Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 30

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

[1] Diệp Quang Ban (1989) Ngữ pháp tiếng Việt. NXB Giáo dục.

[2] Nguyễn Tài Cẩn (1996) Ngữ pháp tiếng Việt (Tiếng – Từ ghép – Đoản ngữ). NXB Đại học quốc gia Hà Nội.

[3] Đinh Điền (2002) Dịch tự động Anh – Việt dựa trên việc học luật chuyển đổi từ ngữ liệu song ngữ. Luận án Tiến sĩ, ĐHKHTN- ĐHQG TP Hồ Chí Minh.

[4] Đinh Điền (2011) So-sánh trật-tự từ của định-ngữ giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Tập san Khoa học xã hội và nhân văn- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, trang 69-80.

5 Nguyễn Gia Định Trần Thanh Lương Lê Viết Mẫn 2004   Một số cải tiến 1

[5] Nguyễn Gia Định, Trần Thanh Lương, Lê Viết Mẫn (2004) Một số cải tiến giải thuật Earley cho việc phân tích cú pháp trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tạp chí khoa học Đại học Huế, số 25/2004, trang 43-52.

[6] Cao Xuân Hạo (2006) Tiếng Việt sơ thảo ngữ pháp chức năng. NXB Khoa học Xã hội.

[7] Phan Xuân Hiếu (2009).JVnTagger, công cụ gán nhãn từ loại dựa trên Conditional Random Field và Maximum Entropy. Báo cáo SP8.3, Đề tài KC.01.01/06-10

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 305 trang tài liệu này.

[8] Nguyễn Chí Hòa (2004) Ngữ pháp tiếng Việt thực hành. NXB Đại học quốc gia Hà Nội

[9] Nguyễn Chí Hòa (2005) Các phương tiện liên kết và tổ chức văn bản. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

[10] Lê Khánh Hùng (2004) Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm phần mềm dịch tự động Việt-Anh. Báo cáo tổng kết đề tài nhánh cấp nhà nước KC-01-03

[11] Lê Khánh Hùng (2003) Một phương pháp dịch máy liên ngữ. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ nhất về Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng CNTT&TT, Hà nội, 2003

[12] Lê Thanh Hương, Phạm Hồng Quang, Nguyễn Thanh Thuỷ (2000) Một cách tiếp cận trong việc tự động phân tích cú pháp văn bản tiếng Việt. Tạp chí Tin học và Điều khiển học 4/2000

[13] Nguyễn Thị Minh Huyền, Vũ Xuân Lương, Lê Hồng Phương(2003) Sử dụng bộ gán nhãn từ vựng QTAG cho văn bản tiếng Việt. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia về Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng Công nghệ Thông tin và Truyền thông ICT-rda’03, Hanoi, trang 271-280

[14] Đỗ Bá Lâm, Lê Thanh Hương (2008) Xây dựng hệ thống phân tích cú pháp tiếng Việt sử dụng văn phạm HPSG. Kỷ yếu hội thảo ICT- rda 8/2008, trang 235-242

[15] Hà Thành Lê, Lương Chi Mai, Huỳnh Quyết Thắng, Định Thị Phương Thu (2006) Kết hợp các phương pháp chọn câu quan trọng xây dựng ứng dụng tóm tắt văn bản tiếng Việt, Kỷ yếu hội thảo “Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin”, 2006, trang 413-421

[16] Vũ Xuân Lương, Nguyễn Thị Minh Huyền(2009) SP7.2 – Từ điển tiếng Việt dùng cho xử lý ngôn ngữ tự nhiên (quyển 2)

[17] Nguyễn Lê Minh, Hoàng Thị Điệp, Trần Mạnh Kế (2008) Nghiên cứu luật hiệu chỉnh kết quả dùng phương pháp MST phân tích cú pháp phụ thuộc tiếng Việt. Kỷ yếu hội thảo ICTrda 8/2008 trang 258-267

[18] Nguyễn Thiện Nam (1998) Tiếng Việt nâng cao cho người nước ngoài. NXB Giáo dục

 [19] Đỗ Phúc, Hồ Anh Thư (2005) Rút trích và tóm tắt nội dung trang web tiếng Việt. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia lần thứ hai “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin” – TP Hồ Chí Minh, 2005, trang 317-328

[20] Lê Hồng Phương, Nguyễn Thị Minh Huyền, Nguyễn Phương Thái, Phan Thị Hà (2010) Trích rút tự động văn phạm LTAG cho tiếng Việt. Tạp chí Tin học và Điều khiển số 2/2010.

[21] Stankevich N.V. (1982) Các loại hình ngôn ngữ. NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp,

[22] Nguyễn Quốc Thế, Lê Thanh Hương (2007) Phân tích cú pháp tiếng Việt sử dụng văn phạm phi ngữ cảnh từ vựng hóa kết hợp xác suất. Kỷ yếu hội thảo FAIR, Nha Trang, Việt nam, 9-10/8/2007

[23] Trần Ngọc Thêm (1999) Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt. NXB Giáo dục

[24] Cao Hoàng Trụ (2002) Ứng dụng ngữ liệu song ngữ Anh-Việt điện tử trong ngành ngôn ngữ học so sánh. Tạp chí Ngôn ngữ, 2002(3), tr. 49-58

[25] Cao Hoàng Trụ (2005) Xây dựng và khai thác kho ngữ liệu song ngữ Anh-Việt điện tử. Luận án tiến sĩ ngôn ngữ học so sánh, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn – ĐHQG TP HCM.

[26] Trần Ngọc Tuấn, Phan Thị Tươi (2006) Phân tích cụm danh từ tiếng Việt sử dụng văn phạm hợp nhất. Tạp chí Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin.

[27] Phan Thị Tươi (2002) Cải tiến một số giải thuật phân tích cú pháp trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Tạp chí Tin học và Điều khiến học, 3/2002.

[28] Ủy ban Khoa học xã hội Viêt Nam (1983) Ngữ pháp tiếng Việt. NXB Khoa học xã hội Hà Nội.

TIẾNG ANH

[29] T.B. Adji, B. Baharudin, N. Zamin (2007) Annotated Disjunct in Link Grammar for Machine Translation. International Conference on Intelligent and Advanced Systems 2007, pp 205-208.

[30] T.B. Adji, B, Baharudin, N. Zamin (2007) Building Transfer Rules using Annotated Disjunct: An Approach for Machine Translation, The 8th Student Conference on Research and Development, December 2007, Malaysia.

[31] J.W. Amtrup, K. Mergerdoomian, R. Zajac (1999) Rapid Development of Translation Tool. Proceedings of Machine Translation Summit, 1999, p 385-389.

[32] H. T. Bao, S. Kawasaki , N. N. Binh (2002) Cluster-based Information Retrieval with a Tolerance Rough Set Model. International Journal of Fuzzy Logic and Intelligent Systems, Vol. 2, No. 1, pp. 26-32, 2002.

[33] H. T. Bao, N. N. Binh (2002) Nonhierarchical Document Clustering by a Tolerance Rough Set Model. International Journal of Intelligent Systems, John Wiley & Sons, Vol. 17, No. 2, pp. 199-212, 2002.

[34] D. Béchet (2003) k-Valued Link Grammars are Learnable from Strings. Proceedings of Formal Grammar, Vienna, Austria, pp. 9-18.

[35] A. Bharati, D. M. Sharma, Sukhada (2009) Adapting Link Grammar Parser (LGP) to Paninian Framework Mapping of Parser Relations for Indian Languages. National Seminar on Computer Science and its Applications in Traditional Shastras (CSATS’09).

[36] N. T. Bon, N. T. M. Huyen, R. Laurent, V. X. Luong (2004) Developing tools and building linguistic resources for Vietnamese morpho-syntactic processing. Proceedings of the 4th International Conference on Language Ressources and Evaluation (LREC04), Lisbon.

[37] N. T. Bon, N. T. M. Huyen, R. Laurent, V. X. Luong (2004) Lexical descriptions for Vietnamese language processing. Proceedings of the Asian Language Resources Workshop (ALR-04), IJC-NLP 2004, Hainan, China.

[38] Harry Bunt, Paola Melo, Joakim Nivre (2010) Trends in Parsing Technology. Springer.

[39] Marie Candito , Benoît Crabbé, Pascal Denis (2010) Statistical French dependency parsing: treebank conversion and first results. Seventh International Conference on Language Resources and Evaluation – LREC 2010, La Valletta, Malta.

[40] Marie Candito, Joakim Nivre, Pascal Denis, Enrique Henestroza Anguiano (2009) Benchmarking of Statistical Dependency Parsers for French. NODALIDA 2009 Conference Proceedings, pp. 166–173.

[41] E.Charniak (1997) Statistical parsing with a context – free grammar and word statistics. Proceeding of AAAI, 1997.

[42] Yuchang Cheng, Masayuki Asahara, Yuji Matsumoto (2007) Temporal Relation Identification Using Dependency Parsed Tree. Proceedings of the 4th International Workshop on Sementic Evaluations (SemEval-2007), pp. 245-248.

[43] M. Collins (2003). Head-Driven Statistical Models for Natural Language Parsing. Computational Linguistics Vol 29(4), pp 589-637.

[44] M. A. Covington (2001) A Fundamental Algorithm for Dependency Parsing. In Proceedings of the 39th Annual ACM Southeast Conference, pp. 95-102.

[45] L. A. Cuong, H. V. Nam, A. Shimazu (2005) An Evidential Reasoning Approach to Weighted Combination of Classifiers for Word Sense Disambiguation. International Conference on Machine Learning and Data Mining in Pattern Recognition, MLDM 2005, Leipzig, Germany, pp. 516-525.

[46] L. A. Cuong, H. V. Nam, A. Shimazu (2005) Combining Classifiers with Multirepresentation of Context in Word Sense Disambiguation, 9th Pacific-Asia Conference, PAKDD, Hanoi, Vietnam, May 18-20, pp. 262-268.

[47] Dien D. Building an Annotated English-Vietnamese parallel corpus. MKS (Mon-Khmer Studies): A Journal of Southeast Asian Linguistics and Languages, Vol.35 pp. 21-36.

[48] Dien D.(2002) Building a training corpus for Word Sense Disambiguation in the English-to-Vietnamese Machine Translation. Proceedings of Workshop on Machine Translation in Asia, COLING-02, Taiwan, 9/2002, pp.26-32.

[49] Yuan Ding, Martha Palmer (2005)Machine Translation using Probabilistic Synchronuos Dependency Insertion Grammars. Proceedings of the 43rd Annual Meeting of the ACL, Ann Arbor, June 2005, pp 541-548.

[50] Jing Ding, Daniel Berleant, Jun Xu, & Andy W. Fulmer. 2003. Extracting Biochemical Interactions from MEDLINE Using a Link Grammar Parser. 15th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence (ICTAI’03).

[51] George Doddington (2002) Automatic Evaluation of Machine Translation Quality Using N-gram Co-Occurrence Statistics Proceedings of the Second International Conference on Human Language Technology Research, pp138-145.

[52] P. Dumrong, J. Gould, G. Lee, L. Nicholson, K. Gao, P.Beling (2003) The Quantification of Unstructured Information and its Use in Predictive Modeling. Proceedings of the 2003 Systems and Information Engineering Design Symposium.

[53] D. Rajesh Duthie & Rajendra Akerkar (2002) Knowledge Representation in KRIS Using Link Grammar Parser.

[54] E. Fong and D. Wu (1995) Learning Restricted Probabilistic Link Grammars. IJCAII Workshop on New Approaches to Learning for Natural Language Processing, August, 1995, Montreal, Canada, pp 49-56.

[55] Heidi J. Fox (2002) Phrasal Cohesion and Statistical Machine Translation. Proceedings of the Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP), Philadelphia, July 2002, pp 304-311.

[56] V.Fromkin , R.Rodman, N.Hayams, (2010) An Introduction to Language (9th ed.). Boston, MA: Thomson Wadsworth.

[57] H.Gaifman (1965) Dependency systems and phrase-structure systems. Informationand Control 8(3).

[58] Filip Ginter, Sampo Pyysalo, Jorma Boberg, Tapio Salakoski (2006) Regular Approximation of Link Grammar. FinTAL 2006, LNAI 4139, pp. 564–575.

[59] Dennis Grinberg, John Lafferty, Daniel Sleator (1995) A Robust Parsing Algorithm for Link Grammars. CMU-CS, pp 95-125, August 1995.

[60] L. A. Ha.(2003) A Method for Word Segmentation in Vietnamese. In Proceedings of the International Conferenceon Corpus Linguistics, Lancaster, UK.

[61] J¨org Hakenberg, Ill´es Solt, Domonkos Tikk, Luis Tari,Astrid Rheinl¨ander, Quang Long Nguyen, Graciela Gonzalez, and Ulf Leser (2009) Molecular event extraction from Link Grammar parse trees. Proceedings of the Workshop on Current Trends in Biomedical Natural Language Processing: Shared Task, pp 86-94.

[62] D.G.Hays (1964) Dependency Grammar: A Formalism and some Observation Rand.

[63] L. M. Hoang, H. T. Bao, N. Yoshiteru (2005) Detecting Emerging Trends from Scientific Corpora. International Journal of Knowledge and Systems Science, Vol. 2, No. 2, 2005, pp. 53-59.

[64] J. E. Hopcroft, R.Motwani, J. D. Ullmann (2001) Introduction to Automata Theory, Languages and Computation. Addison Wesley.

[65] R. Hudson (2010) Introduction to Word Grammar. Cambridge University Press.

[66] Le Thanh Huong (2004) Automatic Discourse Structure Generation Using Rhetorical Structure Theory. Ph.D. dissertation, Middlesex University, U.K.

[67] Iyer R., Ostendorf. Modelling Long Distance Dependency in Language: topic mixture and Dynamic Case Model, Speech and Audio Processing, IEEE Transactions on, Jan.1999, pp. 30-39.

[68] Ozlem Istek (2006) A Link Grammar for Turkish. MSc.Thesis.

[69] A. K. Joshi, Y.Schabes (1990) Parsing with Tree Adjoining grammars. In “Current Issues in Parsing Technologies”, Kluwer Accademic Publishers.

[70] D. Jurafsky, J. H. Martin (2009) Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Speech Recognition, and Computational Linguistics. 2nd edition. Prentice-Hall.

[71] Kadambini K, Rama Sree R.J., Rama Krishnamacharyulu K.V. (2008) An English-Sanskrit Machine Translation Using Link Parser.In Proceedings of National Seminar, Tirupati, 2008.

Xem tất cả 305 trang.

Ngày đăng: 31/10/2021
Trang chủ Tài liệu miễn phí