Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Xem tất cả 82 trang, được chia thành 10 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 10 thumb

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 10

CX1 CAMXUC .782 CX2 CAMXUC .803 CX3 CAMXUC .845 CX4 CAMXUC .833 HL1 HAILONG .731 HL2 HAILONG .735 HL3 HAILONG .732 HL4 HAILONG .719 TT1 TRUNGTHANH .762 TT2 TRUNGTHANH .738 TT3 TRUNGTHANH .853 TT4 TRUNGTHANH .863 Covariances: (Group number 1 - Default model)       Estimate S.E. C.R. P Label ...

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 9 thumb

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 9

PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA CÁC THANG ĐO 6.1 Thang đo TNXHDN: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items .935 5 Item-Total Statistics   Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item- Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted TN1 ...

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 8 thumb

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 8

12. Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance.  Academy of management review ,  4 (4), 497-505. 13. Carvalho, S. W., Sen, S., de Oliveira Mota, M., & de Lima, R. C. (2010). Consumer reactions to CSR: A Brazilian perspective.  Journal of Business Ethics ...

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 7 thumb

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 7

Kê mô tả mẩu ở chương 3 cho thấy không có khách hàng nào thuộc các ngân hàng thương mại nhà nước khác như Ngân hàng Dầu khí toàn cầu, Ngân hàng Đại Dương và Ngân hàng Xây dựng. Do đó, nên Agribank được xếp vào nhóm này để thuận ...

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 6 thumb

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 6

Bảng 4.11 Kết quả phân tích EFA tất cả các biến % of phương sai TVE Lũy kế TVE % KMO=.934 Kiểm định Bartlett: Sig.=.000 Nhân tố Eigenvalue       1 11.642 40.415 40.415 2 2.873 9.070 49.485 3 1.773 5.097 54.582 4 1.537 4.158 58.740 5 1.424 3.907 62.647 6 1.157 3.111 ...

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 5 thumb

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 5

Của Oliver (1999), thang đo được nhiều nghiên cứu kế thừa và phát triển trong những năm vừa qua  (xem phụ lục 2). 4.3 Nghiên cứu định tính 4.3.1 Mục tiêu nghiên cứu định tính Nghiên cứu định tính được thực hiện nhằm mục tiêu khám ...

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 4 thumb

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 4

21 Quốc Tế (VIB) 6 22 23 Đông Nam Á (Seabank) 6 25 24 Đại Chúng VN (PVcomBank) 6 25 26 Việt Á (VietA Bank) 6 25 35 Việt Nam Thương Tín (Vietbank) 6 43 25 Tiên Phong (TPB) 5 15 18 Bưu điện Liên Việt (LPB) 3 9 19 Sài Gòn – Hà Nội (SHB) 3 22 28 Xăng dầu Petrolimex ...

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 3 thumb

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 3

Họ sẽ tiếp tục trung thành với sản phẩm ngân hàng một thời gian dài (Phạm Ngọc Thúy & Lê Nguyên Hậu, 2010; Sayani, 2015). 2.2.3.2 Niềm tin của khách hàng Martínez và Bosque (2013) khẳng định niềm tin là điều kiện tiên quyết để tạo ra và ...

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2 thumb

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2

Chương 3: Thực trạng về hoạt động huy động vốn tiền gửi và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp của các Ngân hàng thương mại Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương 4: Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh ...

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 1 thumb

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng gửi tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh Lê Anh Tuấn Ảnh Hưởng Của Trách Nhiệm Xã Hội Doanh Nghiệp Đến Lòng Trung Thành Của Khách Hàng Gửi Tiền Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Chuyên Ngành: Tài Chính – ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số