Thang Đo Lòng Trung Thành Của Khách Hàng Sau Hiệu Chỉnh

Của Oliver (1999), thang đo được nhiều nghiên cứu kế thừa và phát triển trong những năm vừa qua  (xem phụ lục 2). 4.3 Nghiên cứu định tính 4.3.1 Mục tiêu nghiên cứu định tính Nghiên cứu định tính được thực hiện nhằm mục tiêu khám ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí