Tác động của quản trị dòng tiền đến giá trị cổ đông trong các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam

Xem tất cả 24 trang, được chia thành 3 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Tác động của quản trị dòng tiền đến giá trị cổ đông trong các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam - 3 thumb

Tác động của quản trị dòng tiền đến giá trị cổ đông trong các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam - 3

Trong hoạt động quản trị dòng tiền của doanh nghiệp, doanh nghiệp cũng quan tâm tới dòng tiền hoạt động vì đây là số tiền thể hiện doanh nghiệp có đủ để tiếp tục duy trì hay mở rộng qui mô hoạt động hay không, doanh nghiệp có ...

Tác động của quản trị dòng tiền đến giá trị cổ đông trong các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam - 2 thumb

Tác động của quản trị dòng tiền đến giá trị cổ đông trong các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam - 2

­ Cách tiếp cận giá trị cổ đông ­ Phương pháp tiếp cận giá trị cổ đông + Tiếp cận trên cơ sở thông tin tài chính: + Tiếp cận trên cơ sở thông tin phi tài chính: + Tiếp cận trên kết quả phỏng vấn sâu ­ Đo lường giá trị cổ ...

Tác động của quản trị dòng tiền đến giá trị cổ đông trong các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam - 1 thumb

Tác động của quản trị dòng tiền đến giá trị cổ đông trong các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam - 1

Hà Nội ­ Năm 2020 Luận Án Được Hoàn Thành Tại: Trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội Người Hướng Dẫn Khoa Học: 1. Pgs. Ts. Nguyễn Thị Minh Huệ 2. Ts. Nguyễn Thị Hồng Thúy Phản Biện 1: Phản Biện 2: Luận Văn Được ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số