Quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Đảng bộ thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang theo định hướng phát triển nguồn nhân lực - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Sư Phạm Trương Thị Thu Thủy Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Cho Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Cơ Sở Ở Đảng Bộ Thành Phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang Theo Định Hướng Phát ...

Quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Đảng bộ thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang theo định hướng phát triển nguồn nhân lực - 2

DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Thống kê trình độ đào tạo của cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy cho các cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Đảng bộ thành phố Tuyên Quang 42 Bảng 2.2. Thực trạng sử dụng phương pháp giảng dạy trong hoạt ...

Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị

Tri thức kỹ năng hoặc để nâng cao trình độ, mở mang và phát triển những gì đã có, làm tăng thêm lượng vốn hiểu biết trong lĩnh vực hoạt động chuyên môn nào đó nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao ...

Quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Đảng bộ thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang theo định hướng phát triển nguồn nhân lực - 13

- Trong tổ chức hoạt động bồi dưỡng việc thống nhất mục tiêu, nội dung, chương trình, cách thức tiến hành bồi dưỡng; thẩm định tài liệu bồi dưỡng; phổ biến yêu cầu cho giảng viên chưa được tốt. Vì thế, những nội dung này ...

Quản lý hoạt động bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Đảng bộ thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang theo định hướng phát triển nguồn nhân lực - 14

Câu 2: Đồng chí hãy cho biết thực trạng sử dụng hình thức tổ chức hoạt động bồi dưỡng cho cán bộ chủ chốt cấp cơ sở ở Đảng bộ thành phố Tuyên Quang? TT Các hình thức bồi dưỡng Phù hợp Chưa phù hợp 1 Tổ chức các khóa học ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí