Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 1

Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên Trên Máy Tính Là Một Trong Những Bài Toán Khó Của Công Nghệ Thông Tin. Nghiên Cứu Về Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên Đã Được Khởi Động Từ Những Năm 40 Của Thế Kỷ 20, Ngay Sau Khi Xuất Hiện Máy Tính Điện Tử. ...

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 2

Vai trò quan trọng của mô hình phụ thuộc là rõ ràng. Tuy nhiên mô hình văn phạm phụ thuộc có những điểm khó về mặt ngôn ngữ học. Theo Nguyễn Tài Cẩn [2] còn nhiều tranh luận về sự phụ thuộc giữa các yếu tố trong câu tiếng Việt, ...

Cách Tiếp Cận Cấu Trúc Và Văn Phạm Phi Ngữ Cảnh

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÁC MÔ HÌNH VĂN PHẠM CHO NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN Theo Jurafsky [70], quan hệ văn phạm là cách hình thức hóa những tư tưởng của văn phạm truyền thống như chủ ngữ hay bổ ngữ và những mối quan hệ khác. Nhiều mô hình văn ...

Văn Phạm Phi Ngữ Cảnh Xác Suất Từ Vựng Hóa

Vấn đề nói trên được giải quyết bởi giải thuật trong – ngoài (Inside – Outside Algorithm) do Baker đề xuất năm 1979 cho văn phạm phi ngữ cảnh [81]. Đây thực chất là biến thể của giải thuật tiến – lùi của mô hình Markov ẩn (Hidden ...

Tiếp Cận Qua Cấu Trúc Nét Và Văn Phạm Hợp Nhất

Văn phạm kết nối cây cũng đã được xây dựng cho tiếng Việt trong [22] bằng cách rút trích từ treebank tiếng Việt. Về khả năng biểu diễn ngôn ngữ, văn phạm kết nối cây có khả năng biểu diễn ngôn ngữ cảm ngữ cảnh. Hướng tiếp ...

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 6

Ký hiệu  tập tất cả các đồ thị phụ thuộc đúng  của câu S với tập quan hệ phụ thuộc R là GS. Có thể coi đây là mô hình phụ thuộc một tầng. Các mô hình phụ thuộc theo trường phái Praha [109] cho phép phụ thuộc theo nhiều tầng, ...

Các Định Nghĩa Hình Thức Về Văn Phạm Liên Kết

Trong văn phạm phụ thuộc, tính phụ thuộc là hiện hữu và từ trung tâm bắt buộc phải có. Điều đó giả thiết rằng từ sự tồn tại của từ phụ thuộc A có thể kết luận sự tồn tại của từ trung tâm B. Văn phạm liên kết cho phép ...

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 8

Sau khi nghiên cứu và rút ra những đặc điểm của mô hình ngôn ngữ này, luận án sẽ tập trung giải quyết các bài toán sau: Bài toán phân tích cú pháp . Đây là bài toán bắt buộc phải làm khi xây dựng mô hình biểu diễn cú pháp mới. Bài ...

Liên Kết Của Danh Từ Đóng Vai Trò Chủ Ngữ, Bổ Ngữ

Mỗi tiểu loại từ tuân theo những luật cú pháp riêng nên có những công thức liên kết riêng. Tuy nhiên việc chia thành các tiểu loại cũng chưa đủ để xây dựng các công thức liên kết vì chính các từ trong cùng một tiểu loại cũng có ...

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 10

Danh từ riêng chỉ tên đồ vật, danh từ cụ thể chỉ người, động vật, thực vật, đồ dùng vật dụng có kết nối tới thành tố phụ chỉ số ít hay số nhiều. Các liên kết sau đã được xây dựng: DpN: Kết nối định từ chỉ số ...

Xây Dựng Liên Kết Dựa Trên Cấu Trúc Động Ngữ

Với trường hợp cả hai thành phần phụ thứ 3 và 4 cùng xuất hiện, có thể xảy ra sự nhập nhằng như ở hình 2.6. Ở trường hợp thứ nhất từ “ của ” bổ nghĩa cho “ gỗ ”, và ở trường hợp thứ hai từ “ của ” bổ nghĩa cho “ ...

Xây Dựng Liên Kết Dựa Trên Cấu Trúc Tính Ngữ

Liên kết với danh từ (danh ngữ) tồn tại khi danh từ (danh ngữ) ở dạng bổ ngữ trực tiếp hoặc gián tiếp. Dù bổ ngữ trực tiếp là danh từ hay danh ngữ, mối liên hệ vẫn được xác lập cho danh từ. Danh từ là đối tượng trực tiếp ...

Liên Kết Các Mệnh Đề Trong Câu Ghép Đơn Giản

Phụ tố chỉ số lượng : liên quan đến đo lường, tính toán hay tiêu chuẩn đo lường tính toán do danh từ đảm nhiệm. Liên kết được xác lập giữa tính từ và danh từ chỉ đơn vị đo: ApNt. Ví dụ, liên kết trong cụm từ “ sâu hai ngàn ...

Ứng Dụng Giải Thuật Mở Rộng Từ Điển Tiếng Việt

Luận án xây dựng bộ từ điển văn phạm liên kết gồm trên 40.000 mục từ dựa trên giải thuật mở rộng của [113] với cách đánh giá tính phân biệt được dựa trên các thông tin trong từ điển tiếng Việt. 2.2.1. Giải thuật mở rộng từ ...

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 16

Một số câu có thể không phân tích được đầy đủ, một phần của nó cũng được phân tích. Ví dụ trong hình 3.8. là phân tích cho câu “Mỗi một mùa trắng tay đều khó nuốt trôi”. Câu này là câu bị động nhưng ẩn từ. Những liên ...

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 17

Tính trên toàn văn bản (bao gồm cả mức câu, đoạn, mục), bộ phân tích diễn ngôn cho độ chính xác là 63%. Ở mức câu, độ chính xác đạt được xấp xỉ 80%. Xuất phát từ đặc điểm của câu ghép tiếng Việt là hầu hết các giới hạn ...

Giải Thuật Phân Tích Cú Pháp Câu Ghép

Tìm quan hệ diễn ngôn với những đơn vị không xuất hiện dấu hiệu diễn ngôn Với những đơn vị không xuất hiện dấu hiệu diễn ngôn, dựa trên đặc điểm của tiếng Việt, luận án dùng giải thuật tìm các từ cùng xuất hiện được ...

Kết Quả Thử Nghiệm Phân Tích Câu Ghép

Hình 3.16 dưới đây thể hiện cấu trúc lưu trữ phân tích liên kết của câu “ Tôi mua một bông hoa ”. 1, 2…5 là số thứ tự của từ. Mỗi từ có một danh sách liên kết các kết nối với các từ nằm bên phải nó. Thông tin về mỗi kết ...

Giải Thuật Kiểu Viterbi Để Tìm Phân Tích Tốt Nhất

Luận án chưa thử nghiệm trên câu phức là dạng câu có từ hai cụm chủ vị trở lên nhưng có một cụm bao các cụm còn lại, ví dụ “cái áo hôm qua cậu mua rất đẹp” có hai cụm chủ vị “ cậu mua ” “ cái áo đẹp ” , cụm “ cái ...

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 21

3.3.1.2. Giải thuật huấn luyện Như đã trình bày ở chương 1 với văn phạm phi ngữ cảnh, các xác suất đóng vai trò tham số ban đầu có thể được sinh ngẫu nhiên, sau đó được cập nhật lại mỗi khi có một câu mới được phân tích và ...

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 22

3.3.2. Khử nhập nhằng liên hợp Nhập nhằng liên hợp là hiện tượng nhập nhằng liên quan đến các cụm từ có vai trò tương đương trong câu. Như đã nêu trong [70], từ “và” đóng một vai trò đặc biệt khi phân tích một câu trên mô hình ...

Tình Hình Phát Triển Dịch Máy Ở Việt Nam

CHƯƠNG 4 HỆ THỐNG DỊCH MÁY   SỬ DỤNG DẠNG TUYỂN CÓ CHÚ GIẢI 4.1. Tổng quan về dịch máy 4.1.1.Tình hình phát triển dịch máy ở Việt Nam Dịch máy là lĩnh vực đang rất được quan tâm của CNTT do nhu cầu chuyển ngữ một số lượng lớn ...

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 24

4.2. Khác biệt ngôn ngữ Việt – Anh Có nhiều điểm khác biệt về hình thái từ giữa hai ngôn ngữ Việt – Anh. Tuy nhiên không phải mọi sự khác biệt có thể xử lý trong hệ dịch máy. Với mô hình văn phạm liên kết, có thể xây dựng tập ...

Hệ Thống Dịch Máy Sử Dụng Dạng Tuyển Có Chú Giải

4.3. Hệ thống dịch máy sử dụng dạng tuyển có chú giải Khi dịch máy với cấu trúc hai ngôn ngữ nguồn – đích khác nhau, những vấn đề sau luôn luôn được đặt ra: Tìm nghĩa chính xác của từ – giải quyết nhập nhằng nghĩa từ và từ ...

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 26

Luật dịch cụm từ Dịch cụm từ sang đại từ xưng hô tiếng Anh Cách xưng hô trong tiếng Việt rất phức tạp. Ngay cả các bộ từ điển cũng có những quan điểm khác nhau về từ loại của những cụm từ có tính chất xưng hô. Ví dụ “ ...

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 28

Cả ba bản dịch đều có những hạn chế. Bản dịch của ADJ đã không phát hiện được quan hệ sở hữu của từ “ thế giới ” trong khi bản dịch của VEtrans dịch được quan hệ đó nhưng lại không dịch được tính từ so sánh cấp cao ...

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 29

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Tóm tắt Luận án hướng tới xây dựng một mô hình mới để biểu diễn cú pháp tiếng Việt. Mô hình này theo hướng tiếp cận phổ biến hiện nay: hướng tiếp cận phụ thuộc và từ vựng hóa. Để xây dựng ...

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 30

TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Diệp Quang Ban (1989) Ngữ pháp tiếng Việt. NXB Giáo dục. [2] Nguyễn Tài Cẩn (1996)  Ngữ pháp tiếng Việt (Tiếng – Từ ghép – Đoản ngữ).  NXB Đại học quốc gia Hà Nội. [3] Đinh Điền (2002) Dịch  tự ...

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 31

[72] M.Kamayani, A. Purwarianti (2011)  Dependency parsing for Indonesian , proceeding of ICEEI, Bangdung,2011. [73] P. H. Khanh (2000)  Good Spelling of Vietnamese Texts, one aspect of CL in Vietnam . Proceeding of ACL-2000, 38th Conference, HongKong, pp. 593-594. [74] Sang-Soo Kim, Seong-Bae ...

Chi Tiết Các Công Thức Chủ Yếu Trong Liên Kết Tiếng Việt

PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: CHI TIẾT CÁC CÔNG THỨC CHỦ YẾU TRONG LIÊN KẾT TIẾNG VIỆT Trong phụ lục chúng tôi giải thích kèm theo ví dụ các liên kết quan trọng trong tiếng Việt. Việc phân chia từ thành tiểu loại dựa theo [16]. Để phân chia nhỏ ...

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 33

Tiểu từ loại Đặc điểm phân loại Ví dụ từ Tên liên kết Ví dụ liên kết động từ nội động (Vi) Không dùng ở thể bị động hoạt động: không đòi hỏi bổ ngữ thở, ngồi, đứng, nằm, ngủ, thức, (máy) nổ, (còi) rúc, (gió) thổi ...

Một Số Luật Dịch Điển Hình

PHỤ LỤC 3: MỘT SỐ LUẬT DỊCH ĐIỂN HÌNH Phụ lục 3 trình bày dạng lưu trữ thực sự trong tệp văn bản của các luật được nêu ở chương 4. Do vậy hình thức trình bày có sự khác biệt. Trong bộ luật này, Ký hiệu * chỉ từ bất kỳ () ...

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 36

PHỤ LỤC 4: SO SÁNH KẾT QUẢ DỊCH MỘT SỐ MẪU CÂU Sentence 1 (1): Tên tôi là Hoa –> My name is bloom. VEtran: My Name is Flower. Google: My name is United. Sentence 2 (2): Mẹ tôi là một bác_sĩ giỏi. –> My mother is a good doctor. VEtran: My mother is a jurisprudent ...

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG MÔ HÌNH VĂN PHẠM LIÊN KẾT TIẾNG VIỆT Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 62.48.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Người hướng dẫn khoa học: GS. ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí