Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 13


Tóm lại, về cơ sở vật chất trong đào tạo, mà cụ thể là trang thiết bị phục vụ cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện và các trường chính trị - hành chính tỉnh về cơ bản hiện nay đã đáp ứng được một số yêu cầu cần thiết của nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ lãnh đạo. Song để đáp ứng được tốt hơn cần phải được bổ sung trang bị thêm nhà nghỉ (để tăng cường các lớp đào tạo tập trung), thiết bị giảng dạy và học tập theo phương pháp hiện đại, tài liệu tham khảo…

3.1.2 Những hạn chế trong đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo

3.1.2.1 Những hạn chế chung

Tuy có mở rộng về quy mô và cơ cấu đào tạo, bồi dưỡng, song cần thấy rằng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo của Đảng và Nhà nước còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ này trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay. Các mặt quy mô, tốc độ, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đều còn cách xa so với yêu cầu bức xúc đang đặt ra.

Chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong Học viện và các trường chính trị - hành chính tỉnh nói chung còn thấp, chưa đáp ứng những đòi hỏi của thực tế cuộc sống đang biến đổi nhanh chóng. Sau khi ra trường, số cán bộ có trình độ và năng lực chủ động sáng tạo trong công tác lãnh đạo còn ít, thường phải qua thời gian dài thử thách trong công việc và phải đi bồi dưỡng lại mới có đủ điều kiện để hoàn thành chức năng nhiệm vụ của người cán bộ lãnh đạo.

Hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tuy đã được tổ chức sắp xếp lại, nhưng chưa được củng cố.

Sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ, Ban Giám hiệu Học viện và các trường chính trị - hành chính tỉnh là nhân tố quan trọng tạo nên những thành tích trong những năm qua, song còn nhiều mặt chỉ đạo chưa chặt chẽ, thậm chí có mặt chỉ đạo chưa kiên quyết, thiếu những biện pháp nhằm phát huy những mặt tích cực, khắc phục những yếu kém, nhất là những yếu kém trong


công tác quản lý, chưa thường xuyên rà soát, kịp thời, sửa đổi ban hành bổ sung nội quy, quy định nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 184 trang: Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

Sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, sự phối hợp của các ngành, các cấp đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ còn hạn chế, ở nhiều địa phương, đơn vị chưa quan tâm đúng mức và nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Việc chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng uỷ các cấp trong tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ chưa quan tâm nhiều làm cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở một số nơi không đi với quy hoạch cán bộ, không đúng đối tượng, không có trọng điểm, chưa gắn bó với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, mà có tình trạng gửi cán bộ đi học có nhiều nhưng người kế cận thay thế cương vị ít. Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chất lượng thấp và chưa kịp thời dẫn đến việc cử đi học không đúng đối tượng, theo cảm tính, không gắn với việc quy hoạch và sử dụng cán bộ.

3.1.2.2 Hạn chế về nội dung chương trình và phương th ức đào tạo

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 13

Nội dung chương trình đào tạo trong hệ thống cơ sở đào tạo cán bộ của hệ thống chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào còn chưa hoàn chỉnh, chưa thật phù hợp với yêu cầu chức năng nhiệm vụ của từng đối tượng. Việc đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số, cán bộ nữ, cán bộ lãnh đạo ở lĩnh vực kinh doanh, con cháu của cán bộ cách mạng có công với Tổ quốc, con cháu nhân dân nghèo khó, chưa quan tâm đúng mức, khuyến khích người học giỏi, có năng khiếu đặc biệt còn làm được ít. Ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào và các Trường Chính trị - hành chính tỉnh còn có tình trạng trùng lặp kiến thức giữa các chương trình, các môn học, học phần đào tạo hiện nay. Sự trùng lặp này là một nguyên nhân làm giảm chất lượng và hiệu quả đào tạo. Nó không chỉ gây ra sự nhàm chán từ người giảng và người học mà còn làm mất thời gian, tiền của của nhà nước.


Có thể nói rằng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và hành chính ở Lào hiện nay vẫn quá thiên về lý luận và quan điểm chung, ít đi sâu vào việc cung cấp các kiến thức phục vụ trực tiếp quá trình hoạt động cụ thể của cán bộ - hay còn gọi là kiến thức mang tính chuyên nghiệp của những người lãnh đạo, như kỹ năng lãnh đ ạo, xử lý các tình huống cụ thể….

Những năm gần đây nội dung, chương trình trong công tác đào t ạo, bồi dưỡng cán bộ tuy được cải tiến, đổi mới, song còn nhiều hạn chế. Qua khảo sát ở 5 trường chính trị - hành chính tỉnh, có 27,72 % số học viên hệ cao cấp được hỏi cho rằng các môn khoa học Mác - Lênin là trừu tượng, khô khan và thiếu sinh động; 55,14 % cho rằng nội dung, chương trình giảng dạy các môn này còn quá dài, mang nặng tính lý thuyết. Sự hạn chế về nội dung chương trình như vậy ít nhiều đã làm cho chất lượng đào tạo, bồi dưỡng còn cách xa so với yêu cầu đang đặt ra trong thực tế.

Phương thức đào tạo, bồi dưỡng còn có những bất cập, chưa thật hợp lý, chưa đảm bảo thật sự gắn liền giữa học và hành, giữa lý luận và thực tiễn; chưa kết hợp nhiều phương thức đào tạo, bồi dưỡng khác nhau như đào tạo, bồi dưỡng tập trung, tại chức trong Học viện kết hợp với tổ chức ở ngoài Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia và các trường chính trị - hành chính tỉnh đã hạn chế năng lực đào tạo, bồi dưỡng trong thực tế, một số người biết làm việc thực tế nhưng kiến thức lý luận còn hạn chế, hoặc một số người có chuyên môn nhưng năng lực lãnh đạo còn hạn chế, về mặt số lượng cán bộ còn thiếu thốn, đặc biệt ở cấp huyện, người lãnh đạo làm được việc còn ít. Nhìn chung, công tác đào tạo còn chưa đáp ứng được nhu cầu học tập của đông đảo cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị.

Trong thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo gần như chỉ được thực hiện một cách chính thức dưới hình thức tập trung. Nhưng với điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cụ thể là của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào còn có nhiều khó khăn như hiện nay


thì khó có thể tập trung cán bộ với con số lớn để học tập và chuẩn hoá về trình độ lý luận chính trị, trình độ quản lý nhà nước… trong một thời gian ngắn, tức là đối tượng cần được học rất đông, mà khả năng tiếp nhận của cơ sở đào tạo có hạn. Trong khi đó lại chưa có sự chỉ đạo cụ thể và linh hoạt cho việc phát triển các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo dưới hình thức tại chức, chưa có biện pháp tổ chức học tập ngay ở từng địa phương bằng sự kết hợp trong giảng dạy và quản lý giữa Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào và các trường chính trị - hành chính tỉnh.

Ngoài ra, việc tổ chức giảng dạy và học tập ở các cơ sở đào tạo vẫn chủ yếu là theo phương pháp cũ là thầy giảng, trò nghe, chưa tích cực nghiên cứu và áp dụng phương pháp giảng dạy, học tập mới - lấy học viên làm trung tâm, phát huy khả năng tự chủ sáng tạo của họ.

3.1.2.3 Hạn chế về chất lượng đội ngũ giảng viên

Bên cạnh những mặt tích cực của đội ngũ giảng viên Học viện, trường chính trị - hành chính tỉnh, đội ngũ này vẫn còn nhiều bất cập và những hạn chế, phần nào ảnh hưởng đến nội dung và phương pháp giảng dạy, hay nói chung là ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy.

Trong hơn hai mươi năm qua, mặc dù đã đư ợc tăng cường những giảng

viên trẻ đào tạo chính quy, song số giảng viên lớn tuổi (từ 50 đến 60 tuổi) vẫn chiếm tỷ lệ khá cao, số giảng viên dưới 40 tuổi có tỷ lệ thấp (30%). Nếu không có biện pháp khắc phục, sẽ dẫn đến hẫng hụt đội ngũ giảng viên trong 10 - 15 năm tới.

Trình độ của đội ngũ giảng viên trong những năm gần đây tuy đã từng bước được nâng lên, song chưa đáp ứng theo yêu cầu đặt ra. Hiện nay, tính riêng Học viện mới có 1 giáo sư, có 5 phó giáo sư, có 5 tiến sĩ, có 30 thạc sĩ, có 54 đại học, như vậy tỷ lệ giảng viên có trình độ trên đại học mới chiếm 43,15%. Bên cạnh đó, khả năng sư phạm, kiến thức kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể của giảng viên không


đồng đều, năng lực một số giảng viên còn hạn chế, phân bố chuyên môn chưa hợp lý, một số chuyên ngành còn ít giảng viên như Xây dựng Đảng, Công tác dân vận, Nhà nước và pháp luật.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy trong giai đoạn tới, đòi hỏi đội ngũ giảng viên phải tích cực vươn lên. Tuy nhiên, vấn đề này còn gặp nhiều khó khăn do điều kiện khách quan và chủ quan của từng giảng viên. Đặc biệt chưa có chế độ thoả tháng về vật chất và tinh thần nhằm động viên đội ngũ giảng viên tiếp tục học tập nâng cao trình độ. Mặt khác, để giảng dạy tốt, không chỉ đơn thuần người giảng viên có trình độ chuyên môn giỏi mà cần có khả năng sư phạm. Hiện nay số giảng viên có phương pháp giảng dạy tốt cũng không nhiều. Đây là bất cập đối với vấn đề nâng cao chất lượng giảng dạy mà các cơ sở đào tạo cần có biện pháp để khắc phục.

3.1.2.4 Hạn chế về cơ sở vật chất trong các cơ sở đào tạo

Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia và mạng lưới các trường chính trị hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ điều kiện nơi ăn, ở, học tập cho những lớp đào tạo cán bộ hệ tập trung trong khi nhu cầu đào tạo lý luận cao cấp hệ tại chức cũng đang có xu hướng ngày càng tăng lên. Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tuy đã được tổ chức sắp xếp lại, trang bị thêm mới, nhưng cũng chưa thật phù hợp, đáp ứng với yêu cầu của việc đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở Lào hiện nay. Cơ sở đào tạo của Nhà nước còn hạn chế, cộng với quy chế quản lý giảng dạy và học chưa nghiêm, nên đã xảy ra hiện tượng một số cán bộ chạy theo bằng cấp chính trị - hành chính mà có ảnh hưởng đến chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ. Người có bằng tốt nghiệp cao cấp có nhiều nhưng hiệu quả của công việc không cao so với số lượng. Trước mắt cũng như lâu dài Lào còn phải tiếp tục xây dựng và củng cố, hoàn thiện hơn để có một hệ thống cơ sở đào tạo đồng bộ hợp lý hơn, có bộ máy tổ chức quản lý trường lớp gọn nhẹ, nhưng hoạt động có hiệu

quả hơn, có cơ sở vật chất đầy đủ và hoàn thiện hơn, góp phần làm cho đội


ngũ cán bộ lãnh đạo ở Lào được đào tạo, bồi dưỡng tốt hơn, chất lượng được nâng cao hơn. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa gắn bó với sự quản lý, sử dụng và thực hiện đãi ngộ với cán bộ, có hiện tượng học xong rồi không được sắp xếp công việc theo kiến thức, năng lực, một số cán bộ tự mình đi kiếm việc. Đào tạo cán bộ một cách thiết thực chính là làm sao để khi họ ra trường có thể đảm đương được nhiệm vụ, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển đất nước, nâng cao hiệu quả trong công tác, là đội ngũ tin cậy của Đảng và Nhà nước Lào trong công cuộc đổi mới và mở cửa hội nhập quốc tế.

Tóm lại, trong những năm qua, Học viện và các trường chính trị - hành chính tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều thành tích quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị hành chính cho cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hiện nay còn có nhiều mặt bất cập, cần phải chẩn chỉnh, đổi mới. Chúng ta cần phải nghiêm túc xem xét những ưu khuyết điểm của nó, trên cơ sở đó, đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở Lào những năm tới.

3.2 NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƯỢC, HẠN CHẾ VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA, YÊU CẦU MỚI ĐỐI VỚI VIỆC ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

3.2.1 Những nguyên nhân của mặt đạt được và hạn chế

3.2.1.1 Nguyên nhân của những mặt đạt được

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Nhân Lào hiện nay là một đội ngũ cán bộ đã có nhiều sự thay đổi lớn về số lượng, chất lượng và cơ chế hoạt động so với những năm đầu của thời kỳ đổi mới. Từ đó đã tạo ra nhiều điểm mạnh và đã phát huy vai trò lãnh đ ạo của cán bộ trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của hệ thống chính trị.

100


Để có được điều đó thì một trong các yếu tố chính là đã bắt nguồn từ các thành tựu trong công tác đào tạo cán bộ như đã nêu ở trên. Nguyên nhân của thành tựu đã đạt được trong đào tạo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo thể hiện qua một số mặt sau đây:

Thứ nhất, đó là do có đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Có thể nói rằng đường lối đổi mới của Đảng, trong đó gồm cả đường lối về cán bộ vừa xuất phát từ đổi mới nhận thức và tư duy lý luận vừa lấy đó làm một trong những nội dung cơ bản. Chính điều đó đã đặt ra một đòi hỏi khách quan, đồng thời tạo động lực cho quá trình đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và đối với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị nói riêng, đặc biệt là trong lĩnh vực lý luận chính trị và quản lý nhà nước.

Quan điểm chung cũng như các quan đi ểm cụ thể của Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trong thời kỳ mới như đã trình bày ở chương 2 chính là nguyên tắc chung và là các phương châm chủ yếu trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trước mắt và lâu dài. Không chỉ thế, với chủ trương lấy "đào tạo, bồi dưỡng trong nước và gắn với tình hình thực tế của đất nước là chủ yếu" và việc hợp nhất một số trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo đã xác định trong nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào đã tạo cơ hội và thúc đẩy sự phát triển cũng như không ngừng phát huy năng lực của các cơ sở đào tạo bồi dưỡng trong cả nước [27 tr.16].

Thứ hai, có sự chỉ đạo cụ thể và có hệ thống của Trung ương và Bộ Chính trị.

Để thực hiện những nhiệm vụ và mục tiêu lớn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ mà Đảng đã xác đ ịnh qua các kỳ Đại hội của Đảng và thông qua những nghị quyết quan trọng và các kế hoạch, chiến lược về cán bộ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chính phủ đã chỉ đạo sâu sát và

101


đầu tư vào lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực cũng như việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cụ thể đối với hoạt động của các cơ quan tham mưu về cán bộ và cơ sở làm chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời, Trung ương đã làm tốt việc chỉ đạo đối với các cấp tổ chức của Đảng nơi đang đào tạo cũng như nơi đang sử dụng và cần sử dụng đối tượng cán bộ được đào tạo, từ khâu khảo sát, đánh giá cán bộ, đến khâu xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ, bồi dưỡng và xét duyệt các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cụ thể, đồng thời theo dõi nắm tình hình trong việc tổ chức quản lý quá trình học tập và nghiên cứu, đôn đốc và uốn nắn kịp thời.

Với sự chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp và cụ thể của Trung ương đã thúc đẩy công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trong những năm qua có những bước chuyển biến trên tất cả các khâu và phục vụ đắc lực hơn cho việc triển khai những nhiệm vụ chính trị bức thiết, nhất là cho việc kiện toàn bộ máy tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng.

Thứ ba, do có sự nỗ lực to lớn của bản thân các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ, của các cơ sở đào tạo bồi dưỡng cán bộ cũng như do đội ngũ cán bộ có nhiệt tình, làm chủ học hỏi cả mặt lý luận chính trị - hành chính, kỹ thuật - khoa học ở trong và ngoài nước để nâng cao trình độ kiến thức cho xứng đối với sự đòi hỏi của nhiệm vụ công việc mà người cán bộ phụ trách, sự ham muốn học tập vươn lên của đa số đội ngũ cán bộ đã góp phần quan trọng và trực tiếp vào thành công của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

Từ hàng loạt biện pháp cụ thể trong việc tổ chức và hoạt động như kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp lại cơ cấu, mở rộng các bộ phận chuyên môn, đồng thời tăng cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo có trình độ đã trực tiếp nâng cao năng lực hoạt động của các bộ phận tham mưu cho Trung ương và cho

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số