Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk - 1


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ

…………/………… …... /……


HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA


CHÂU TẤN PHƯỚC


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK


LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ

…………/………… …... /…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA


CHÂU TẤN PHƯỚC


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK


LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG


CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 8 34 04 03


NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN VIỆT HÙNG


LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của bản thân tôi, các số liệu và tư liệu được trình bày trong luận văn là hoàn toàn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng. Tôi xin chịu trách nhiệm về công trình nghiên cứu của mình.


TÁC GIẢ


Châu Tấn Phước


LỜI CẢM ƠN


Trước tiên, tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tập thể giáo viên và cán bộ, công chức Học viện Hành chính Quốc gia đã tận tình giảng dạy, tạo điều kiện cho tác giả trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn.

Xin cảm ơn cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và một số anh, chị, em đồng nghiệp đã giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện cho tác giả hoàn thành luận văn này.

Xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Việt Hùng đã tận tình hướng dẫn tác giả trong suốt quá trình thực hiện luận văn này.


TÁC GIẢ


Châu Tấn PhướcLỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC

MỤC LỤC


Trang

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ

PHẦN MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ..9

1.1. Công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin 9

1.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước 15

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước 26

1.4. Kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước 28

Chương 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK .39 2.1. Khái quát về tỉnh Đắk Lắk 39

2.2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 42

2.3. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 49

2.4. Đánh giá chung về thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 66

Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 70

3.1. Mục tiêu, phương hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước 70

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 73

3.3. Kiến nghị, đề xuất 87

KẾT LUẬN 90

TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

PHỤ LỤC 97

CHỮ VIẾT TẮT SỬ DỤNG TRONG LUẬN VĂN


CBCCVC

Cán bộ, công chức, viên chức

CNTT

Công nghệ thông tin

CQNN

Cơ quan nhà nước

CQHCNN

Cơ quan hành chính nhà nước

HĐND

Hội đồng nhân dân

UBND

Ủy ban nhân dân

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 129 trang tài liệu này.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk - 1


DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1. Xếp hạng về chỉ số mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 52

Bảng 2.2. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin Văn phòng UBND tỉnh 54

Bảng 2.3: Tổng hợp số văn bản đến, đi xử lý trên Phần mềm quản lý văn bản và điều hành iDesk 57

Xem tất cả 129 trang.

Ngày đăng: 25/05/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí