Ứng Dụng Cây Quyết Định Trong Khai Phá Dữ Liệu

2.1.2.2. Tạo cây Cây quyết định được tạo thành bằng cách lần lượt chia (đệ quy) một tập dữ liệu thành các tập dữ liệu con, mỗi tập con được tạo thành chủ yếu từ các phần tử của cùng một lớp. Các nút (không phải là nút ...

Một Bảng Quyết Định Với C={Age, Lems} Và D={Walk}

Phân cụm dữ liệu còn có thể được sử dụng như một bước tiền xử lý cho các thuật toán khai phá dữ liệu khác. 1.3.3. Luật kết hợp (Association Rules) Luật kết hợp là luật mà trong đó phản ánh mối quan hệ kết hợp chặt chẽ trong ...