Cơ Sở Lý Luận Về  Lợi Nhuận  Của Ngân Hàng Thương Mại

Phân loại danh mục cho vay theo thời hạn cấp tín dụng giúp ngân hàng quản lý được nguồn vốn để đáp ứng qua đó nhằm đảm bảo khả năng thanh toán bởi vốn dĩ ngân hàng còn phải đối mặt với rủi ro do sự chênh lệch kỳ hạn ...

Cơ Cấu Các Loại Rủi Ro Trong Hoạt Động Cho Vay Của Nhtm

Hoạt động cho vay là hoạt động cơ bản của hầu hết các ngân hàng nên rủi ro tập trung trên danh mục cho vay cũng là loại rủi ro cơ bản nhất trong phạm vi một ngân hàng” Theo định nghĩa của Ủy ban Basel “rủi ro tập trung là bất kỳ ...

Tác Động Của Danh Mục Cho Vay Đến Rủi Ro Của Ngân Hàng Tmcp

- Danh mục cho vay của các ngân hàng TMCP có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro tập trung khá lớn. Những rủi ro này sẽ trở thành tổn thất tài chính nghiêm trọng cho các ngân hàng một khi nền kinh tế biến chuyển bất lợi. Điều này đã được minh ...

Kiểm Định Sự Phù Hợp Của Mô Hình Hồi Quy Đã Lựa Chọn

- Cụ thể, ước lượng tác động cố định được kiểm chứng bằng kiểm định F với giả thuyết H0 cho rằng tất cả các hệ số vi đều bằng 0 (nghĩa là không có sự khác biệt giữa các đối tượng hoặc các thời điểm khác nhau). Bác ...

Định Hướng Hoạt Động Ngành Ngân Hàng Đến Năm 2020

Như vậy, tại Việt Nam cơ cấu danh mục cho vay càng tập trung thì lợi nhuận càng gia tăng. Tuy nhiên, việc tập trung cho vay ở một số ngành cũng làm cho các ngân hàng phải đối mặt với rủi ro vỡ nợ cao nếu như những ngành đó có biến ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí