Mô Tả Mẫu Khảo Sát Về Loại Hình Ngân Hàng

Bảng 4.3: Mô tả mẫu khảo sát về loại hình ngân hàng Loại hình ngân hàng Số người Tỷ lệ (%) Tỷ lệ hợp lệ (%) Tỷ lệ cộng dồn (%) Ngân hàng nhà nước 45 27.6 27.6 27.6 Ngân hàng thương mại cổ phần 113 69.3 69.3 96.9 Ngân ...

Ngân Sách Dành Cho Hoạt Động Cộng Đồng Của Sacombank 2012

Riêng trong năm 2012, kinh phí mà Sacombank dành cho các hoạt động Chung tay vì cộng đồng đã lên đến con số 20.002.518.000 VNĐ Bảng 2.1: Ngân sách dành cho hoạt động cộng đồng của Sacombank 2012 STT CHƯƠNG TRÌNH SỐ TIỀN 1 Học bổng ...

Thành Phần Trách Nhiệm Xã Hội Của Doanh Nghiệp‌

Tiếp cận này được coi là những “công dân doanh nghiệp t ốt” (Waddock 2004 in Nielsen & Thomsen, 2007). Khi đề cập đến trách nhiệm của doanh nghiệp theo hướng xã hội , khái niệm này vẫn bao gồm các bên liên quan nhưng ...