Đánh giá tác động của mô hình tăng cường phát hiện sớm khuyết tật đối với các bà mẹ có con dưới 6 tuổi tại huyện Hoài Đức - thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 - 2016 - 1


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG


NGUYỄN HỮU CHÚT


ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH TĂNG CƯỜNG PHÁT HIỆN SỚM KHUYẾT TẬT ĐỐI VỚI CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 6 TUỔI TẠI HUYỆN HOÀI ĐỨC - THÀNH PHỐ

HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2014 - 2016


Luận án tiến sỹ Y tế công cộng Mã số: 62.72.03.01


Hà Nội, 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG


NGUYỄN HỮU CHÚT


ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA MÔ HÌNH TĂNG CƯỜNG PHÁT HIỆN SỚM KHUYẾT TẬT ĐỐI VỚI CÁC BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 6 TUỔI TẠI HUYỆN HOÀI ĐỨC – THÀNH PHỐ

HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2014 - 2016


Luận án tiến sỹ Y tế công cộng Mã số: 62.72.03.01


Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Thủy

2. TS. Nguyễn Xuân Trường

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 192 trang tài liệu này.

Đánh giá tác động của mô hình tăng cường phát hiện sớm khuyết tật đối với các bà mẹ có con dưới 6 tuổi tại huyện Hoài Đức - thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 - 2016 - 1


Hà Nội, 2017


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi, được tiến hành một cách nghiêm túc, trung thực, đảm bảo tính khoa học. Các thông tin, số liệu trong nghiên cứu là mới và của riêng tôi, không trùng lặp với bất kỳ công trình nghiên cứu của tác giả nào khác trong và ngoài nước.


Người viết luận án


Nguyễn Hữu Chút


LỜI CẢM ƠN


Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Ban giám hiệu nhà trường, phòng đào tạo sau Đại học, các bộ môn cùng toàn thể các thầy, cô giáo trường Đại Học Y tế công cộng đã tận tình giảng dạy, giúp đỡ tôi trong suốt khóa học vừa qua.

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới thầy, cô giáo hướng dẫn là cô Nguyễn Thị Minh Thủy và thầy Nguyễn Xuân Trường. Thầy, cô đã tận tình giảng dạy, hướng dẫn, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện để tôi hoàn thành luận án này.

Tôi xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô trong hội đồng bảo vệ đề cương luận án, đã có nhiều ý kiến quý báu để tôi hoàn thành đề cương và tiến hành nghiên cứu đề tài này.

Xin trân trọng cảm ơn Ban giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Ban lãnh đạo khoa Phục hồi chức năng và các bạn đồng nghiệp đã tạo điều kiện quí báu để tôi học tập nghiên cứu trong suốt khóa học này.

Tôi cũng xin cảm ơn các bà mẹ có con khuyết tật dưới 6 tuổi và các bà mẹ có con từ 0 - 12 tuổi tại huyện Hoài Đức đã đồng ý tham gia nghiên cứu. Đồng thời tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Trung tâm y tế, các bác sỹ, cộng tác viên của 20 trạm Y tế tại huyện Hoài Đức đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nghiên cứu này.

Cuối cùng, tôi xin gửi lòng biết ơn tới gia đình, bạn bè thân thiết đã luôn bên tôi để động viên, hỗ trợ trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu của tôi.

Mặc dù đã rất cố gắng song đề tài không thể tránh khỏi những mặt còn hạn chế, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô, đồng nghiệp và bạn đọc.


Xin trân trọng cảm ơn!


MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

DANH MỤC BẢNG vii

DANH MỤC BIỂU ĐỒ ix

DANH MỤC HÌNH x

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT xi

ĐẶT VẤN ĐỀ 1

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 4

1.1. Khái niệm về khuyết tật và phát hiện sớm khuyết tật 4

1.2. Tình hình khuyết tật và các phương pháp phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ em 9

1.3. Hoạt động PHSKT ở trẻ em trên thế giới và Việt Nam 11

1.4. Nghiên cứu về phát hiện khuyết tật ở trẻ em trên thế giới và tại Việt Nam 16

1.5. Mô hình tăng cường PHSKT ở trẻ em trên thế giới và tại Việt Nam 18

1.6. Một số mô hình, lý thuyết thay đổi hành vi 24

1.7. Nghiên cứu về kiến thức, thái độ và thực hành PHSKT ở trẻ em của các bà mẹ trên thế giới và tại Việt Nam 27

1.8. Giới thiệu tóm tắt về địa bàn nghiên cứu 29

CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯƠNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32

2.1. Đối tượng nghiên cứu 32

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 32

2.3. Thiết kế nghiên cứu 32

2.4. Mẫu và phương pháp chọn mẫu 35

2.5. Chỉ số đánh giá chính trước và sau can thiệp 37

2.6. Khái niệm và phương pháp đánh giá trong nghiên cứu 39

2.7. Tổ chức thu thập số liệu 40

2.8. Các hoạt động can thiệp 42

2.9. Phương pháp xử lý số liệu 45

2.10. Đạo đức nghiên cứu 45

2.11. Sai số và cách hạn chế sai số trong nghiên cứu 45

2.12. Đóng góp của đề tài 46

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 47

3.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu 47

3.2. Thực trạng PHSKT và một số yếu tố liên quan đến các thời điểm PHSKT 49

3.3. Đánh giá hiệu quả của can thiệp tăng cường PHSKT lên sự thay đổi kiến thức, thái độ và thực hành PHSKT ở trẻ em của các bà mẹ có con từ 0 - 12 tháng tuổi 56

3.4. Đánh giá sự thay đổi tuổi phát hiện khuyết tật ở TKT dưới 6 tuổi sau can thiệp. 66

CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN 69

4.1. Thực trạng PHSKT và một số yếu tố liên quan đến các thời điểm PHSKT 69

4.2. Đánh giá hiệu quả của can thiệp tăng cường PHSKT lên sự thay đổi kiến thức, thái độ và thực hành PHSKT ở trẻ em của các bà mẹ có con từ 0 - 12 tháng 79

4.3. Đánh giá sự thay đổi tuổi phát hiện khuyết tật ở TKT dưới 6 tuổi sau can thiệp 88

4.4. Bàn luận về mô hình IMB 90

4.5. Khả năng duy trì và nhân rộng của mô hình can thiệp 92

4.6. Bàn luận về quá trình can thiệp 95

4.7. Đánh giá về tài liệu can thiệp truyền thông 96

KẾT LUẬN 101

1. Thực trạng PHSKT và một số yếu tố liên quan 101

2. Đánh giá hiệu quả của can thiệp tăng cường PHSKT lên sự thay đổi kiến thức, thái độ và thực hành PHSKT ở trẻ em của các bà mẹ có con từ 0 - 12 tháng tuổi. 101

3. Đánh giá sự thay đổi tuổi phát hiện khuyết tật ở TKT dưới 6 tuổi sau can thiệp. 102

KHUYẾN NGHỊ 103

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ 104

TÀI LIỆU THAM KHẢO 105

PHỤ LỤC 121

Phụ lục 1. Phiếu phỏng vấn bà mẹ TKT dưới 6 tuổi về thực trạng PHSKT 121

Phụ lục 2. Phiếu phỏng vấn kiến thức, thái độ và thực hành PHSKT của bà mẹ có con từ 0 - 12 tháng tuổi 126

Phụ lục 3. Thông tin chung của bà mẹ TKT dưới 6 tuổi 134

Phụ lục 4. Thông tin về thai sản và gia đình của bà mẹ có con từ 0 - 12 tháng tuổi 136

Phụ lục 5. Phân tích đơn biến một số yếu tố liên quan đến thời điểm phát hiện DHBT đầu tiên 137

Phụ lục 6. Phân tích đơn biến một số yếu tố liên quan đến thời điểm chẩn đoán xác định khuyết tật 139

Phụ lục 7. Mối tương quan giữa các yếu tố tác động đến thời điểm phát hiện DHBT đầu tiên và đánh giá các mô hình hồi qui 142

Phụ lục 8. Mối tương quan giữa các yếu tố tác động đến thời điểm chẩn đoán, phân loại khuyết tật và đánh giá các mô hình hồi qui 143

Phụ lục 9. Sự thay đổi vai trò của các thành viên trong cộng đồng đối với PHSKT ở TKT dưới 6 tuổi sau can thiệp 145

Phụ lục 10. Nguồn thông tin PHSKT và đánh giá về thông tin PHSKT các bà mẹ nhận được trước và sau can thiệp 147

Phụ lục 11. Sự thay đổi kiến thức, thái độ và thực hành PHSKT của các bà mẹ có con từ 0 - 12 tháng tuổi sau can thiệp 149

Phụ lục 12. Phân tầng kiến thức, thái độ và thực hành theo thu nhập bình quân đầu người của các xã 153

Phụ lục 13. Mối tương quan giữa các yếu tố tác động đến kiến thức, thái độ và thực hành PHSKT của bà mẹ có con từ 0 -12 tháng tuổi trước can thiệp 159

Phụ lục 14. Mô hình hồi qui logistic xác định các yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ và thực hành PHSKT của bà mẹ có con từ 0 -12 tháng tuổi trước can thiệp 160

Phụ lục 15. Mối tương quan giữa các yếu tố tác động đến kiến thức, thái độ và thực hành PHSKT của bà mẹ có con từ 0 - 12 tháng tuổi sau can thiệp 162

Phụ lục 16. Mô hình hồi qui logistic xác định các yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ và thực hành PHSKT của bà mẹ có con từ 0 - 12 tháng tuổi sau can thiệp 163

Phụ lục 17. Mối liên quan giữa kiến thức với thái độ, giữa kiến thức với thực hành và giữa thái độ với thực hành PHSKT của nhóm bà mẹ sau can thiệp 165

Phụ lục 18. Đánh giá về tính bền vững, khả năng duy trì và khả năng nhân rộng mô hình tăng cường PHSKT của các bà mẹ 166

Phụ lục 19: Hướng dẫn tính điểm đánh giá Kiến thức – Thái độ – Thực hành của bà mẹ có từ 0 - 12 tháng tuổi 167

Phụ lục 20. Các hoạt động can thiệp đã được thực hiện 169

Xem tất cả 192 trang.

Ngày đăng: 03/04/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí