Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 12


nước, có ý thức tổ chức và kỷ luật, có phong cách làm việc tập thể, dân chủ và đoàn kết với quần chúng, có lối sống lành mạnh và trong sạch.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (khoá VI) cũng khẳng định: Nói chung đội ngũ cán bộ của Lào đã trưởng thành, đoàn kết nhất trí trên cơ sở đường lối chính sách của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đã phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng, có tính kế thừa liên tục, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội ngũ cán bộ nước Lào đã qua rèn luyện thử thách trong quá trình giải phóng đất nước; đến nay vẫn tiếp tục giữ gìn truyền thống tốt đẹp, nhiều đồng chí đã cố gắng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. Đội ngũ cán bộ trẻ đã được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã mạnh dạn giao cho cán bộ trẻ đảm nhận nhiều chức vụ cả ở cấp Trung ương và địa phương, tạo điều kiện cho họ phấn đấu và trưởng thành trong hoạt động thực tế.

Trong báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương Đảng năm 2007 đã chỉ rõ:

Tình hình đội ngũ cán bộ hiện nay, phần lớn có phẩm chất chính trị vững vàng, có tinh thần yêu nước và lý tưởng đúng đắn, có lòng trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có quan điểm lập trường đạo đức cách mạng cao. Phần lớn cán bộ có sự cố gắng học hỏi để phát triển bản thân cả về mặt trình độ, năng lực tổ chức thực hiện đường lối chính sách của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào [43, tr.14].

Nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị Lào, do được rèn luyện, thử thách trong kháng chiến cũng như trong hoà bình xây dựng, nhất là trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ đổi mới, nên đại đa số có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa mà Đ ảng và nhân dân cách mạng Lào đã lựa chọn.


Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước thực hiện chính sách mở cửa, đa dạng, đa phương hoá, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, bên cạnh về mặt thuận lợi cơ bản, cũng có nhiều khó khăn, phức tạp tác động tiêu cực đến tư tưởng, tình cảm, lợi ích, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhưng nhìn chung, đ ội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị Lào vẫn phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, tận tuỵ với công việc, giữ gìn được phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, trong sạch gắn bó với nhân dân, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thế mạnh của đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị Lào là luôn luôn phát huy được tinh thần đoàn kết, thống nhất, tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc lãnh đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Lào.

3.1.1.2 Những mặt đạt được về xây dựng nội dung, chương trình và xác định phương thức đào tạo

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 184 trang: Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

Những năm gần đây, nội dung chương trình đã đư ợc cải tiến, đổi mới ở mức độ nhất định. Nội dung chương trình đã có nhi ều thay đổi mang tính khoa học, sát với thực tiễn hơn, thoát khỏi khuôn khổ của chương trình cũ trước đây.

Qua kết quả thăm dò cho thấy đa số các loại đối tượng học viên đều khẳng định tính hợp lý, phù hợp của chương trình, nội dung giáo dục lý luận chính trị, hành chính ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia và các trường chính trị. Chỉ tính riêng về môn khoa học Mác - Lênin trong chương trình, nội dung đào tạo thì qua điều tra 321 học viên hệ cao cấp của 5 trường chính trị - hành chính tỉnh, đã có 67,28 % học viên cho biết họ hài lòng, hứng thú khi nghe giảng các môn này [46, tr.103].

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 12

Hiện nay, nội dung chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo đã có sự thẩm

định, tư vấn của Hội đồng khoa học cấp Học viện và các Ban chuyên môn.


Ngày 8/5/2003 Học viện đã đư ợc Bộ Chính trị cho phép thành lập Hội đồng khoa học, số 32/BTC; thành lập Hội đồng khoa học cấp Ban chuyên môn; Học viện xây dựng cơ chế tổ chức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tổng hợp của Học viện.

Trong những năm gần đây của thời kỳ đổi mới ở Lào, việc đào tạo cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị đã được xác định rõ về phương thức. Đó là vừa đào tạo chính quy, đào tạo tại chức; vừa đào tạo từ thực tiễn rèn luyện, luân chuyển cán bộ, tự đào tạo.

Phương thức đào tạo, bồi dưỡng mà biểu hiện cụ thể ở phương pháp dạy và học của Học viện và các trường trong hệ thống trường chính trị - hành chính hiện nay đã được thực hiện với các phương thức cơ bản:

+ Nghe giảng bài trên lớp.

+ Tự học, tự nghiên cứu.

+ Tổ chức thảo luận, xemina.

+ Nghiên cứu thực tế.

Bốn khâu này kết hợp với nhau chặt chẽ trong quá trình học tập đào tạo tại trường. Đương nhiên, để thực hiện tốt các hình thức trên còn phụ thuộc rất nhiều vào công tác tổ chức, quản lý đào tạo. Hai mặt này quan hệ chặt chẽ, tác động lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo, quy định chất lượng hiệu quả đào tạo. Cho đến nay, đây vẫn là những vấn đề phương thức đào tạo cơ bản, gắn với đặc điểm ở Lào thời kỳ đổi mới, được Học viện và các trường chính trị - hành chính tỉnh áp dụng. Việc thực hiện những phương thức đào tạo, phương pháp tổ chức dạy - học trên cho thấy đã đạt được những kết quả nhất định.

- Đào tạo chính quy: đã có 17 lớp, có 3.699 người, nữ 597 người.

- Đào tạo tại chức, đào tạo mở: 7 lớp, có 1.502 người, nữ 72 người.

- Đào tạo cán bộ từ thực tiễn, đã luân chuyển cán bộ 1073 người [44, tr.4].


Ngoài ra, ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia còn mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ Trung ương, địa phương và cán bộ trong Học viện; quy định thời gian, nội dung dạy và học phù hợp với từng đối tượng, đến nay đã có 1.500 lượt cán bộ được bồi dưỡng, trong đó nữ có 150 người.

Đã đào tạo cán bộ từ thực tiễn như: thực hiện luân chuyển cán bộ dựa vào thể thức nguyên tắc và dựa vào tiêu chí của chức vụ đã quy đ ịnh, sắp xếp ngày càng đúng việc, đúng người, đúng chuyên môn ngành nghề; nhân lực biên chế ở bộ, cơ quan và địa phương ngày càng trẻ hoá, có kiến thức, năng lực; đã thực hiện chế độ luân chuyển cán bộ thực hiện nhiệm vụ và nơi làm việc của cán bộ lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương, đảm bảo gắn bó với các nhiệm kỳ đại hội của Đảng và củng cố bộ máy tổ chức ở các bộ - cơ quan và địa phương; cán bộ được luân chuyển từ Trung ương xuống giúp địa phương là 1.073 người, có cả cán bộ lãnh đạo cao cấp.

3.1.1.3 Những mặt đạt được trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lại chính là yếu tố cơ bản để

nâng cao chất lượng nội dung và phương pháp giảng dạy, đào tạo. Trong những năm qua, cùng với sự trưởng thành và phát triển của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào và các trường chính trị - hành chính tỉnh, đội ngũ cán bộ giảng dạy đã không ngừng được phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Trong quá trình xây dựng và phát triển của Học viện, đội ngũ giảng viên ngày càng được trưởng thành cả về số lượng và chất lượng. Tổng số biên chế của riêng Học viện hiện nay có 184 cán bộ viên chức, trong đó có 95 giảng viên. Trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nội dung, phương pháp giảng dạy trong các cơ sở đào tạo.


Đội ngũ giảng viên nhà trường đã đảm nhiệm giảng dạy hầu hết các môn trong chương trình đào t ạo, bồi dưỡng cán bộ. Hiện nay nhà trường có 95 giảng viên các chuyên ngành như: Triết học, Kinh tế, Chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Xây dựng Đảng, Quản lý Nhà nước, Lịch sử Đảng, Công tác vận động quần chúng…

Đại bộ phận cán bộ giảng dạy của nhà trường có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, có kiến thức thực tiễn phong phú. Hiện nay có 80% cán bộ giảng dạy có thâm niên từ 5-10 năm, một số cán bộ có trên 15 năm giảng dạy ở Học viện và các Trường Chính trị - hành chính tỉnh.

Đội ngũ giảng viên trong những năm gần đây đã dần dần được trẻ hoá. Hiện nay giảng viên có độ tuổi từ 31 đến 40 chiếm 41%; từ 41-50 chiếm 55%; từ 51-60 chiếm 4%; có một số đồng chí đã tham gia quân đội và thanh niên nhân dân cách mạng Lào, do đó bản lĩnh lập trường vững vàng, kiên định theo mục tiêu lý tưởng của Đảng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức chính trị trong giảng dạy, thể hiện đúng quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đội ngũ giảng viên luôn giữ vững phẩm chất đạo đức của người cán bộ đảng viên, có tác phong, lối sống trong sạch, lành mạnh. Trong cơ chế thị trường, mặc dù đời sống vật chất còn nhiều khó khăn song vẫn luôn thể hiện tác phong gương mẫu của người thầy để có thể đảm nhiệm tốt nhiệm vụ giảng dạy của mình.

Đội ngũ cán bộ giảng dạy của các trường chính trị - hành chính các tỉnh ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trong nhiều năm qua cũng đã không ngừng được tăng cường, bổ sung thêm về cả số lượng và chất lượng.

Xem xét về số lượng, chất lượng của đội ngũ giảng viên ở các trường chính trị - hành chính tỉnh của Lào hiện nay cho thấy các mặt sau:

Trước hết về số lượng cho thấy hầu hết các trường đều có đội ngũ cán bộ giảng dạy từ 10 người trở lên, đặc biệt có Trường chính trị - hành


chính tỉnh Xa Văn Na Khét và tỉnh Luông Pha Bang có số giảng viên đông đến 30 người.

Trong số lượng cán bộ giảng dạy ở các trường chính trị - hành chính cho thấy đa số là nam giới. Tỷ lệ giảng viên nữ thường chỉ bằng 1/3 trên tổng số giáo viên của hệ thống trường chính trị - hành chính Lào. Do những đặc điểm riêng và những yêu cầu đối với công tác giảng dạy của trường chính trị - hành chính Lào, đội ngũ giáo viên nam có nhiều tố chất đáp ứng với công tác này hơn.

Trước hết, yêu cầu của nội dung, chương trình giảng dạy đòi hỏi các giảng viên của các trường chính trị - hành chính phải là những người đã trải qua công tác thực tiễn, có kinh nghiệm thực tiễn phong phú. Ngoài những lý do trên còn có lý do rất chung của các trường chính trị - hành chính hiện nay, là hình thức đào tạo chủ yếu là tại chức. Các lớp tại chức có thể mở tại trường, nhưng cũng có thể mở tại các địa phương xa xôi, đòi hỏi giáo viên phải đi xa nơi ở của mình, do vậy thường chỉ phù hợp với giáo viên nam.

Đưa ra những lý do trên không phải để khẳng định việc giảng dạy ở các trường chính trị - hành chính không phù hợp với giảng viên nữ, mà muốn nói lên những khó khăn thực tại đối với giảng viên nữ ở các trường chính trị - hành chính hiện nay. Nếu khắc phục được những khó khăn, hạn chế này chắc chắn đội ngũ cán bộ giảng viên nữ ở các trường chính trị - hành chính sẽ được tăng lên. Điều này hết sức cần thiết vì so với giảng viên nam tuy họ có những mặt hạn chế, song lại có những mặt thích hợp hơn đối với đối tượng học tập của trường chính trị - hành chính hiện nay. Với các yếu tố về tâm lý, giới tính cùng với khả năng tiếp thu, sự khiêm tốn học hỏi… Các giảng viên nữ ở các trường chính trị - hành chính hoàn toàn có khả năng làm tốt công tác giảng dạy của mình.


Cùng với số lượng, độ tuổi, thâm niên công tác, một yếu tố hết sức quan trọng quyết định đến chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy hiện nay là trình độ chuyên môn của đội ngũ này. Bởi vì trong điều kiện hiện nay, khi khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, trình độ nhận thức của học viên ngày càng được nâng lên, muốn đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục thì trình độ chuyên môn của giáo viên tất yếu phải được nâng lên ngang tầm với những yếu tố đó. Thấy rõ được tầm quan trọng này, trong những năm qua các trường chính trị - hành chính ở các tỉnh đã thực sự quan tâm đến công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ giảng dạy, bổ sung thêm nhiều cán bộ giảng dạy có trình độ học vị cao.

Nhìn chung về chất lượng giảng dạy như đã nêu trên, tương đối tốt, song về phương pháp giảng dạy, bên cạnh việc đánh giá cao một số giáo viên có phương pháp giảng dạy phù hợp, đạt chất lượng cao vẫn có không ít những ý kiến của học viên đóng góp, đòi hỏi phải đổi mới nâng cao chất lượng của đội ngũ giảng viên. Qua kết quả thăm dò ý kiến của học viên cho thấy có 42,74% số ý kiến cho rằng để nâng cao chất lượng giảng dạy cần phải tăng cường đổi mới đội ngũ cán bộ giảng dạy, các ý kiến của học viên đề nghị:

- Cán bộ giảng dạy được nâng cao về trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu phải là những người am hiểu, có vốn sống thực tiễn.

- Cần phải trẻ hoá đội ngũ cán bộ giảng dạy.

- Cần đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Những ý kiến phản ánh hoàn toàn đúng với thực trạng của đội ngũ cán bộ giảng dạy ở các trường chính trị - hành chính Lào hiện nay. Vì vậy, để nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị, cần tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được và quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ giảng viên.


3.1.1.4 Những mặt đạt được trong việc xây dựng cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo

Việc xây dựng cơ sở vật chất đào tạo chủ yếu gồm có các trường chính trị - hành chính tỉnh và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia. Từ khi được thành lập cho đến nay, về cơ sở vật chất đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Ngay sau khi có quyết định số 075QĐ/BTC, các tỉnh, thành uỷ còn tiến hành thành lập các trung tâm bồi dưỡng chính trị. Đến năm 2005, 100% các tỉnh, thành đã thành lập trường chính trị - hành chính và đi vào hoạt động, thực hiện các chủ trương đào tạo về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy cán bộ, song dưới sự lãnh đạo sát sao, kịp thời của cấp uỷ, chính quyền các cấp, hoạt động của các trường chính trị - hành chính tỉnh đã dần dần đi vào nề nếp.

Được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền cấp tỉnh, thành, chỉ sau một thời gian ngắn, cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ hoạt động của các trường chính trị - hành chính đã được tăng cường. Từ năm 2000 đến nay, một số trường chính trị - hành chính đã đư ợc đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất hoặc tu sửa nâng cao. Tính đến nay Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào và 100% các trường chính trị - hành chính tỉnh đã có nhà làm việc, có hội trường để phục vụ cho việc mở lớp… có nhà nghỉ, nhà ăn cho các học viên. Ngoài ra các trường còn được trang bị thêm những phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho công tác như máy tính, máy photocopy, tăng âm loa đài. Các trang thiết bị như bàn, ghế phục vụ cho giảng dạy và học tập, chăn màn, dụng cụ nhà ăn… được mua sắm thêm. Thiết bị văn phòng, phương tiện giảng dạy đi lại… từng bước được trang bị theo hướng hiện đại. Tích cực mua thêm các đầu sách, các tài liệu tham khảo, giáo trình… để phục vụ cho giảng dạy và học tập.

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số