Đánh giá công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động cho vay đối với khách hàng là hộ gia đình và cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị - 1

Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Huế Trường Đại Học Kinh Tế Khoa Kế Toán Kiểm Toán  Khóa Luận Tốt Nghiệp Đại Học Đề Tài: Đánh Giá Công Tác Kiểm Soát Nội Bộ Trong Hoạt Động Cho Vay Đối Với Khách Hàng Là Hộ Gia Đình ...

Đánh giá công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động cho vay đối với khách hàng là hộ gia đình và cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị - 2

PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QỦA NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. ‌ 1.1 Hệ thống kiểm soát nội bô 1.1.1 Khái niệm KSNB Qúa trình nhận thức và nghiên cứu về ...

Tình Hình Dư Nợ Tại Agribank Quảng Trị Từ Năm 2012-2014

10,45% so với năm 2012 nhưng chỉ chiếm 87,89% trong tổng nguồn vốn huy động được, nguyên nhân là do tốc độ tăng của tiền gửi không kỳ hạn cao hơn so với tốc độ tăng của tiền gửi có kỳ hạn của năm 2013 cao hơn so với năm 2012. Năm ...

Đánh giá công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động cho vay đối với khách hàng là hộ gia đình và cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị - 9

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO I. Giáo trình tham khảo 1. Tập thể giảng viên Bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán- Kiểm toán, Trường Đại học kinh tế TP.HCM, Giaó trình Kiểm Toán , NXB Lao động xã hội.(tái bản lần thứ 5). 2. Th.S Lâm Thị ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí