Kết Quả Phân Tích Liên Kết Của Một Số Câu Đơn Và Câu Ghép Hai Mệnh Đề

PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH LIÊN KẾT CỦA MỘT SỐ CÂU ĐƠN VÀ CÂU GHÉP HAI MỆNH ĐỀ

# Đây là kết quả do bộ phân tích cú pháp liên kết (chưa xử lý câu ghép) đưa ra cho 50 câu đầu trong tập ngữ liệu mẫu của hệ thống dịch Việt – Anh sử dụng ADJ. Với độ chính xác của bộ phân tích cú pháp khoảng 80%, một số liên kết trong câu có thể không đúng.

Bộ phân tích cú pháp khoảng 80 một số liên kết trong câu có thể không đúng 1

Bộ phân tích cú pháp khoảng 80 một số liên kết trong câu có thể không đúng 2

Bộ phân tích cú pháp khoảng 80 một số liên kết trong câu có thể không đúng 3

Bộ phân tích cú pháp khoảng 80 một số liên kết trong câu có thể không đúng 4

Bộ phân tích cú pháp khoảng 80 một số liên kết trong câu có thể không đúng 5

Bộ phân tích cú pháp khoảng 80 một số liên kết trong câu có thể không đúng 6

Bộ phân tích cú pháp khoảng 80 một số liên kết trong câu có thể không đúng 7

Bộ phân tích cú pháp khoảng 80 một số liên kết trong câu có thể không đúng 8

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 305 trang tài liệu này.

Xem tất cả 305 trang.

Ngày đăng: 31/10/2021
Trang chủ Tài liệu miễn phí