Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Xem tất cả 170 trang, được chia thành 21 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 21 thumb

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 21

MSB 2010 115,336,083 6,327,589 185,634 0.0549 0.2342 0.0129 0.1681 MSB 2011 114,374,998 9,499,881 185,550 0.0831 0.1008 0.0069 0.1769 MSB 2012 109,923,376 9,090,031 185,153 0.0827 0.0244 0.002 0.1838 MSB 2013 107,114,882 9,412,546 184,894 0.0879 0.0357 0.003 0.1894 MSB 2014 104,368,741 9,445,683 ...

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 20 thumb

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 20

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ -41.09% 7.44% 6.52% 1.17% 0.76% 3.21% 4.07% 0.54% 0.40% 1.36% 0.60% Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 0.00% 3.20% 12.22% 15.70% 29.64% 14.03% -2.28% -21.09% -8.85% -35.25% -21.40% Lãi/lỗ thuần từ mua ...

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 19 thumb

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 19

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 0.00% 0.00% 0.00% 0.39% 3.07% 8.62% 10.95% 3.88% 2.41% 5.57% 5.01% Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng 0.00% 0.00% 0.00% 12.13% 33.26% 10.19% 2.60% 1.91% 3.83% 6.01% 4.71% Lãi/lỗ thuần từ mua bán chứng ...

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 18 thumb

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 18

LIENVIET 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Thu nhập lãi thuần 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 73.54% 95.50% 105.25% 97.94% 106.17% 106.16% 108.42% Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 1.99% 5.36% -1.93% -6.24% -8.59% -14.50% Lãi/lỗ ...

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 17 thumb

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 17

ACB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Thu nhập lãi thuần 49.72% 126.93% 112.74% 43.40% 64.35% 56.75% 75.85% 86.41% 117.76% 77.64% 78.69% Lãi/lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ 23.91% 23.99% 20.38% 8.98% 14.31% 17.62% 15.05% 10.80% 12.04% 13.64% 11.47% Lãi/lỗ ...

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 16 thumb

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 16

Giáo dục và đào tạo 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.46% 2.42% 0.00% Tư vấn và kinh doanh bất động sản 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.17% 14.47% 0.00% Nhà hàng và khách sạn 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ...

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 15 thumb

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 15

PHỤ LỤC 2: Tỷ trọng dư nợ cho vay của nhóm ngân hàng có quy mô trung bình giai đoạn 2004-2014 ĐVT: % MSB 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011   2013 2014 Thương mại 0.00% 0.00% 21.65% 18.88% 0.00% 0.00% 22.90% 19.96% 16.31% 8.13% 0.00% Nông, lâm nghiệp 0.00% 0.00% ...

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 14 thumb

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 14

PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: Tỷ trọng danh mục cho vay của nhóm ngân hàng có quy mô lớn giai đoạn 2004-2014 ĐVT: % CTG 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Thương mại 21.63% 31.98% 35.39% 21.13% 18.74% 21.10% 11.55% 11.75% 29.13% 28.49% 28.72% Nông, lâm ...

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 13 thumb

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 13

- Chuyển đổi hệ thống tài khoản kế toán, nội dung hạch toán, chế độ chứng từ kế toán và xây dựng các loại báo cáo kế toán, báo cáo tài chính phù hợp với thông lệ, chuẩn mực của hệ thống kế toán quốc tế. - Việc chuyển ...

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 12 thumb

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 12

Cần thấy rằng việc chưa quan tâm đến quản trị danh mục cho vay hoặc là áp dụng quản trị danh mục thụ động mà một số ngân hàng TMCP đang tiến hành hiện nay không thể phù hợp và thích ứng trong điều kiện tương lai. Bởi vì trong ...

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 11 thumb

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 11

Như vậy, tại Việt Nam cơ cấu danh mục cho vay càng tập trung thì lợi nhuận càng gia tăng. Tuy nhiên, việc tập trung cho vay ở một số ngành cũng làm cho các ngân hàng phải đối mặt với rủi ro vỡ nợ cao nếu như những ngành đó có biến ...

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 10 thumb

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 10

- Cụ thể, ước lượng tác động cố định được kiểm chứng bằng kiểm định F với giả thuyết H0 cho rằng tất cả các hệ số vi đều bằng 0 (nghĩa là không có sự khác biệt giữa các đối tượng hoặc các thời điểm khác nhau). Bác ...

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 9 thumb

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 9

Nhìn chung, qua nhiều nghiên cứu thực nghiệm, kết quả thu được khá đồng nhất với kết luận tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản có mối quan hệ cùng chiều với hiệu quả hoạt động ngân hàng. Điều này phù hợp với thực tế ...

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 8 thumb

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 8

Có thể thấy tỷ lệ dự phòng nợ xấu trên tổng dư nợ của ngân hàng Vietcombank cao nhất so với một số ngân hàng khác, và luôn dẫn đầu trong giai đoạn 2010- 2014, thể hiện sự thận trọng trong việc đánh giá các khoản vay và trích lập ...

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 7 thumb

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 7

Ngoài ra, theo quan niệm của ủy ban Basel, khi so sánh giá trị dư nợ của một ngành với mức vốn chủ sở hữu của ngân hàng tại cùng thời điểm cũng sẽ đánh giá được mức độ rủi ro tập trung của danh mục. Số liệu trên báo cáo ...

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 6 thumb

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 6

- Danh mục cho vay của các ngân hàng TMCP có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro tập trung khá lớn. Những rủi ro này sẽ trở thành tổn thất tài chính nghiêm trọng cho các ngân hàng một khi nền kinh tế biến chuyển bất lợi. Điều này đã được minh ...

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 5 thumb

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 5

Tốc độ phát triển hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính của Việt Nam là tương đối nhanh, qua đó cải thiện đáng kể của độ sâu tài chính. Tuy nhiên, sự tăng trưởng về số lượng không tương đồng với chất lượng tăng ...

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 4 thumb

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 4

Hoạt động cho vay là hoạt động cơ bản của hầu hết các ngân hàng nên rủi ro tập trung trên danh mục cho vay cũng là loại rủi ro cơ bản nhất trong phạm vi một ngân hàng” Theo định nghĩa của Ủy ban Basel “rủi ro tập trung là bất kỳ ...

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 3 thumb

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 3

Phân loại danh mục cho vay theo thời hạn cấp tín dụng giúp ngân hàng quản lý được nguồn vốn để đáp ứng qua đó nhằm đảm bảo khả năng thanh toán bởi vốn dĩ ngân hàng còn phải đối mặt với rủi ro do sự chênh lệch kỳ hạn ...

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 2 thumb

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 2

Ngân hàng nước ngoài sẽ đối mặt với rủi ro thấp hơn do danh mục cho vay tập trung, có nghĩa là họ nên chú ý gia tăng tỷ trọng cho vay đối với một số lĩnh vực. Mặt khác, việc phân bổ các khoản vay chỉ đến một số thành phần ...

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 1 thumb

Nghiên cứu tác động của danh mục cho vay đến lợi nhuận của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hcm - Tạ Thị Nhã Vi Nghiên Cứu Tác Động Của Danh Mục Cho Vay Đến  Lợi Nhuận Của Các Ngân Hàng  Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Chuyên Ngành: Tài Chính-Ngân Hàng Mã Số: 60340201 Luận ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số