Công Nghệ Thông Tin Và Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin

Phiếu cho người dân nhằm khảo sát một số nội dung liên quan đến công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Số phiếu hợp lệ thu về là 150 phiếu. Thực hiện xử lý số liệu bằng phương tiện ...

Phát Triển Và Hoàn Thiện Cơ Sở Hạ Tầng Thông Tin

- Thứ sáu, thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trên môi trường mạng. - Thứ bảy, xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao nhận thức và trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức. - Thứ tám, thực hiện ...

Bài Học Kinh Nghiệm Rút Ra Cho Các Cơ Quan Hành Chính Nhà

- Nâng cao hiệu quả và minh bạch của công tác hành chính: 100% sử dụng văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp trong công tác quản lý hành chính như quản lý nhân sự, tài chính, mua sắm công… - Cung cấp ...

Số Văn Bản Đến, Đi Xử Lý Trên Hệ Thống Idesk

Phòng UBND tỉnh đã triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (iDesk), hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh; tổ chức triển khai đến 100% CBCCVC; đầu tư hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến để phục vụ các cuộc họp ...

Văn Bản Triển Khai Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin

Thực hiện Nghị quyết số 181/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020 , Đắk Lắk. 40. Văn phòng UBND tỉnh (2019) Kế hoạch số 1030/KH-VPUBND về ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí