Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 15


Sự nghiệp đổi mới của đất nước ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, do vậy còn vấn đề đặt ra nữa là làm sao xây dựng được đội ngũ cán bộ đồng bộ, có cơ cấu hợp lý và có chất lượng tốt, cụ thể là: đồng bộ về mặt tiêu chuẩn và phát triển được sức mạnh đồng bộ của hệ thống đội ngũ cán bộ (phẩm chất chính trị đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh, trình độ năng lực lãnh đạo tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả đội ngũ cán bộ), hợp lý về mặt cơ cấu để phát huy mặt ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm của đội ngũ cán bộ, tạo ra được sự kế thừa, nối tiếp và phát triển giữa các thế hệ cán bộ, đồng thời, đội ngũ cán bộ phải được xây dựng bảo đảm thật sự có chất lượng, để phát huy được vai trò lãnh đạo, điều hành trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ được giao.

Kết luận chương 3


Trong những năm đổi mới vừa qua, đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã có bư ớc chuyển biến quan trọng. Đa số cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị của Lào kiên định vững vàng trước những biến động phức tạp trong nước và quốc tế, đã ra sức học tập, tu dưỡng rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ mọi mặt, năng lực công tác và phẩm chất đạo đức, lối sống, tạo nên thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vẫn có nhiều yếu kém như trình đ ộ mọi mặt còn hạn chế, cơ cấu đội ngũ cán bộ còn chưa hợp lý, cán bộ còn lúng túng trong lãnh đạo trong điều kiện mới, cán bộ kế cận còn hụt hẫng; một số cán bộ biểu hiện tiêu cực, mắc các khuyết điểm gây hậu quả xấu. Nhìn tổng thể đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị của Lào còn chưa đáp ứng tốt yêu cầu của những năm tới. Điều này chủ yếu do sự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ còn chưa được chú ý thỏa đáng, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của các cơ quan chức


năng và các cơ sở đào tạo ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào còn có những khuyết điểm, yếu kém; sự tác động mạnh mẽ của tình hình quốc tế và trong nước, sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, một số chính sách, cán bộ của Đảng còn chưa hợp lý, lại chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong đó công tác đào tạo của các cấp ủy đảng, cơ quan chức năng, cơ sở đào tạo ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tuy có nhiều tiến bộ, song hiện tại vẫn còn những khuyết điểm, yếu kém như: chưa chú ý thỏa đáng đến công tác tạo nguồn cán bộ kế cận; việc cụ thể hóa tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo của Lào còn chưa được coi trọng, việc xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo còn hình thức; việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp còn chưa cụ thể, rõ ràng; nội dung và phương thức đào tạo chưa có những đổi mới có hiệu quả để đáp ứng với tình hình mới; nhiều nơi chưa đề cao và phát huy vai trò các tổ chức trong hệ thống chính trị trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ. Nguyên nhân của những yếu kém hạn chế đó là do ở Lào chưa có sự nhận thức đầy đủ, nhất quán về định hướng và biện pháp cụ thể trong công tác đào tạo cán bộ; chưa chú trọng và làm tốt việc đánh giá, sử dụng cán bộ sau đào tạo; hiệu quả bộ máy tổ chức và hoạt động của các cơ quan chức năng và cơ sở đào tạo cán bộ chưa cao; chưa có hệ thống chính sách thích hợp để khuyến khích tính tích cực sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo, đặc biệt là cán bộ nghiên cứu giảng dạy về lý luận chính trị.

Từ những vấn đề còn yếu kém và nguyên nhân của chúng, đồng thời phía trước đang có những yêu cầu mới đòi hỏi đối với việc đào tạo cán bộ đặt ra đối với Lào là phải có các giải pháp đúng để nâng cao hiệu quả đào tạo, xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo có chất lượng cao trong hệ thống chính trị. Những giải pháp này sẽ được tác giả trình bày ở chương 4 của luận án.


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 184 trang: Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

Chương 4

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 15

Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY


4.1 QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chỉ rõ: Để tổ chức thực hiện nội dung bốn khâu đột phá, phát triển nguồn nhân lực, chủ yếu là phải tập trung đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, năng lực mọi mặt của cán bộ để đáp ứng sự đòi hỏi của nhiệm vụ chính trị giai đoạn mới. Trong thực tiễn đã khẳng định cán bộ có vai trò rất quan trọng, quyết định thành bại của tổ chức thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Xuất phát từ đó mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đòi hỏi đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ lãnh đạo nói riêng phải có đạo đức, có năng lực, có bản chất lập trường vững chắc, trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp đổi mới của Đảng, có tinh thần phục vụ dân tộc và nhân dân, có phong cách sinh sống lành mạnh và tiến bộ, cố gắng tôi luyện vươn lên và ra sức nghiên cứu học tập, không ngừng nâng cao trong mọi mặt, có ý thức tổ chức và kỷ luật cao, tôn trọng pháp luật nghiêm chỉnh.

Đồng thời với những điều đó, trong xu thế hội nhập với một hoàn cảnh đầy thử thách, nhất là đối với một quốc gia nhỏ bé, kém phát triển về mọi mặt mà đi lên như Lào hiện nay, để vượt qua mọi chướng ngại, thích nghi với xu thế phát triển mới, tranh thủ những vận hội cho mình thì cần phải kết hợp sự nỗ lực phi thường của toàn Đảng, toàn dân với việc sáng tạo ra những cách nghĩ, cách làm mới trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của xã hội, trong đó có lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo.


Như chúng ta đã biết lãnh đạo, quản lý trong thời đại ngày nay được coi là một lĩnh vực hoạt động vừa mang tính bao quát vừa mang tính nghề nghiệp. Vì vậy xu hướng chung trong việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trên thế giới hiện nay là tạo ra những nhà lãnh đạo vừa giỏi về chính trị vừa có tài năng về chuyên môn. Đặc biệt ở nước Việt Nam, Trung Quốc luôn coi trọng việc tạo ra cán bộ lãnh đạo trẻ, có ý chí cách mạng, có chuyên môn như là định hướng cho mọi hoạt động xây dựng cán bộ của Đảng trong thời kỳ mới. Cho nên việc xác định những yêu cầu mới đối với việc đào tạo cán bộ, quan điểm, phương hướng đúng đắn và những giải pháp tối ưu để từ đó tạo ra sự đột phá mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở Lào hiện nay sẽ tạo ra tiền đề và động lực cho toàn bộ tiến trình phát triển của đất nước trong trước mắt và lâu dài.

4.1.1 Những yêu cầu và quan điểm

Phương hướng và giải pháp đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay luôn phải trên cơ sở yêu cầu xuất phát từ thực tiễn cũng như quan điểm chỉ đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đối với toàn bộ quá trình hoạt động và phát triển của công tác này, nhất là những năm trước mắt.

4.1.1.1 Những yêu cầu mới đòi hỏi đối với việc đào tạo cán bộ lãnh đạo

Thứ nhất, những yêu cầu về tiêu chuẩn hóa đối với các loại cán bộ trong hệ thống chính trị.

Quan điểm của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là từng bước chuẩn hóa về trình độ lý luận chính trị và hành chính cho đội ngũ cán bộ đương chức và cán bộ kế cận trong hệ thống chính trị.

Giải quyết được những vấn đề cụ thể trong quá trình chuẩn hóa trình độ chính là sự bảo đảm quan trọng để nâng cao chất lượng cán bộ, đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ bởi vì kiến thức là yếu tố cơ bản nhất cho


sự phát triển về năng lực, là nền tảng chắc chắn nhất cho sự hình thành và phát triển những giá trị phẩm chất đạo đức của những người lãnh đạo tiên phong trong thời kỳ đổi mới.

Trong "Chiến lược công tác cán bộ giai đoạn 2001-2020" cũng như trong Quy định của Bộ Chính trị số 02 (2003) về tiêu chuẩn cán bộ, đã xác định các tiêu chí về trình độ lý luận chính trị, lý luận hành chính cũng như tiêu chí trình độ trong một số lĩnh vực khác cho từng bậc chức danh lãnh đạo cụ thể, trong đó cán bộ vụ trưởng và tương đương nếu ở trung ương và cấp huyện trưởng, tỉnh ủy viên nếu ở địa phương phải có trình độ lý luận chính trị và hành chính ít nhất là cao cấp, còn cấp thứ trưởng, phó tỉnh trưởng, phó đô trưởng phải có trình độ lý luận chính trị hành chính là cử nhân... [94, tr.12-13]. Đó là những chỉ tiêu chung đến năm 2020. Vì vậy cần làm rõ mỗi giai đoạn cụ thể cần có kế hoạch triển khai như thế nào với chương trình đào tạo theo hệ đặc biệt nào, nhất là trong thời gian trước mắt.

Yêu cầu này đòi hỏi cả các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được cơ sở đào tạo bồi dưỡng và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai và được đặt dưới sự chỉ đạo thống nhất, có văn bản hướng dẫn rõ ràng.

Yêu cầu này còn đòi hỏi phải giải quyết căn bản chất lượng và cơ cấu

của cán bộ kế cận để đáp ứng tốt nhất nguồn cán bộ cho các chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt.

Hiểu đúng và hiểu đầy đủ nội dung yêu cầu này phải biểu hiện thông qua việc thấy rõ những vấn đề cụ thể cần giải quyết trong số lượng, trong cơ cấu lứa tuổi, giới tính, thành phần bộ tộc và nhất là cán bộ kế cận, đồng thời phác họa được kế hoạch và chương trình hành đ ộng phù hợp với đòi hỏi đặt ra nhằm tạo ra những cán bộ phù hợp với những yêu cầu về mặt đó cho các chức danh lãnh đạo.

Tất cả những điều đó phải được đưa vào quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng rõ ràng và được triển khai thực hiện bằng kế hoạch và chương trình


đào tạo, bồi dưỡng phù hợp, bảo đảm đào tạo, bồi dưỡng đúng người, đúng yêu cầu đặt ra.

Thứ hai, những yêu cầu về nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đáp ứng đòi hỏi của thời kỳ mới.

Thực tế hiện nay cho thấy rằng, để đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, hội nhập quốc tế rất cần phải nâng cao hơn năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; cần phải bồi dưỡng những nhân cách, bản lĩnh, trí tuệ cho họ. Cái gốc của nhân cách chính là đạo đức, phẩm chất cách mạng. Cái gốc của bản lĩnh vững vàng phải từ việc kiên định mục tiêu của chủ nghĩa xã hội vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng xã hội, có quyết đoán trong hành động vì lợi ích của quốc gia, dân tộc. Cái gốc của trí tuệ là nắm vững kiến thức, tri thức khoa học hiện đại. Muốn có những điều nêu trên đòi hỏi phải tăng cường và nhất là đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó có vấn đề nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, cơ chế chính sách, đội ngũ cán bộ ngay trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Giải quyết căn bản những vấn đề trên là một trong những yêu cầu bức thiết đòi hỏi nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo hiện nay. Điều này xuất phát ngay từ tình hình thực tế công tác đào tạo cán bộ đặt ra, đồng thời còn do đòi h ỏi tất yếu xu hướng phát triển đất nước trong hoàn cảnh mới.

Lực lượng làm công tác đào tạo, bồi dưỡng bao gồm bộ máy tổ chức và đội ngũ cán bộ làm chức năng, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực hoạt động này. Trong trước mắt, phải tạo ra được một đội ngũ cán bộ đó đủ mạnh, gồm những cá nhân có trình độ, có năng lực và có trách nhiệm, xác định rõ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, có chế độ, phương thức hoạt động thích hợp.


Bên cạnh những điều nói trên, còn phải khắc phục được những bất cập trong các hoạt động phối hợp giữa các cơ quan và cơ sở có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng làm cho trách nhiệm và quyền hạn của mỗi đơn vị được xác định rõ ràng, đồng thời phải có sự phối hợp chặt chẽ, tạo ra sự thống nhất và nhịp nhàng trong quá trình hoạt động, theo phương hướng và mục tiêu chung.

Thứ ba, những yêu cầu về nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của hệ thống chính trị đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn.

Yêu cầu này đòi hỏi phải đổi mới các khâu của công tác đào tạo, trong đó phải xác định được cả những kế hoạch cụ thể như kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, trang bị kỹ thuật, kể cả trong việc tạo nguồn cung ứng tư liệu và các thông tin cập nhật, phục vụ hoạt động nghiên cứu giảng dạy và học tập trong quá trình đào tạo.

Đây là một trong các điều kiện quan trọng để tăng cường năng lực hoạt động của các cơ sở và đơn vị làm chức năng tổ chức và quản lý chương trình đào tạo, bồi dưỡng về lĩnh vực lý luận chính trị và hành chính đối với đối tượng cán bộ lãnh đạo, trước hết là của Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia.

Với tình hình kinh tế đất nước còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn, mục tiêu có thể phấn đấu đạt tới chỉ có thể là giải quyết một cách cơ bản đối với những nhu cầu cơ bản nhất về các mặt trong cơ sở hạ tầng, trang thiết bị kỹ thuật, kho tàng tư liệu và hệ thống dịch vụ thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong quá trình đào tạo. Vì vậy, trước hết là làm thế nào để khai thác và phát huy hết tiềm năng đã có. Sau đó tập trung giải quyết những mặt và những khâu cơ bản, chủ yếu nhất có ảnh hưởng trực tiếp và quyết định đối với việc mở rộng và nâng cao năng lực tổ chức quản lý các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhưng còn yếu kém nhất như nhà ở, phòng học, cơ sở nghiên cứu cùng trang thiết bị chủ yếu, thư viện sách


chuyên khảo, mạng lưới dịch vụ thông tin hiện đại... theo khả năng đáp ứng thực tế của ngân sách và khả năng tranh thủ viện trợ nước ngoài.

Thứ tư, những yêu cầu về việc bảo đảm hiệu quả nguồn viện trợ nước ngoài vào lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kể cả sử dụng nguồn viện trợ để nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng trong nước.

Nguồn viện trợ của nước ngoài mà đặc biệt từ Việt Nam đối với lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của hệ thống chính trị ở Lào là vô cùng quan trọng. Sự viện trợ đó là biểu hiện của tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Lào. Sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ để nâng cao hơn chất lượng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải được quan tâm và có kế hoạch cụ thể.

Điều này đòi hỏi phải chủ động hơn nữa việc khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn vốn viện trợ nước ngoài, nhất là trong các dự án đã và đang được triển khai liên quan đến lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng cán bộ... kể cả đối với việc tổ chức, thực hiện các chương trình hoạt động nghiên cứu các đề tài khoa học, tham gia hội thảo theo chuyên đề hay tập huấn nghiệp vụ ở trong và ngoài nước cho cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng. Từ đó trực tiếp nâng cao trình độ và năng lực của họ trong hoạt động tổ chức quản lý các chương trình đào t ạo, bồi dưỡng và thực chất là góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này.

4.1.1.2 Quan điểm

Như đã phân tích ở trên, trong các Nghị quyết Đại hội Đảng, một số Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương liên quan đến công tác cán bộ, đã thể hiện ở mức độ này hay mức độ khác, từ khía cạnh này hay khía cạnh khác, quan điểm của Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời kỳ đổi mới, trong đó có quan điểm chỉ đạo đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Đó là cơ sở, là chỗ dựa trong việc xác định các phương hướng, giải pháp để thúc đẩy công tác đào tạo có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị.

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số