Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thông qua sự hài lòng về chất lượng dịch vụ vận chuyển của Công ty TNHH quantium Việt Nam - 8

Total Variance Explained

Co mpo nent

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative

%

Total

% of Variance

Cumulativ e %

Total

% of Variance

Cumulative

%

5

1.100

4.075

68.281

1.100

4.075

68.281

2.563

9.493

68.281

6

.938

3.474

71.755

7

.794

2.940

74.696

8

.781

2.894

77.590

9

.679

2.516

80.106

10

.628

2.326

82.432

11

.565

2.092

84.524

12

.536

1.986

86.510

13

.470

1.741

88.251

14

.432

1.598

89.849

15

.376

1.394

91.243

16

.342

1.265

92.509

17

.304

1.126

93.635

18

.297

1.099

94.734

19

.246

.911

95.645

20

.219

.812

96.457

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 78 trang tài liệu này.

Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thông qua sự hài lòng về chất lượng dịch vụ vận chuyển của Công ty TNHH quantium Việt Nam - 8

Total Variance Explained

Co mpo nent

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative

%

Total

% of Variance

Cumulativ e %

Total

% of Variance

Cumulative

%

21

.193

.714

97.171

22

.182

.675

97.845

23

.177

.657

98.503

24

.139

.515

99.017

25

.104

.385

99.402

26

.096

.355

99.757

27

.066

.243

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

Component

1

2

3

4

5

E4

.789

E3

.767

T4

.758

RL1

.733

Component Matrixa

Component

E1

.729

RL6

.728

T3

.714

RL3

.710

E5

.709

PS1

.707

E2

.705

A4

.700

A3

.699

T6

.692

T2

.685

.560

RS5

.682

T5

.678

RS3

.670

T1

.670

RL5

.669

-.522

RL4

.660

PS2

.658

.513

Component Matrixa

Component

A5

.653

PS3

.638

A2

.593

RL2

.549

A1

.572

.596

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 5 components extracted.

Rotated Component Matrixa

Component

1

2

3

4

5

E2

.719

E4

.697

T6

.648

T5

.598

.529

E5

.554

E1

.541

.505

E3

.539

Rotated Component Matrixa

Component

A3

RS3

RL5

.767

T3

.760

RL1

.691

T4

.670

T2

.647

.579

RL6

.535

T1

.749

RL2

.637

RL3

.631

RL4

.598

.532

A5

.577

A1

.782

PS3

.667

A2

.587

RS5

.565

A4

.520

Rotated Component Matrixa

Component

PS2

.659

PS1

.521

Component Transformation Matrix

Comp onent

1

2

3

4

5

1

.518

.486

.443

.421

.350

2

.162

-.811

.497

.258

-.053

3

-.427

.083

-.190

.843

-.254

4

-.607

.259

.713

-.207

-.115

5

-.394

-.182

-.106

.064

.893

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

PHÂN TÍCH EFA LẦN 3

(Loại thêm T5, E1, A3, RS3, T2, RL4)

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.893

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

1375.808

df

210

Sig.

.000

Communalities

Initial

Extraction

A1

1.000

.628

A2

1.000

.549

A4

1.000

.612

A5

1.000

.598

E2

1.000

.794

E3

1.000

.618

E4

1.000

.732

E5

1.000

.570

PS1

1.000

.526

PS2

1.000

.572

PS3

1.000

.626

RL1

1.000

.721

RL2

1.000

.627

RL3

1.000

.681

Communalities

Initial

Extraction

RL5

1.000

.804

RL6

1.000

.641

RS5

1.000

.621

T1

1.000

.772

T3

1.000

.792

T4

1.000

.727

T6

1.000

.772

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Total Variance Explained

Com pone nt

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative

%

Total

% of Variance

Cumulative

%

Total

% of Variance

Cumulative

%

1

10.09

3

48.061

48.061

10.093

48.061

48.061

3.810

18.142

18.142

2

1.529

7.283

55.344

1.529

7.283

55.344

3.714

17.685

35.827

3

1.287

6.127

61.471

1.287

6.127

61.471

3.338

15.895

51.721

4

1.074

5.115

66.585

1.074

5.115

66.585

3.121

14.864

66.585

Total Variance Explained

Com pone nt

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative

%

Total

% of Variance

Cumulative

%

Total

% of Variance

Cumulative

%

5

.926

4.407

70.993

6

.786

3.744

74.737

7

.689

3.280

78.017

8

.684

3.257

81.274

9

.543

2.585

83.859

10

.505

2.403

86.262

11

.484

2.307

88.569

12

.390

1.857

90.426

13

.379

1.804

92.229

14

.323

1.540

93.769

15

.260

1.236

95.005

16

.241

1.148

96.152

17

.212

1.009

97.162

18

.182

.866

98.028

19

.168

.802

98.830

20

.139

.661

99.491

Total Variance Explained

Com pone nt

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative

%

Total

% of Variance

Cumulative

%

Total

% of Variance

Cumulative

%

21

.107

.509

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrixa

Component

1

2

3

4

E4

.794

T4

.770

E3

.768

T3

.744

RL1

.736

RL6

.732

E5

.729

RL3

.707

E2

.704

RS5

.702

Component Matrixa

Component

1

2

3

4

A4

.700

T6

.697

PS1

.692

RL5

.679

-.503

PS3

.666

PS2

.657

A5

.644

T1

.642

.560

A2

.607

A1

.600

.506

RL2

.533

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 4 components extracted.

Rotated Component Matrixa

Component

1

2

3

4

RL5

.849

T3

.795

RL1

.711

T4

.710

RL6

.585

A1

.754

PS3

.710

RS5

.672

PS2

.664

A2

.512

PS1

T6

.810

E2

.784

E4

.656

E3

.524

E5

.507

T1

.784

RL2

.724

RL3

.693

Rotated Component Matrixa

Component

1

2

3

4

A5

.639

A4

.506

.519

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.

Component Transformation Matrix

Comp onent

1

2

3

4

1

.526

.524

.496

.450

2

-.728

.188

-.024

.658

3

-.099

.819

-.435

-.360

4

.428

-.134

-.751

.485

PHÂN TÍCH EFA LẦN 4 ( đã loại thêm PS1, A4)

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.895

Bartlett's Test of Sphericity

Approx. Chi-Square

1214.722

Df

171

Sig.

.000

Communalities

Initial

Extraction

A1

1.000

.651

A2

1.000

.575

A5

1.000

.593

E2

1.000

.802

E3

1.000

.641

E4

1.000

.723

E5

1.000

.583

PS2

1.000

.551

PS3

1.000

.624

RL1

1.000

.714

RL2

1.000

.624

RL3

1.000

.698

Communalities

Initial

Extraction

RL5

1.000

.810

RL6

1.000

.635

RS5

1.000

.646

T1

1.000

.795

T3

1.000

.803

T4

1.000

.727

T6

1.000

.770

Total Variance Explained

Com pone nt

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative

%

Total

% of Variance

Cumulative

%

Total

% of Variance

Cumulative

%

1

9.187

48.351

48.351

9.187

48.351

48.351

3.663

19.281

19.281

2

1.447

7.618

55.970

1.447

7.618

55.970

3.300

17.369

36.650

3

1.272

6.693

62.663

1.272

6.693

62.663

3.225

16.975

53.625

4

1.059

5.576

68.239

1.059

5.576

68.239

2.777

14.614

68.239

5

.884

4.655

72.894

6

.737

3.880

76.774

Xem tất cả 78 trang.

Ngày đăng: 15/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí