Phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú Thọ - 21


25. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (2005), Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Phú Thọ.

26. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (2010), Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,

Phú Thọ.

27. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ (2015), Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII,

Phú Thọ.

28. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

29. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

30. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

31. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 204 trang: Phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú Thọ

32. Thế Đạt (2003), Du lịch và Du lịch sinh thái, Nxb Lao động, Hà Nội.

33. Thế Đạt (2005), Tài nguyên du lịch Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

Phát triển du lịch bền vững ở tỉnh Phú Thọ - 21

34. Nguyễn Văn Đính, Trần Thị Minh Hoà (2009), Giáo trình Kinh tế du lịch (tái bản lần thứ nhất), Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

35. Nguyễn Thế Đồng (2015), "Bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững",

Tạp chí Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, (7).

36. Nguyễn Văn Đức (2013), Tổ chức các hoạt động du lịch tại một số di tích lịch sử - văn hóa quốc gia của Hà Nội theo hướng phát triển bền vững, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

37. ESRT (2015), “Bộ công cụ về du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam”,

http://esrt.vn, [truy cập ngày 15/7/2016].

38. ESRT (2013), Đề xuất chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2020 và kế hoạch hành động: 2013-2015, Hà Nội.

39. Phan Thanh Hải (2013), “Cố đô Huế - 20 năm bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch”, http://dantri.com.vn [truy cập ngày 29/5/2017].


40. Nguyễn Đình Hoà, Vũ Văn Hiến (2001), Du lịch bền vững, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

41. Hà Văn Hội, Vũ Quang Kết (2010), "Du lịch Hà Nội: Hướng tới phát triển bền vững", Tạp chí Kinh tế và Kinh doanh, (26), tr.144-153.

42. Hà Văn Hội (2010), "Du lịch Hà Nội: Hội nhập và hướng tới phát triển bền vững", Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội, Hà Nội, tr.800-809.

43. Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC (2006), Tuyên bố Hội An về thúc đẩy hợp tác du lịch APEC, Hội An.

44. Nguyễn Văn Hợp (2014), Giải pháp quản lý và khai thác du lịch sinh thái ở các vườn quốc gia Việt Nam theo hướng phát triển bền vững (Nghiên cứu điểm vườn quốc gia Cúc Phương), Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, Hà Nội.

45. ITDR, IUCN (1998), Tuyển tập báo cáo Hội thảo về du lịch sinh thái với phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam, Hà Nội.

46. ITDR, JICA (2013), Cẩm nang thực tiễn phát triển du lịch nông thôn Việt Nam, Hà Nội.

47. Đinh Kiệm (2013), Phát triển du lịch sinh thái các tỉnh vùng duyên hải cực Nam Trung Bộ đến năm 2020, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.

48. Pha Lê (2016), “10 top destinations in central Viet Nam”,

http://m.english.vietnamnet.vn [truy cập ngày 05/8/2016].

49. Nguyễn Thị Phương Linh (2015), “Kinh nghiệm cải tạo, phát triển du lịch đảo Nami để trở thành điểm du lịch tiêu biểu Hàn Quốc”, http://www.itdr.org.vn, [truy cập ngày 15/6/2016].

50. Ngô Thắng Lợi, Phan Thị Nhiệm (2008), Giáo trình Kinh tế phát triển, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội.

51. Ngô Thắng Lợi, Vũ Thành Hưởng (2013), "Nhận diện chiến lược - quy hoạch

- kế hoạch phát triển", Tạp chí Kinh tế và Dự báo, (23).

52. Ngô Thắng Lợi, Vũ Thành Hưởng (2015), Phát triển bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh mới của toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.


53. Nguyễn Tư Lương (2016), Chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Đại học Thương mại Hà Nội, Hà Nội.

54. Phạm Trung Lương, Đặng Duy Lợi (2000), Tài nguyên và môi trường du lịch Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

55. Phạm Trung Lương (2002), Du lịch sinh thái: Những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

56. Phạm Trung Lương (Chủ nhiệm) (2002), Cơ sở khoa học và giải pháp phát triển du lịch ở Việt Nam, Đề tài khoa học - công nghệ độc lập cấp Nhà nước, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Tổng Cục Du lịch, Hà Nội.

57. Phạm Trung Lương (2005), Phát triển du lịch bền vững, Tài liệu tập huấn Quản lý nhà nước về du lịch, Tổng cục Du lịch, Hà Nội.

58. Nguyễn Văn Mạnh (2008), "Phát triển bền vững du lịch Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế", Tạp chí Phát triển Kinh tế, (214).

59. Hoài Minh, Diệu Tâm (2011), “Làng Việt cổ Đường Lâm: Khi người dân muốn trả lại danh hiệu”, http://dantri.com.vn, [truy cập ngày 05/8/2016].

60. Võ Quế (2015), “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản phục vụ chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, http://itdr.org.vn, [truy cập ngày 15/8/2016].

61. Võ Quế (2015), “Trao đổi chuyên môn: Vận dụng công thức của A.M.Cifuentes và H.Cebaloos-lascurain trong việc tính toán sức chứa tại khu điểm du lịch ở Việt Nam”, http://www.itdr.org.vn, [truy cập ngày 30/8/2016].

62. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2001), Luật Di sản văn hóa, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

63. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Du lịch, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

64. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.


65. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật bảo vệ môi trường, Hà Nội.

66. Dương Văn Sáu (2004), Lễ hội Việt Nam trong sự phát triển du lịch, Nxb Đại học Văn hóa, Hà Nội.

67. Dương Văn Sáu (2016), “Phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh khủng hoảng tài chính công và suy thoái kinh tế ở Châu Âu hiện nay”, http://huc.edu.vn, [truy cập ngày 15/8/2016].

68. Hà Văn Siêu (2011), “Định hướng đầu tư xây dựng thị trường - sản phẩm du lịch các tỉnh Phú Thọ - Yên Bái - Lào Cai”, http://itdr.org.vn, [truy cập ngày 20/5/2015].

69. Hà Văn Siêu (2011), “Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với du lịch Việt Nam bước sang thập kỷ tới 2011-2020”, http://itdr.org.vn, [truy cập ngày 20/5/2015].

70. Phạm Côn Sơn (2010), Cẩm nang Du Lịch - Đà Nẵng Hội An Mỹ Sơn nơi ước hẹn, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

71. Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Phú Thọ (2006), Báo cáo tổng kết công tác du lịch năm 2006, Phú Thọ.

72. Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Phú Thọ (2007), Báo cáo tổng kết công tác du lịch năm 2007, Phú Thọ.

73. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ (2008), Báo cáo tổng kết công tác du lịch năm 2008, Phú Thọ.

74. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ (2009), Báo cáo tổng kết công tác du lịch năm 2009, Phú Thọ.

75. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ (2009), Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển du lịch Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020, Phú Thọ.

76. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ (2010), Báo cáo tổng kết công tác du lịch năm 2010, Phú Thọ.

77. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ (2011), Báo cáo tổng kết công tác du lịch năm 2011, Phú Thọ.


78. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ (2012), Báo cáo tổng kết công tác du lịch năm 2012, Phú Thọ.

79. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ (2013), Báo cáo tổng kết công tác du lịch năm 2013, Phú Thọ.

80. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ (2014), Báo cáo tổng kết công tác du lịch năm 2014, Phú Thọ.

81. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ (2015), Báo cáo tổng kết công tác du lịch năm 2015, Phú Thọ.

82. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ (2016), Báo cáo tổng kết công tác du lịch năm 2016, Phú Thọ.

83. Đỗ Cẩm Thơ (2015), “Định vị thương hiệu du lịch, nâng cao hình ảnh và vị thế của du lịch Việt Nam”, http://itdr.org.vn, [truy cập ngày 15/3/2016].

84. Đỗ Cẩm Thơ (2015), “Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù vùng miền núi phía Bắc”, http://itdr.org.vn, [truy cập ngày 19/8/2016].

85. Thủ tướng Chính phủ (2002), Quyết định số 97/2002/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 2001 - 2010, Hà Nội.

86. Thủ tướng Chính phủ (2004), Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam), Hà Nội.

87. Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 2473/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội.

88. Thủ tướng Chính phủ (2012), Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020, Hà Nội.

89. Thủ tướng Chính phủ (2013), Quyết định số 201/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội.

90. Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 1021/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ đến năm 2025, Hà Nội.

91. Trần Mạnh Thường (2012), Việt Nam văn hóa và du lịch, Nxb Thông tấn, Hà Nội.


92. UNWTO, UNEP (2008), Tiêu chuẩn du lịch bền vững toàn cầu, Trang thông tin của Tổng cục Du lịch, Hà Nội.

93. Tổng cục Du lịch Việt Nam, Quỹ HANNS SEIDEL (1997), Tuyển tập báo cáo tại Hội thảo quốc tế phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam, Huế.

94. Tổng cục Du lịch Việt Nam (2000), Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho phát triển du lịch, Hà Nội.

95. Tổng cục Du lịch Việt Nam (2001), Quy hoạch Tổng thể phát triển vùng Du lịch Bắc Trung Bộ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, Báo cáo tổng hợp, Hà Nội.

96. Tổng cục Du lịch Việt Nam và Quỹ phát triển bền vững Tây Ban Nha (2003), Dự án xây dựng năng lực cho phát triển du lịch ở Việt Nam, Hà Nội.

97. Tổng cục Du lịch Việt Nam (2005), Giới thiệu sách cẩm nang về phát triển du lịch bền vững, Hội đồng khoa học - Tổng Cục Du lịch, Hà Nội.

98. Tổng cục Du lịch Việt Nam (2014), Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam, Hà Nội.

99. Tổng cục du lịch Việt Nam (2016), Chuyên mục “Số liệu thống kê”,

http://vietnamtourism.gov.vn, [truy cập tháng 8/2016].

100. Tổng cục Thống kê Việt Nam (2016), Chuyên mục “Ấn phẩm thống kê”,

https://gso.gov.vn, [truy cập tháng 8/2016].

101. Nguyễn Văn Tuấn (2013), “Du lịch tâm linh ở Việt Nam - Thực trạng và định hướng phát triển”, http://itdr.org.vn, [truy cập ngày 20/10/2015].

102. Nguyễn Minh Tuệ, Phạm Lê Thảo (2005), "Sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên cho phát triển du lịch bền vững", Kỷ yếu Hội thảo giáo dục vì sự phát triển bền vững trong thời đại toàn cầu hóa, Đại học sư phạm I Hà Nội, Hà Nội, tr.174-179.

103. Nguyễn Đức Tuy (2014), Giải pháp phát triển du lịch bền vững Tây Nguyên, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội.

104. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (2000), Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2001 - 2010, Phú Thọ.


105. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (2004), Quy hoạch phát triển Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ.

106. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (2006), Báo cáo tổng hợp Quy hoạch điều chỉnh phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, Phú Thọ.

107. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (2008), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, Phú Thọ.

108. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (2009), Báo cáo Quy hoạch xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, Phú Thọ.

109. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (2009), Báo cáo tổng hợp Quy hoạch phát triển Văn hoá tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, Phú Thọ.

110. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (2010), Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, Phú Thọ.

111. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (2010), Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2005 - 2010, Phú Thọ.

112. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (2011), Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 02/01/2006 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch giai đoạn 2006-2010; phương hướng nhiệm vụ phát triển du lịch giai đoạn 2011-2015, Phú Thọ.

113. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (2012), Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030, Phú Thọ.

114. Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (2015), Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Phú Thọ.

115. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (2015), Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015, Phú Thọ.

116. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (2016), Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về phát triển du lịch giai đoạn 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020, Phú Thọ.


117. Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ (2016), Đề án xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam, Phú Thọ.

118. Tiểu Vũ (2015), “Làng cổ Đường Lâm: Cần được nhìn nhận như một cơ thể sống”, http://www.baoxaydung. com.vn, [truy cập ngày 05/8/2016].

119. Bùi Thị Hải Yến (2006), Quy hoạch du lịch, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

120. Bùi Thị Hải Yến (2008), Tài nguyên du lịch, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

121. Bùi Thị Hải Yến và cộng sự (2012), Du lịch cộng đồng, Nxb Giáo dục, Hà Nội.


Tài liệu tiếng Anh


122. Al-mughrabi, Abeer (2007), Ecotourism: A Sustainable Approach of Tourism in Jordan, The University of Arizona, USA, https://arizona.openrepository.com [downloaded 12/8/ 2016].

123. Butler R.W., Nelson J. G. & Wall G.(eds.) (1993), Tourism and Sustainable Development: Mornitoring. Planning, Managing, Waterloo: Heritage Resources Centre, University of Waterloo.

124. Daniela Drumbrăveanu (2004), “Principles and practice of sustainable tourism planning”, in: Nationala pentru Turism, Strategia de ecoturism a Romaniei: cadru theoretic de dezvoltare, Bucuresti, Romania. pp. 77-80.

125. David L.Edgell (2006) Managing Sustainable Tourism: A Legacy for the Future, Routledge, London.

126. Engelbert Ruoss, Loredana Alfarè (2013), “Sustainable tourism as driving force for cultural heritage sites development”, Projiect CHERPLAN (EU), http://www.cherplan.eu, [downloaded 11/5/2016].

127. Gobierno de espana, ministerio de industria energia y turismo, secretaría de estado de turismo (2014), “International forum on sustainable tourism development and innovation”, Cartagena de Indias, Colombia, http://cf.cdn.unwto.org, [downloaded 24/6/2016].

128. Greg Richards, Derek Hall (2000), Tourism and sustainable community development, Routledge, London.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 18/03/2023
Đánh giá:
4.6/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số