Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

Xem tất cả 184 trang, được chia thành 22 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 22

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 22

Chi bộ Đảng sinh viên hệ cao cấp 5 tháng Khoá VI Chi bộ Đảng sinh viên hệ cao cấp Khoá VII Chi bộ Đảng sinh viên hệ cao cấp Khoá VIII Chi bộ Đảng sinh viên hệ cử nhân Khoá XII Chi bộ Đảng sinh viên hệ cử nhân Khoá XIII Chi bộ Đảng sinh ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 21

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 21

60. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 40, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva. 61. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 42, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva. 62. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 43, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva. 63. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva. ...

Bun Xợt Tham Ma Vông (2004), Xây Dựng Đội Ng Ũ Cán B Ộ Chủ Chốt Huyện Ở Các Tỉnh Phía Nam

Bun Xợt Tham Ma Vông (2004), Xây Dựng Đội Ng Ũ Cán B Ộ Chủ Chốt Huyện Ở Các Tỉnh Phía Nam

Sự quan tâm chú ý là đ ến nội dung và phương thức đào tạo, thường xuyên đổi mới chúng để làm sao đào tạo ngày càng có hiệu quả, đáp ứng đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng cao cho đất nước trong quá trình phát triển ...

Tăng Cường Bồi Dưỡng Nâng Cao Trình Độ Chuyên Môn Và Phương Pháp Giảng Dạy Cho Giảng Viên

Tăng Cường Bồi Dưỡng Nâng Cao Trình Độ Chuyên Môn Và Phương Pháp Giảng Dạy Cho Giảng Viên

Trong các cơ sở đào tạo ở Lào còn rất thấp. Tỷ lệ giảng viên chưa đạt tiêu chuẩn về các chuyên ngành hoặc giảng dạy không đúng chuyên ngành đào tạo còn khá lớn. Số giảng viên đã qua đào t ạo tại các trường sư phạm hay các ...

Chuẩn Hóa Về Trình Độ Chuyên Môn Cho Đội Ngũ Giảng Viên

Chuẩn Hóa Về Trình Độ Chuyên Môn Cho Đội Ngũ Giảng Viên

Trình, nội dung, phương thức tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ng ũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Lào hiện nay. Trên cơ sở các tiền đề đ ã đư ợc tạo ra, Học viện phải tiếp tục hoàn thiện và đổi ...

Gắn Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ Với Quy Hoạch Và Sử Dụng Cán Bộ

Gắn Đào Tạo, Bồi Dưỡng Cán Bộ Với Quy Hoạch Và Sử Dụng Cán Bộ

Dưỡng cán bộ, phải xem đây là một nhiệm vụ quan trọng "quốc sách hàng đầu", là "công việc gốc" của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Cần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên đối ...

Phương Hướng Cụ Thể Đào Tạo Đối Với Hệ Thống Học Viện Chính Trị - Hành Chính Quốc Gia

Phương Hướng Cụ Thể Đào Tạo Đối Với Hệ Thống Học Viện Chính Trị - Hành Chính Quốc Gia

Vì vậy, đứng trước những vấn đề thực tế đặt ra hiện nay, việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong thời gian tới phải thể hiện rõ những quan điểm ...

Quan Điểm, Phương Hướng Đào Tạo Đội Ng Ũ Cán B Ộ Lãnh Đạo Của Hệ Thống Chính Trị Ở

Quan Điểm, Phương Hướng Đào Tạo Đội Ng Ũ Cán B Ộ Lãnh Đạo Của Hệ Thống Chính Trị Ở

Sự nghiệp đổi mới của đất nước ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, do vậy còn vấn đề đặt ra nữa là làm sao xây dựng được đội ngũ cán bộ đồng bộ, có cơ cấu hợp lý và có chất lượng tốt, cụ thể là: đồng bộ ...

Một Số Vấn Đề Đặt Ra Đối Với Việc Đào Tạo Cán Bộ Lãnh Đạo

Một Số Vấn Đề Đặt Ra Đối Với Việc Đào Tạo Cán Bộ Lãnh Đạo

102 các cấp ủy đảng trong l ĩnh v ực cán bộ, làm chuyển biến rõ rệt trong các khâu khảo sát đánh giá tình hình nhu cầu, đánh giá, sử dụng cán bộ. Việc thành lập Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia ngay từ những năm đầu đổi ...

Những Hạn Chế Trong Đào Tạo Đội Ng Ũ Cán B Ộ Lãnh Đ Ạo

Những Hạn Chế Trong Đào Tạo Đội Ng Ũ Cán B Ộ Lãnh Đ Ạo

Tóm lại, về cơ sở vật chất trong đào tạo, mà cụ thể là trang thiết bị phục vụ cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện và các trường chính trị - hành chính tỉnh về cơ bản hiện nay đã đáp ứng được một số yêu ...

Những Mặt Đạt Được Về Xây Dựng Nội Dung, Chương Trình Và Xác Định Phương Thức Đào Tạo

Những Mặt Đạt Được Về Xây Dựng Nội Dung, Chương Trình Và Xác Định Phương Thức Đào Tạo

Nước, có ý thức tổ chức và kỷ luật, có phong cách làm việc tập thể, dân chủ và đoàn kết với quần chúng, có lối sống lành mạnh và trong sạch. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ...

Những Mặt Đạt Được Trong Đào Tạo Đội Ng Ũ Cán B Ộ Lãnh Đ Ạo

Những Mặt Đạt Được Trong Đào Tạo Đội Ng Ũ Cán B Ộ Lãnh Đ Ạo

Có thể đề ra những phương hướng và giải pháp phù hợp hơn để xây dựng đội ngũ cán bộ này ngày càng vững mạnh. Để làm cơ sở cho việc đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng ...

Những Mặt Đạt Được Và Hạn Chế Của Việc Đào Tạo Đội Ngũ Cán Bộ Lãnh Đạo Của Hệ

Những Mặt Đạt Được Và Hạn Chế Của Việc Đào Tạo Đội Ngũ Cán Bộ Lãnh Đạo Của Hệ

Loại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trung Quốc hiện nay khoảng 3 nghìn trường, gồm các loại: Học viện cán bộ ở Trung ương; các trường đảng, trường hành chính, trường quản lý cán bộ ở các tỉnh, các trường đảng ở các ...

Xác Định Nhu Cầu Và Đánh Giá Kết Quả Đào Tạo

Xác Định Nhu Cầu Và Đánh Giá Kết Quả Đào Tạo

Cắt bỏ tùy tiện, theo cảm tính những phần, những bài trong từng môn học trong quá trình giảng dạy v.v… Như vậy, để đạt được chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, điều quan trọng trước ...

Chương Tr Ình, Nội Dung, Phương Thức Và Đánh Giá Kết Quả Đào Tạo Cán Bộ Lãnh Đạo

Chương Tr Ình, Nội Dung, Phương Thức Và Đánh Giá Kết Quả Đào Tạo Cán Bộ Lãnh Đạo

Tình hình và nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, với Lào là một nước kém phát triển, trình độ về mọi mặt của cán bộ tất yếu còn nhiều hạn chế, cho nên khi chuyển sang cơ chế lãnh đạo và quản lý mới vừa cần phải có các chương ...

Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Đào Tạo Đội Ngũ Cán Bộ Lãnh Đạo

Quan Điểm Của Đảng Cộng Sản Việt Nam Về Đào Tạo Đội Ngũ Cán Bộ Lãnh Đạo

46 đào tạo về lý luận cần phải thông suốt, nắm vững các nguyên lý c ơ b ản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng, vì Tổ quốc và nhân dân. Đối với người học thì phương thức tự học, tự đào tạo cần ...

Các Quan Điểm Và Lý Luận Cơ Bản Về Đào Tạo Đội Ngũ Cán Bộ

Các Quan Điểm Và Lý Luận Cơ Bản Về Đào Tạo Đội Ngũ Cán Bộ

Lý luận chính trị - hành chính cao cấp cho đội ng ũ cán b ộ đó thông qua Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia và các trường chính trị - hành chính cấp tỉnh. Đối với cán bộ lãnh đạo ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay, ...

Khái Niệm Đội Ng Ũ Cán B Ộ Lãnh Đ Ạo Của Hệ Thống Chính Trị

Khái Niệm Đội Ng Ũ Cán B Ộ Lãnh Đ Ạo Của Hệ Thống Chính Trị

Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng nền văn hoá tiên tiến mang đậm bản sắc dân tộc Lào là nền tảng. Thứ tư, đó là một hệ thống tổ chức bao gồm các thành viên đang được đổi mới mạnh mẽ từ tổ chức nhiệm vụ, chức năng ...

Một Số Khái Niệm Về Đào Tạo Đội Ngũ Cán Bộ Lãnh Đạo Của Hệ Thống Chính Trị Ở Cộng

Một Số Khái Niệm Về Đào Tạo Đội Ngũ Cán Bộ Lãnh Đạo Của Hệ Thống Chính Trị Ở Cộng

Ngoài ra còn một số luận văn, các bài viết liên quan đến vấn đề nói trên trong các tạp chí, và bản tin khoa học ở Lào và Việt Nam với những giá trị nhất định. Tuy nhiên, việc nghiên cứu công tác đào tạo đội ng ũ c án bộ lãnh ...

Tình Hình Nghiên Cứu Vấn Đề Ở Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Lào

Tình Hình Nghiên Cứu Vấn Đề Ở Cộng Hoà Dân Chủ Nhân Dân Lào

14 - "Xây dựng đội ng ũ cán b ộ chủ chốt cấp tỉnh ở vùng đồng bằng sông Hồng" (2002), Luận án tiến sĩ lịch sử, chuyên ngành Xây dựng Đảng, của Nguyễn Thái Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - "Đổi mới giáo dục lý ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 2

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 2

Về sách tham khảo , có thể kể đến một số cuốn tiêu biểu như sau: - "Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" (1998), do Nguyễn Trọng Bảo làm chủ ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 1

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 1

Học Viện Chính Trị - Hành Chính Quốc Gia Hồ Chí Minh Khăm Phăn Vông Pha Chăn Chuyên Ngành : Chính Trị Học Mã Số : 62 31 20 01 Luận Án Tiến Sĩ Chính Trị Học Người Hướng Dẫn Khoa Học: 1. Gs, Ts Nguyễn Văn Huyên 2. Pgs, Ts Nguyễn Hữu Đổng Hà ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số