Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam - 21

KẾT QUẢ KIỂM TOÁN (trích)


I. NHẬN XÉT CHUNG

1. Tình hình hoạt động kinh doanh tại chi nhánh năm 2011 và 3 tháng đầu năm 2012

1.1 . Về huy động vốn

Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2011 là 2.988.063 triệu đồng; đạt 90.5% kế hoạch. Huy động bình quân đầu người đạt 31.453 triệu đồng. Tổng nguồn vốn huy động đến 31/3/2012 là 2.809.637 triệu đồng; đạt 71.1% so với kế hoạch năm 2012.

1.2 . Về thu dịch vụ

Thu dịch vụ lũy kế năm 2011 đạt 8.812 triệu đồng, đạt 40,1% kế hoạch năm 2011. Thu dịch vụ lũy kế đến 31/3/2012 đạt 1.537 triệu đồng; đạt 10,2% kế hoạch 2012.

1.3 . Về lợi nhuận

Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2011 của chi nhánh là 55.559 triệu đồng, thực hiện so với kế hoạch năm 2011 là 52,4% kế hoạch. Lợi nhuận lũy kế đến 31/3/2012 của chi nhánh là 30.435 triệu đồng, thực hiện 14,9% kế hoạch được giao trong năm 2012.

2. Đánh giá chung về hoạt động được kiểm toán

2.1. Hoạt động kế toán

Tại thời điểm 31/3/2012 phòng kế toán của chi nhánh A gồm 21 cán bộ; Công tác tổ chức bộ máy kế toán được thực hiện khá tốt. Lãnh đạo phụ trách kế toán được phân công thành 2 mảng riêng biệt: nghiệp vụ kế toán giao dịch do PGĐ Lý Hoàng A phụ trách; và kế toán chi tiêu nội bộ do PGĐ Đỗ Văn C phụ trách. Lãnh đạo phòng kế toán phân công công việc khá rõ ràng nhưng chưa chi tiết cụ thể hóa trách nhiệm quyền hạn tại từng khâu trong quá trình tác nghiệp. Trong quá trình kiểm tra, kiểm taón viên đã lựa chọn 150 hồ sơ, chứng từ, sổ sách, và báo cáo kế toán của bộ phận kế toán tài chính từ tháng 1 đến 31/3/2012 để kiểm toán.

2.2. Hoạt động tín dụng

Đoàn kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu. Số lượng khách hàng nợ nhóm 1 đã kiểm tra 44 khách hàng, dư nợ 2.753.863 triệu đồng, đạt 84% tổng dư nợ nhóm

1. Trong đó, 31 hồ sơ khách hàng doanh nghiệp, dư nợ 2.730.156 triệu đồng; 13 hồ sơ khách hàng cá nhân, dư nợ 23.707 triệu đồng; kiểm tra nợ nhóm 2, nợ xấu, nợ xử lý rủi ro được 12 khách hàng, dư nợ 430.705 triệu đồng, đạt 99,94% (danh sách khách hàng được kiểm tra theo phụ lục đính kèm.Nhìn chung, kết qủa kiểm tra không có sai sót, ngoại trừ một số ít sai sót trong tác nghiệp thuộc yếu tố chủ quan là khách hàng chưa mua bảo hiểm đầy đủ theo quy định

3. Đánh giá về hoạt động kiểm soát nội bộ tại đơn vị

Tại thời điểm 31/3/2012, công tác chỉ đạo điều hành tổ chức và giám sát thực hiện mọi hoạt động của chi nhánh được sát sao, bài bản. Giám đốc chi nhánh chấp hành đúng các cơ chế, quy định, phân cấp, ủy quyền của NH… về quản trị nội bộ, tuyển dụng, quy hoạch cán bộ…; triển khai chỉ đạo các văn bản chỉ đạo của NH…, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch do ban lãnh đạo NH…giao. Hàng tháng, ban giám đốc triển khai kế hoạch kinh doanh tơí từng phòng/tổ, từ phòng/tổ giao chỉ tiêu cho từng cán bộ thực hiện; có kiểm điểm kết quả công việc thường xuyên, đánh giá mức độ hòan thành kế hoạch kinh doanh về huy động vốn, cho vay, nợ quá hạn… Nhìn chung, công tác chỉ đạo chấn chỉnh sau thanh/kiểm tra/kiểm toán đều được duy trì và thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, kịp thời.


II. GHI NHẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ KIỂM TOÁN

1. Nội dung ghi nhận số 1: Về cho vay bất động sản

a) Ghi nhận

Một là, báo cáo thẩm định dự án đầu tư còn phân tích chưa hợp lý hoặc cơ sở thẩm định chưa thuyết phục. Cụ thể, phân tích khả năng tham gia vốn tự có của khách hàng chưa đầy đủ; Tính toán khách hàng trả nợ chưa hợp lý; Không phân tích độ nhạy dự án.

Hai là, trường hợp vay đền bù giải phóng mặt bằng nhưng chưa có văn bản chấp thuận về chủ trương của giám đốc.

Ba là, khách hàng thực hiện nhiều dự án, trong đó có dự án vay vốn tại ngân hàng khác.

b) Khuyến nghị

Xem chi tiết các khuyến nghị đối với từng khách hàng cụ thể tại phụ lục đính kèm

c) Ý kiến phản hồi của Chi nhánh

Đồng ý

2. Nội dung ghi nhận số 2: Về kiểm tra khách hàng có nợ nhóm 2, nợ xấu, nợ XLRR

a) Ghi nhận

Về nợ nhóm 2, công ty xi măng ABC đang có dư nợ 334.539 triệu đồng, nợ nhóm 2 do cơ cấu lại nợ đang trong thời gian thử thách. Tài sản đảm bảo là bảo lãnh của Bộ tài chính, giá trị là 46.000.000USD. Nguyên nhân chuyển nhóm do công ty chuyển đổi từ DNNN thành công ty TNHH MTV thuộc Tổng công ty Xi măng VN. Tình hình tài chính khó khăn, nguồn trả nợ chỉ có từ khấu hao cơ bản hàng năm.

b) Khuyến nghị

Đề nghị chi nhánh tiếp tục: (i)-yêu cầu công ty xây dựng phương án khắc phục lỗ, khắc phục tình trạng vốn luân chuyển âm theo chỉ đạo tại CV số 6820CV-NH…15 ngày 17/9/2011 của NH…; (ii)- thường xuyên bám sát đơn vị để biết được thực

trạng về sản xuất kinh doanh, quản lý giám sát chặt chẽ dòng tiền thu hồi nợ khi được Tổng công ty xi măng cấp vốn bổ sung.

c) Ý kiến phản hồi của Chi nhánh

Đồng ý

….

KIẾN NGHỊ CHUNG


Chi nhánh cần rà soát lại toàn bộ hồ sơ, bổ sung chỉnh sửa theo các kiến nghị của đoàn đã nêu tại biên bản kiểm tra, trường hợp có biến động bất thường cần có biện pháp ứng xử thích hợp.

Đối với từ nghiệp vụ tín dụng:

- Cần nâng cao chất lượng thẩm định, tiếp nhận, và phân tích thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để đánh giá tính khả thi của dự án trước khi cho vay.

- Khẩn trương hoàn thiện các vấn đề về hồ sơ pháp lý các khoản vay, về thẩm định rủi ro, về tài sản đảm bảo.

- Thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm tra, giám sát tín dụng đối với khách hàng tại QĐ số 2580/QĐ-NH… ngày 30/9/2011

Đối với nghiệp vụ kế toán:

Đề nghị chi nhánh nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với một số lỗi tác nghiệp

như:

- Chi nhánh thực hiện chỉ định thầu các công trình sửa chữa, bảo dưỡng tài sản

nhưng chưa lưu căn cứ chứng minh kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu.

- Công tác hậu kiểm chứng từ kế toán còn nhiều sai sót, các trường hợp bút toán ghi nợ tài khoản chi tiêu nội bộ đóng thiếu liên 2 phiếu hạch toán thể hiện bút toán ghi nợ tài khoản chi tiêu nội bộ. Nhiều phiếu hạch toán chi tiêu nội bộ lập xong không được chuyển cho giao dịch viên hạch toán trong ngày mà thường để chậm 1- 2 ngày.CÁN BỘ TỔNG HỢP

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TOÁN


Nơi nhận:

- Chủ tịch và các thành viên HĐQT (để báo cáo);

- Tổng giám đốc và các Phó TGĐ phụ trách mảng hoạt động được kiểm toán (để báo cáo);

- Trưởng Ban kiểm soát (để báo cáo);

- Đơn vị được kiểm toán (để thực hiện);

- Lưu Phòng Kiểm toán nội bộ HSC/Bộ phận KToNB khu vực

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 177 trang: Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam

Hoàn thiện quá trình và tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam - 21


PHỤ LỤC 2.10

THEO DÕI SAU KIỂM TOÁN QUÝ 2 NĂM 2012


1. Tình hình thực hiện khuyến nghị kiểm toánSTT


Tên CN


Ngày CN phải

gửi báo cáo


Ngày CN gửi báo cáo


Khuyến nghị của KTNB

Mức độ ưu tiên thực hiện

Kết quả thực hiện khuyến nghị


Cấp 1 (thực hiện ngay)


Cấp 2

(3 tháng)


Cấp 3

(6 tháng)


Đã thực hiện

Đang thực hiện

Chưa thực hiện

Khuyến

nghị của kểm toán

Kết quả

thực hiện của CN

Khuyến

nghị của kểm toán

Lí do chưa

thực hiện của CN2. Kiến nghị của Kiểm toán nội bộ về những khuyến nghị chưa được thực hiện


PHỤ LỤC 2.11

MÔ HÌNH VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC NHTMCPNN DO NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TRÊN 50% VỐN ĐIỀU LỆ


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


Ban Kiểm soátCác Ban, Ủy ban, Hội đồng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Phòng Kiểm toán nội bộPhòng Kiểm toán nội bộ VPĐD

Phòng Kiểm toán nội bộ VPĐD


Các Ủy ban

Ban Thư Ký HĐQT

BAN ĐIỀU HÀNHCác Phó tổng giám đốc phụ trách


Giám đốc khối quản lý rủi roTrung tâm


Trung tâm thẻ


Sở giao dịch


Các đơn vị tại TSC


Văn phòng đại

Các phòng quản lý rủi ro khác


Chi nhánh


PHỤ LỤC 2.12

MÔ HÌNH VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC KIỂM TOÁN NỘI BỘ TẠI CÁC NHTMCPNN DO NHÀ NƯỚC SỞ HỮU TRÊN 100% VỐN ĐIỀU LỆ


HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN


BAN THƯ KÝ HĐTV BAN KIỂM SOÁT ỦY BAN QUẢN LÝ RỦI RO


BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ


TỔNG GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

HỆ THỐNG KIỂM TRA KIỂM SOÁT NỘI BỘ


HỆ THỐNG BAN CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số