Đánh giá tác động của vốn xã hội đến hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - 1


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH


---------------------------


VŨ CẨM NHUNG


ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VỐN XÃ HỘI ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 192 trang tài liệu này.

ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Đánh giá tác động của vốn xã hội đến hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - 1

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ


CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 9.34.02.01


NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.,TS. NGUYỄN THỊ NHUNG TS. HUỲNH THANH ĐIỀN


TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018


LỜI CAM ĐOAN


Đề tài nghiên cứu này là công trình nghiên cứu do chính tác giả thực hiện, có tính độc lập riêng, không sao chép của ai. Tất cả nội dung trong đề tài chưa được công bố ở bất kỳ đâu.

Tất cả những phần thông tin tham khảo đều được trích dẫn và ghi nguồn cụ thể minh bạch trong danh mục tài liệu tham khảo.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với lời cam đoan của mình.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2018


Tác giả luận án


VŨ CẨM NHUNG


LỜI CẢM ƠN


Luận án này được hoàn thành với sự hướng dẫn, hỗ trợ, góp ý và động viên rất nhiều của thầy cô hướng dẫn, gia đình, quý thầy/cô, bạn bè đồng nghiệp trong suốt thời gian qua. Tác giả xin chân thành cảm ơn:

- Cô hướng dẫn, PGS. TS Nguyễn Thị Nhung và thầy hướng dẫn, TS. Huỳnh Thanh Điền đã dành nhiều thời gian để định hướng, hướng dẫn tận tình và góp ý cho tôi trong suốt thời gian thực hiện luận án.

- Đồng thời tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy/cô trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM nói chung và khoa Kinh tế Quốc tế nói riêng, đã truyền đạt tri thức và kinh nghiệm trong quá trình tôi học tập nghiên cứu tại trường.

- Xin cảm ơn ban lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng tại Tp.Hồ Chí Minh đã hỗ trợ tôi thu thập số liệu và chia sẻ các kinh nghiệm chuyên môn giúp tôi hoàn thành luận án.

- Xin cảm ơn đơn vị tôi đang công tác, bạn bè, đồng nghiệp đã hỗ trợ tôi trong thời gian làm luận án.

- Cuối cùng đó chính là gia đình, chỗ dựa vững chắc để tôi có thể thực hiện luận án.

Xin chân thành cảm ơn!


Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2018


Tác giả luận án


VŨ CẨM NHUNG


TÓM TẮT


Luận án nghiên cứu tác động của vốn xã hội tới hoạt động của các NHTM Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở lần đầu tiên tích hợp giữa chất lượng và cấu trúc mạng lưới bên ngoài, bên trong và của lãnh đạo ngân hàng. Bên cạnh đó, luận án cũng lần đầu tiên kiểm chứng mối quan hệ giữa vốn xã hội và các hoạt động của NHTM Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Luận án đã đạt các kết quả nghiên cứu như sau:

Thứ nhất, luận án đã xây dựng được thang đo đảm bảo giá trị nội dung và độ tin cậy, bao gồm: thang đo vốn xã hội là thang đo đa hướng bậc ba với các thành phần bậc hai là vốn xã hội của lãnh đạo, vốn xã hội bên ngoài, vốn xã hội bên trong ngân hàng; Các hoạt động của ngân hàng là các thang đo đơn hướng, bao gồm hoạt động nguồn vốn, sử dụng vốn và cung ứng dịch vụ.

Thứ hai, luận án cũng đã khẳng định những đóng góp tích cực của vốn xã hội đối với các hoạt động của NHTM (bao gồm các tác động trực tiếp và gián tiếp của vốn xã hội trong ngân hàng đến các hoạt động của NHTM thông qua việc chấp nhận giả thuyết với hệ số hồi quy chuẩn hóa được chấp nhận ở mức ý nghĩa 1%).

Thứ ba, luận án cũng chỉ ra những hiệu ứng tích cực và tiêu cực của vốn xã hội đối với ngành ngân hàng từ đó làm cơ sở cho việc gợi ý các chính sách hạn chế các hiệu ứng tiêu cực của vốn xã hội cho ngành ngân hàng.

Thứ tư, luận án có đóng góp quan trọng về mặt lý thuyết là bổ sung các đặc trưng và vai trò của vốn xã hội trong ngành ngân hàng mà các nghiên cứu trước đó còn bị khiếm khuyết.

Với những kết quả đạt được từ mô hình thực nghiệm, về mặt học thuật, luận án mang lại đóng góp mới trên cơ sở bổ sung vào khoảng trống nghiên cứu thông qua việc cung cấp các bằng chứng thực nghiệm về tác động của vốn xã hội đến các hoạt động của các NHTM Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xét trong bối


cảnh Việt Nam nói riêng, luận án đã mang lại đóng góp mới về phương pháp tiếp cận và đóng góp những bằng chứng thực nghiệm khẳng định vai trò quan trọng của vốn xã hội đối với việc nâng cao kết quả hoạt động của NHTM.

Thứ năm, luận án có đóng góp quan trọng về hàm ý chính sách, giúp ngân hàng nhận diện và đo lường vốn xã hội đồng thời sử dụng vốn xã hội phục vụ cho các hoạt động của ngân hàng. Đồng thời gợi ý chính sách vĩ mô hỗ trợ ngân hàng phát huy hiệu ứng tích cực và hạn chế hiệu ứng tiêu cực của vốn xã hội.


MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

TÓM TẮT iii

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu 4

1.3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu 4

1.4. Ý nghĩa của nghiên cứu 5

1.5 Bố cục của đề tài 6

TÓM TẮT CHƯƠNG 1 7

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHUNG PHÂN TÍCH VỀ MỐI LIÊN HỆ GIỮA VỐN XÃ HỘI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 8

2.1 TỔNG KẾT LÝ THUYẾT VỀ VỐN XÃ HỘI VÀ VỐN XÃ HỘI TRONG NGÂN HÀNG 8

2.1.1 Quan niệm vốn xã hội 8

2.1.2 Những nghiên cứu trước có liên quan đến nội dung đề tài: 11

2.1.3 Vốn xã hội trong ngân hàng 17

2.1.3.1 Khái niệm vốn xã hội trong ngân hàng 17

2.1.3.2 Ý nghĩa của vốn xã hội đối với ngân hàng 19

2.1.3.3 Tính chất cơ bản của vốn xã hội trong hoạt động của các ngân hàng thương mại 21

2.1.4 Thành phần cơ bản của vốn xã hội trong ngân hàng 26

2.1.4.1 Vốn xã hội của lãnh đạo ngân hàng 26

2.1.4.2 Vốn xã hội bên ngoài ngân hàng 30

2.1.4.3 Vốn xã hội bên trong ngân hàng 36

2.2 CÁC HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 41

2.2.1 Nghiệp vụ nguồn vốn 45

2.2.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn 48

2.2.3 Nghiệp vụ cung ứng dịch vụ 49

2.3 KHUNG PHÂN TÍCH CỦA NGHIÊN CỨU 50

TÓM TẮT CHƯƠNG 2 52

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 53

3.1 Phương pháp nghiên cứu 53

3.1.1 Quy trình nghiên cứu 53

3.1.2 Phương pháp nghiên cứu 55

3.2 Phương pháp xây dựng và kiểm định thang đo 56

3.2.1 Phương pháp xây dựng thang đo 56

3.2.2 Phương pháp đánh giá sơ bộ thang đo 58

3.2.3 Phương pháp kiểm định thang đo cho nghiên cứu điển hình 59

3.3 Giả thuyết và mô hình nghiên cứu 59

3.3.1 Phương pháp phát triển giả thuyết và mô hình nghiên cứu 59

3.3.2 Phương pháp kiểm định giả thuyết và mô hình nghiên cứu cho trường hợp điển hình 60

3.4 THIẾT KẾ MẪU NGHIÊN CỨU 61

3.4.1 Thiết kế mẫu cho xây dựng và đánh giá thang đo sơ bộ 61

3.4.2 Phương pháp thiết kế mẫu cho kiểm định thang đo và mô hình lý thuyết cho nghiên cứu điển hình 61

3.5 XÂY DỰNG THANG ĐO VỐN XÃ HỘI CỦA NGÂN HÀNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 62

3.5.1 Xây dựng thang đo vốn xã hội của lãnh đạo ngân hàng 62

3.5.2 Xây dựng thang đo vốn xã hội bên ngoài ngân hàng 66

3.5.3 Xây dựng thang đo vốn xã hội bên trong ngân hàng 71

3.5.2 Xây dựng thang đo về các hoạt động của NHTM 74

3.5.3 Đánh giá sơ bộ thang đo 77

3.5.3.1 Hệ số tin cậy (Cronbach’s alpha) 78

3.5.3.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 78

3.6 GIẢ THUYẾT VỀ TÁC ĐỘNG CỦA VỐN XÃ HỘI TỚI CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHTM 81

3.6.1 Đối với vốn xã hội của lãnh đạo ngân hàng 81

3.6.2 Đối với xã hội bên ngoài 82

3.6.3 Đối với vốn xã hội bên trong 84

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 88

CHƯƠNG 4: KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 89

4.1 MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 89

4.2 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ TIN CẬY VÀ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 91

4.3 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO BẰNG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH (CFA) 92

4.3.1 Kiểm định các thang đo bậc ba của khái niệm vốn xã hội 92

4.3.1.1 Kiểm định thang đo vốn xã hội của lãnh đạo ngân hàng 92

4.3.1.2 Kiểm định thang đo vốn xã hội bên ngoài ngân hàng 94

4.3.1.3 Kiểm định thang đo vốn xã hội bên trong ngân hàng 96

4.3.2 Phân tích nhân tố khẳng định chung cho các thang đo vốn xã hội, các hoạt động của NHTM 99

4.4. KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY TỔNG HỢP VÀ PHƯƠNG SAI TRÍCH 101

4.5 MÔ TẢ CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VÀ HIỆU CHỈNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 102

4.5.1 Mô tả đặc trưng của vốn xã hội 102

4.5.2 Mô hình nghiên cứu điều chỉnh 103

4.6 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 103

4.6.1 Ước lượng mô hình nghiên cứu 103

4.6.2 Kiểm định các giả thuyết 105

4.7 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH 106

4.7.1 Vốn xã hội của ngân hàng tác động đến hoạt động nguồn vốn của NHTM ..107

4.7.2 Vốn xã hội của ngân hàng tác động đến hoạt động sử dụng vốn của NHTM 110

Xem tất cả 192 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *