng với điểm số là 1, cho đến phương án trả lời thể hiện sự đánh giá có tính tích cực nhất (rất tốt, rất nhiều, rất thân thiện, rất hài lòng...) tương ứng với điểm số là 5.

+ Đối với mỗi câu hỏi, sử dụng công thức tính bình quân gia quyền để xác định điểm bình quân chung của tất cả các phương án trả lời cho câu hỏi đó.

+ Sử dụng phương pháp so sánh điểm số bình quân để phân tích, đánh giá các nội dung liên quan.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.2/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số