Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk - 15thông tin


5. Nguồn lực về tài

chính


6. Yếu tố khác (ghi rõ):

......................................

......................................

....................................


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 129 trang: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk - 15

Câu 12: Ông/bà có đề xuất, góp ý gì để Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới?

.....................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

...............................................................

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG/BÀ!


PHỤ LỤC 4

PHIẾU KHẢO SÁT

ý kiến của người dân


Thưa ông/bà!

Phiếu khảo sát này được thực hiện để phục vụ cho đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk”, do Châu Tấn Phước, học viên lớp cao học Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia thực hiện.

Thông qua ý kiến của ông/bà, tác giả sẽ có cơ sở thực tiễn đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của ông/bà. Những thông tin của ông/bà cung cấp chỉ phục vụ trong nghiên cứu này và được bảo mật hoàn toàn.

Ông/bà hãy đánh dấu X vào ô trống hoặc điền thông tin vào chỗ trống bên cạnh.

Trân trọng cảm ơn sự góp ý của ông/bà rất nhiều!

A. THÔNG TIN CHUNG

- Giới tính 1. Nam 2. Nữ

- Tuổi:.............

- Trình độ chuyên môn:…………………………………………………...

B. NỘI DUNG

Câu 1: Ông/bà có sử dụng internet không?

Không

Câu 2: Ông/ bà đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước hiện nay?

Rất quan trọng Quan trọng


Tương đối quan trọng Không quan trọng

Câu 3: Ông/bà có biết và tìm hiểu thông tin qua Trang thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk không?

Biết và thường xuyên truy cập Biết và thỉnh thoảng truy cập Biết nhưng hiếm khi truy cập Không biết

Câu 4: Xin ông/ bà cho biết đánh giá của mình về tính cập nhật của thông tin trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk?

Rất cập nhật Cập nhật

Tương đối cập nhật Không cập nhật

Câu 5: Ông/bà có quan tâm đến các dịch vụ mà chính quyền Đắk Lắk cung cấp không?

Rất quan tâm Quan tâm

Ít quan tâm

Không quan tâm

Câu 6: Ông/bà có biết và đã sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk không?

Không biết

Biết và đã sử dụng

Biết nhưng chưa sử dụng

Câu 6: Ông/bà cho biết đánh giá của mình về chất lượng dịch vụ công trực tuyến do chính quyền Đắk Lắk cung cấp?

Rất tốt


Tốt

Tương đối tốt Không tốt

Câu 7: Xin ông/ bà cho biết đánh giá của mình về cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk? (Có thể lựa chọn nhiều phương án)

Hiện đại Lạc hậu

Dễ sử dụng Khó sử dụng

Câu 8: Khi truy cập đến các dịch vụ công trực tuyến do chính quyền Đắk Lắk cung cấp, ông/bà mong muốn điều gì hơn?

Cần có mức độ an ninh cao, cho dù thời gian giao dịch tăng

Mức độ an ninh thấp nhưng tốc độ truy cập nhanh, dễ dàng hơn

Câu 9: Ông/bà có đề xuất, góp ý gì để Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nâng cao hiệu quả hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong thời gian tới?

.....................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

...............................................................

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG/BÀ!


PHỤ LỤC 5

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI CƠ QUAN VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

(Số phiếu: 50 phiếu)


Câu 1: Ông/bà được cơ quan trang bị các thiết bị nào:

1. Máy tính để bàn: 50, chiếm 100%.

2. Máy tính xách tay: 10, chiếm 10%. 3. Máy in: 50, 100%.

Câu 2: Ông/bà sử dụng hệ thống mạng máy tính nào dưới đây:

1. Lan: 50, chiếm 100%.

2. Wan: 50, chiếm 100%.

3. Wifi: 50, chiếm 100%.

Câu 3: Ông/bà có thường xuyên sử dụng máy tính không?

1. Có: 50, chiếm 100%.

2. Không: 0, chiếm 0%.

Câu 4: Ông/bà có nắm những quy định về an toàn, an ninh thông tin không?

1. Có: 38, chiếm 76%.

2. Không: 12, chiếm 24%.

Câu 5: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của ông/bà về công nghệ thông tin (văn bằng, chứng chỉ trong lĩnh vực công nghệ thông tin)?

1. Trình độ A: 7, chiếm 14%.

2. Trình độ B: 38, chiếm 76%.

3. Trung cấp: 2, chiếm 4%.

4. Cử nhân: 3, chiếm 6%.

Câu 6: Ông/bà hãy cho biết việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan có cần thiết không?


1. Có: 50, chiếm 100%.

2. Không: 0, chiếm 0%.

Câu 7: Ông/bà hãy cho biết mức độ quan tâm của lãnh đạo cơ quan đối với việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin?

1. Rất quan tâm: 38, chiếm 76%.

2. Quan tâm: 5, chiếm 10%.

3. Quan tâm ở mức trung bình: 5, chiếm 10%.

4. Không quan tâm hoặc ít quan tâm: 2, chiếm 4%.

Câu 8: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác của ông/bà có hiệu quả không?

1. Có: 46, chiếm 92%.

2. Không: 4, chiếm 8%.

Câu 9: Ông/bà hãy cho biết việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc của ông/bà mang lại hiệu quả như thế nào?

1. Nâng cao hiệu quả công việc: 13, chiếm 26%.

2. Tăng năng suất công việc: 16, chiếm 32%.

3. Giảm thời gian xử lý công việc: 21, chiếm 42%.

4. Không mang lại hiệu quả nào: 0, chiếm 0%.

Câu 10: Ông/bà hãy cho biết những khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của ông/bà?

1. Khó khăn khi thay đổi thói quen làm việc do ứng dụng công nghệ thông tin: 20, chiếm 40%.

2. Khó khăn về phần mềm (Phần mềm chưa hoàn thiện, thường xuyên bị lỗi, chưa phù hợp với thực tiễn...): 14, chiếm 28%.

3. Khó khăn về trang thiết bị công nghệ thông tin: 3, chiếm 6%.

4. Khó khăn về năng lực, trình độ công nghệ thông tin: 3, chiếm 6%.

Câu 11: Trong các yếu tố tác động đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước dưới đây, ông/bà hãy đánh giá mức độ của mỗi yếu tố ở Văn phòng Ủy ban


nhân dân tỉnh Đắk Lắk hiện nay:YẾU TỐ

MỨC ĐÁNH GIÁ

Hoàn toàn không

hạn chế


Không hạn chế

Tương đối hạn chế


Hạn chế


Rất hạn chế

1. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong

hoạt động của cơ quan nhà nước


6, chiếm

12%


39, chiếm

78%


5, chiếm

10%


0


0

2. Môi trường pháp lý

về ứng dụng công nghệ thông tin

7, chiếm

14%

37, chiếm

74%

5, chiếm

12%


0


0

3. Chất lượng hạ tầng kỹ thuật công nghệ

thông tin

10, chiếm

20%

35, chiếm

70%

5, chiếm

10%

1, chiếm

2%


0

4. Chất lượng nguồn

nhân lực công nghệ thông tin

5, chiếm

10%

28, chiếm

56%

10, chiếm

20%

2, chiếm

4%


0

5. Nguồn lực về tài

chính

5, chiếm

10%

25, chiếm

50%

15, chiếm

30%

5, chiếm

10%

0


PHỤ LỤC 6

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA NGƯỜI DÂN (100 PHIẾU)


Câu 1: Ông/bà có sử dụng internet không?

1. Có: 80, chiếm 80%.

2. Không: 20, chiếm 20%.

Câu 2: Ông/ bà đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước hiện nay?

1. Rất quan trọng: 19, chiếm 19%.

2. Quan trọng: 50, chiếm 50%.

3. Tương đối quan trọng: 22, chiếm 22%.

4. Không quan trọng: 9, chiếm 9%.

Câu 3: Ông/bà có biết và tìm hiểu thông tin qua Trang thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk không?

1. Biết và thường xuyên truy cập: 9, chiếm 9%.

2. Biết và thỉnh thoảng truy cập: 19, chiếm 19%.

3. Biết nhưng hiếm khi truy cập: 52, chiếm 52%.

4. Không biết: 20, chiếm 20%.

Câu 4: Xin ông/ bà cho biết đánh giá của mình về tính cập nhật của thông tin trên Trang thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk?

1. Rất cập nhật: 5, chiếm 5%.

2. Cập nhật: 30, chiếm 30%.

3. Tương đối cập nhật: 50, chiếm 50%.

4. Không cập nhật: 15, chiếm 15%.

Câu 5: Ông/bà có quan tâm đến các dịch vụ mà chính quyền Đắk Lắk cung cấp không?

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 25/05/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *