Mục Tiêu, Tiêu Chí Đo Lường Vốn Xã Hội Của Nhtm

Đối với vốn xã hội bên trong, mục tiêu chung là chất lượng các mối quan hệ bên trong ngân hàng được tăng lên và hợp tác hiệu quả, cụ thể là luôn duy trì và tăng cường chất lượng các mối quan hệ giữa các cá nhân và các phòng ban ...

Kết Quả Cfa (Đã Chuẩn Hóa) Giữa Các Khái Niệm Trong Mô

Hình 4.5: Kết quả CFA (đã chuẩn hóa) giữa các khái niệm trong mô CU47: Cung ứng dịch vụ cho các TCKT CU46: Cung ứng dịch vụ cho KH cá nhân CV45: Cho vay các TCKT CV44: Cho vay cá nhân HD43: Huy động vốn từ tiền gửi các TCKT HD42: Huy động vốn từ ...

Thang Đo Vốn Xã Hội Của Ngân Hàng Sau Khi Đánh Giá Sơ Bộ

Dụng vốn gồm: mua sắm TSCĐ, dự trữ, cấp tín dụng, đầu tư. Các chuyên gia cũng đồng ý rằng cấp tín dụng là hoạt động chủ yếu của ngân hàng. Đối với hoạt động mua sắm TSCĐ và đầu tư phải sử dụng vốn chủ sở hữu, không ...

Phương Pháp Kiểm Định Thang Đo Cho Nghiên Cứu Điển Hình

TÓM TẮT CHƯƠNG 2 Trong chương 2, luận án đã đưa ra khái niệm về vốn xã hội trong ngân hàng là tổng hợp các nguồn lực của cá nhân, nhóm, hoặc tổ chức tồn tại trong các mối quan hệ liên kết, chia sẻ, tin cậy lẫn nhau theo những ...

Các Hoạt Động Cơ Bản Của Ngân Hàng Thương Mại

Nhìn chung các tác giả đều cho rằng chất lượng của các mạng lưới quan hệ bên ngoài doanh nghiệp phải dựa trên tình hữu nghị, hỗ trợ lẫn nhau, sự thừa nhận của xã hội và sự cam kết với các chủ thể trong mạng lưới. Như vậy ...

Khái Niệm Vốn Xã Hội Trong Ngân Hàng

Có thể giảm đi thông qua vốn xã hội, cụ thể là nhờ tiếp cận dịch vụ tín dụng giúp tạo ra thu nhập ổn định và lâu dài cho các hộ gia đình. Các tác giả Guiso, Sapienza & Zingales (2004) đã nghiên cứu tác dụng của vốn xã hội đối ...