Đánh giá tác động của mô hình tăng cường phát hiện sớm khuyết tật đối với các bà mẹ có con dưới 6 tuổi tại huyện Hoài Đức - thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 - 2016 - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo - Bộ Y Tế Trường Đại Học Y Tế Công Cộng Nguyễn Hữu Chút Đánh Giá Tác Động Của Mô Hình Tăng Cường Phát Hiện Sớm Khuyết Tật Đối Với Các Bà Mẹ Có Con Dưới 6 Tuổi Tại Huyện Hoài Đức - Thành Phố Hà ...

Đánh giá tác động của mô hình tăng cường phát hiện sớm khuyết tật đối với các bà mẹ có con dưới 6 tuổi tại huyện Hoài Đức - thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 - 2016 - 2

DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Phân bố mẫu 37 Bảng 3.1. Phân bố dạng khuyết tật của trẻ khuyết tật trước và sau san thiệp 48 Bảng 3.2. Thông tin chung về bà mẹ có con từ 0 - 12 tháng tuổi 49 Bảng 3.3. Tuổi trung bình của trẻ qua các giai đoạn ...

Khái Niệm Về Khuyết Tật Và Phát Hiện Sớm Khuyết Tật

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1. Mô tả thực trạng phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ dưới 6 tuổi tại huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội. 2. Đánh giá hiệu quả của can thiệp tăng cường phát hiện sớm khuyết tật lên sự thay đổi kiến thức, ...

Hoạt Động Phskt Ở Trẻ Em Trên Thế Giới Và Việt Nam

Bộ câu hỏi theo độ tuổi và các giai đoạn phiên bản thứ 3 (The Ages and Stages Questionnaires-3rd Edition (ASQ-3). Bộ câu hỏi ASQ-3 áp dụng cho lứa tuổi từ 2 đến 60 tháng, sàng lọc các lĩnh vực vận động thô, vận động tinh, cá nhân và xã ...

Mô Hình Sàng Lọc Khuyết Tật Ở Trẻ Em Tại Cộng Đồng

Ngoài tác dụng tạo ra những ảnh hưởng trực tiếp đến đối tượng nhận thông tin nó còn tạo ra những ảnh hưởng gián tiếp thông qua các cá nhân có ảnh hưởng và các nhà hoạch định chính sách [52]. Tuy nhiên, mô hình này cũng có những ...

Tăng Cường Kỹ Năng Phát Hiện Sớm Khuyết Tật Ở Trẻ Em

2.8.1.2. Yếu tố động lực Là yếu tố thúc đẩy bà mẹ theo dõi sự phát triển của trẻ và đưa trẻ đi khám ngay khi thấy trẻ có DHBT. Kết quả đánh giá trước can thiệp cho thấy vẫn còn hiện tượng các bà mẹ giấu giếm khi con có DHBT. ...

Các Yếu Tố Liên Quan Đến Thời Điểm Được Chẩn Đoán

Đến thời điểm phát hiện DHBT đầu tiên có ý nghĩa thống kê. Khi phân tích đa biến yếu tố thứ tự sinh không có ý nghĩa thống kê nên được loại ra khỏi mô hình và yếu tố khuyết tật trí tuệ khi phân tích đơn biến không có ý nghĩa ...

Khả Năng Duy Trì Và Nhân Rộng Của Mô Hình Can Thiệp

Cấu phần kỹ năng của nhóm bà mẹ sau can thiệp có điểm trung bình thực hành PHSKT cao hơn nhóm bà mẹ trước can thiệp 4,37 điểm với p<0,001. Phân tích mối tương quan giữa cấu phần thông tin và cấu phần động lực ở nhóm bà mẹ sau can ...

Đánh giá tác động của mô hình tăng cường phát hiện sớm khuyết tật đối với các bà mẹ có con dưới 6 tuổi tại huyện Hoài Đức - thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 - 2016 - 16

20. Trần Trọng Hải, Trần Thị Thu Hà và Trần Văn Chương (2004), Nghiên cứu về hoạt động PHCNDVCĐ tại Việt Nam từ năm 1997 đến 2004 , Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ. 21. Cẩm Huệ Nâng cao năng lực phòng ngừa khuyết tật bẩm sinh, ...

Đánh giá tác động của mô hình tăng cường phát hiện sớm khuyết tật đối với các bà mẹ có con dưới 6 tuổi tại huyện Hoài Đức - thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 - 2016 - 22

159 Phụ lục 13. Mối tương quan giữa các yếu tố tác động đến kiến thức, thái độ và thực hành PHSKT của bà mẹ có con từ 0 -12 tháng tuổi trước can thiệp Pearson Correlation 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 1 2. 0,074 1 3. -0,009 0,339 1 4. 0,022 0,057 ...

Đánh giá tác động của mô hình tăng cường phát hiện sớm khuyết tật đối với các bà mẹ có con dưới 6 tuổi tại huyện Hoài Đức - thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 - 2016 - 23

Phụ lục 19: Hướng dẫn tính điểm đánh giá Kiến thức – Thái độ – Thực hành của bà mẹ có từ 0 - 12 tháng tuổi Phần A. Tính điểm kiến thức: Câu hỏi Trả lời Điểm B1.1 Trả lời đúng từ 1- 3 1 Trả lời sai 1 trong các ý từ 1- 3 ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí