Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 20


sự quan tâm chú ý là đến nội dung và phương thức đào tạo, thường xuyên đổi mới chúng để làm sao đào tạo ngày càng có hiệu quả, đáp ứng đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng cao cho đất nước trong quá trình phát triển của mình.

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo cho hệ thống chính trị ở Lào là công việc không dễ dàng. Trong những năm qua, đặc biệt vào thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước Lào đã có nhiều thành tựu trong việc đào tạo đội ngũ cán bộ, đáp ứng với yêu cầu của đổi mới đất nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới đặt ra từ việc nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ để đáp ứng với phát triển sâu rộng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước Lào rất cần phải có các chủ trương, giải pháp đồng bộ sát với thực tiễn trong công tác đào tạo cán bộ. Đó là, trong những năm tới cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị; gắn đào tạo bồi dưỡng với quy hoạch và sử dụng cán bộ; cần tiếp tục đổi mới nội dung chương trình, phương thức đào tạo; nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật cho các cơ sở đào tạo; xây dựng chế độ chính sách đãi ngộ đối với người dạy và người học; kết hợp đào tạo ở trường lớp với đào tạo từ hoạt động thực tiễn. Thực hiện những giải pháp này đòi hỏi phải có sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các cơ quan chức năng và các cơ sở đào tạo.

Thắng lợi hơn 20 năm đổi mới đang tạo ra những thuận lợi hết sức cơ bản cho đất nước Lào phát triển nhanh trong thời đại mới với xu thế hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ. Bối cảnh lịch sử mới đang tạo ra cả những cơ hội và thách thức. Sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay đang đặt ra những yêu cầu mới về phẩm chất, năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ. Vì vậy vấn đề nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ từ Trung ương đến cơ sở (địa phương), trong đó dựa chính vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đang là yêu cầu cấp bách hiện nay.


Trên cơ sở làm rõ thực trạng và những yêu cầu mới của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo nói riêng, luận án đã xác định phương hướng chung và những mục tiêu cụ thể cho hoạt động công tác trong những năm tới. Đồng thời luận án cũng nêu rõ việc bảo đảm cho công tác đào tạo được diễn ra một cách sinh động có hiệu quả chính là phải làm tốt các giải pháp được xuất phát từ thực tế ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay điều quan trọng là cần phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp như đã nêu cùng với tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, cần có sự phối hợp của các cơ quan chức năng, các cơ sở đào tạo trong cả nước.


CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 184 trang: Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

1. Khăm Phăn Vông Pha Chăn (2010), Những vấn đề về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Tạp chí Xây dựng Đảng, (106).

2. Khăm Phăn Vông Pha Chăn (2011), Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong điều kiện mới, Tạp chí Giáo dục lý luận, (10).

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 20

3. Khăm Phăn Vông Pha Chăn (2011), Những vấn đề về đánh giá, luân chuyển sử dụng cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị trong điều kiện hiện nay, Tạp chí Xây dựng Đảng, (117).

4. Khăm Phăn Vông Pha Chăn (2012), Tư tưởng của Chủ tịch Cay Xỏn Phôm-vi-hản về xây dựng, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Tạp chí Giáo dục lý luận, số 7+8.


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Nguyễn Đức Ái (2003), Nâng cao năng lực quản lý nhà nước của đội ngũ cán bộ chủ chốt xã vùng cao phía Bắc, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Phạm Ngọc Anh, Bùi Đình Phong (Chủ biên) (2007), Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

3. C.Mác, Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

4. C.Mác, Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

5. C.Mác, Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

6. 323 câu hỏi và trả lời về cán bộ và công tác cán bộ (2003), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

7. Lương Gia Ban (2004), "Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài và vấn đề trọng dụng nhân tài trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa", Tạp chí Khoa học xã hội.

8. Ban Lư Sổm Đi (2004), Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh khu vực phía Bắc của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Luận án Tiến sĩ Lịch sử, chuyên ngành Xây dựng Đảng.

9. Cao Khoa Bảng (Chủ biên) (2008), Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của hệ thống chính trị cấp tỉnh, thành phố (qua kinh nghiệm của Hà Nội), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

10. Nguyễn Đức Bình, Trần Ngọc Hiên (Đồng chủ biên) (1999), Đổi mới và tăng cường hệ thống chính trị nước ta trong giai đoạn mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

11. Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (2003), Quy định số 04 ngày 22-7-2003 về tiêu chuẩn cán bộ.


12. Bun Xợt Tham Ma Vông (2004), Xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt huyện ở các tỉnh phía Nam nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay, Luận án Tiến sĩ Lịch sử, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

13. Cay Xỏn - Phômvihẳn (1987), Toàn tập, tập 2, Nxb Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Viêng Chăn.

14. Cay Xỏn - Phômvihẳn (1978), Xây dựng một Nhà nước Lào hòa bình độc

lập và dân chủ xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội.

15. Chăn Phon Bun Su Lin (1995), Xây dựng đội ngũ quản trị kinh doanh trong bước chuyển sang kinh tế thị trường ở Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Luận án Thạc sĩ Kinh tế quản lý - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

16. Nguyễn Hữu Tri (chủ biên) (2006), Kiện toàn và đổi mới tổ chức bộ máy của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

17. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 30 năm (1975-2005), Nxb Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Viêng Chăn.

18. Trịnh Cư, Nguyễn Duy Hùng (đồng chủ biên) (2009), Kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ ở Trung Quốc, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

19. Đỗ Minh Cương (2009), Quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

20. Nguyễn Mậu Dựng (1996), Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng các cấp ở Tây Nguyên hiện nay, Luận án Tiến sĩ Lịch sử, Hà Nội.

21. Andrew J Dubrin, Carol Dalglish và Petr Miller, Lãnh đạo học (bản dịch lần một) (8/2010), Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh - Trường Quản lý nhà nước Mark O Hatfiel, Hà Nội.


22. Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

23. Đảng Cộng sản Việt Nam (2009), Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

24. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

25. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

26. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

27. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Viêng Chăn.

28. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Nxb Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Viêng Chăn.

29. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Viêng Chăn.

30. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Viêng Chăn.

31. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (2005), Chiến lược lãnh đạo đối với công tác tổ chức, xây dựng Đảng, công tác cán bộ, Nxb Ban Tổ chức Trung ương, Viêng Chăn.

32. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Viêng Chăn.

33. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Viêng Chăn.

34. Đệt-Ta-Kon-Phi La Phăn Đệt (2004), Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành ở thành phố Viêng Chăn trong giai đoạn cách mạng hiện nay, Luận án Tiến sĩ Lịch sử, Học viện Chính trị quốc gia, Hồ Chí Minh, Hà Nội.


35. Bùi Kim Đỉnh (chủ biên), (2009), Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công cuộc đổi mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

36. Nguyễn Hữu Đổng - Ngô Huy Đức (2011), "Nhận thức các khái niệm Đảng cầm quyền, Đảng lãnh đạo ở nước ta hiện nay", Tạp chí Lý luận chính trị, số 6.

37. Nguyễn Hữu Đổng (chủ biên), (2000), Đảng và tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

38. Nguyễn Hữu Đổng (2011), "Vai trò của nghệ thuật lãnh đạo, quản lý trong xây dựng và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng", Thông tin Chính trị học, số 3.

39. Nguyễn Tĩnh Gia (2002), Bồi dưỡng, nâng cao năng lực tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh, Tạp chí Lý luận chính trị, (2).

40. Trần Đình Hoan (chủ biên) (2009), Đánh giá, quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

41. Trần Đình Hoàn (chủ biên), (2008), Quan điểm và nguyên tắc đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam giai đoạn 2005-2010, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

42. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Chính trị học, Giáo trình Chính trị học (hệ Cao cấp lý luận), Hà Nội, 2004.

43. Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức, xây dựng Đảng, cán bộ toàn quốc của Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào năm 2007, 2008.

44. Hội nghị tổng kết và phương hướng (2011) của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào năm 2011-2015.

45. Nguyễn Thu Hương (2005), Phát triển nguồn nhân lực và đào tạo công chức trong nền công vụ ở một số nước ASEAN, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước.


46. Sai Kham Moun Ma Ni Vong (2013), Giảng dạy lý luận Mác - Lênin tại các trường chính trị và hành chính ở Lào hiện nay, Tạp chí Lý luận chính trị, số 5.

47. Khăm Phăn Phôm Ma Thắt (2005), Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc diện Trung ương quản lý ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong thời kỳ đổi mới, Luận án Tiến sĩ Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

48. Nguyễn Ngọc Khanh (2006), Nâng cao chất lượng đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ trong hệ thống chính trị cơ sở tỉnh Thái Nguyên hiện nay, Luận án Thạc sĩ Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

49. Kinh nghiệm xây dựng đội ngũ cán bộ ở Trung Quốc (2009), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

50. Lịch sử Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (1997), Nxb Viêng Chăn.

51. Lit Thi Si Sou Vong, Đột phá về công tác cán bộ, Tạp chí Xây dựng Đảng điện tử, ngày 2/12/2011.

52. Nguyễn Ngọc Long (2001), "Kết hợp chặt chẽ giáo dục lý luận với xây dựng đạo đức cách mạng của người cán bộ lãnh đạo, quản lý", Tạp chí Lý luận Chính trị, số 4.

53. V.I.Lênin (1974), Toàn tập, tập 4, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.

54. V.I.Lênin (1975), Toàn tập, tập 6, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.

55. V.I.Lênin (1979), Toàn tập, tập 8, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.

56. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 12, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.

57. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 35, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.

58. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 36, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.

59. V.I.Lênin (1977), Toàn tập, tập 38, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva.

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số