Văn Bản Triển Khai Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk - 14


thực hiện Nghị quyết số 181/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020”, Đắk Lắk.

40. Văn phòng UBND tỉnh (2019) Kế hoạch số 1030/KH-VPUBND “về ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020”, Đắk Lắk

41. Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk (2020), Quyết định 91/QĐ-VPUBND “về ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk”, Đắk Lắk.

42. Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk (2020), Kế hoạch số 622/KH-VPUBND “về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025”, Đắk Lắk.

43. Website: https://www.quanlynhanuoc.vn.

44. Website: https://aita.gov.vn.

45. Website: https://daklak.gov.vn.

46. Website: http://vpubnd.daklak.gov.vn.


PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK VỀ LĨNH VỰC

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2016-2020


1. Nghị quyết số 181/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của HĐND tỉnh về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

2. Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thôn tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

3. Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020.

4. Quyết định 268/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2018-2020.

5. Quyết định số 366/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh về ban hành Bộ chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk.

6. Kế hoạch số 2429/KH-UBND ngày 29/3/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019- 2020, định hướng đến 2025.

7. Quyết định 851/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Đắk Lắk và tham mưu ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin


mạng.

8. Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về

việc ban hành Kế hoạch thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu điện công ích năm 2019.

9. Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng Cổng dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk.

10. Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các CQHCNN tỉnh Đắk Lắk.

11. Quyết định số 3962/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk, phiên bản 2.0.

12. Kế hoạch số 541/KH-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền điện tử trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

13. Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

14. Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại tỉnh Đắk Lắk theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 08/6/2020 của Tỉnh ủy Đắk Lắk.

15. Kế hoạch số 10717/KH-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021- 2025.


PHỤ LỤC 2 VĂN BẢN TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2016-2020


1. Thông báo số 07/TB-VPUBND ngày 10/02/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc sử dụng văn bản điện tử.

2. Công văn số 62/VPUBND-HCTC ngày 13/02/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc gửi, nhận văn bản điện tử.

3. Công văn số 200/VPUBND-BBT ngày 24/4/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đôn đốc cung cấp thông tin, viết tin, bài đăng tải lên Trang thông tin điện tử.

4. Công văn số 348/VPUBND-TTCB ngày 27/7/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về việc sử dụng hộp thư điện tử công vụ.

5. Công văn số 665/VPUBND-TTCB ngày 20/11/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí.

6. Kế hoạch số 719-KH-VPUBND ngày 17/12/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tập huấn sử dụng Chữ ký số trên phần mềm iDesk.

7. Kế hoạch số 247/KH-VPUBND ngày 24/5/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về Kế hoạch Thực hiện chỉ số mức độ phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông năm 2017.

8. Kế hoạch số 618/KH-VPUBND, ngày 29/12/2017 của Văn phòng UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin của Văn phòng UBND tỉnh năm 2018.

9. Kế hoạch số 754/KH-VPUBND, ngày 28/12/2018 của Văn phòng UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin của Văn phòng UBND tỉnh năm 2019.


10. Kế hoạch số 1030/KH-VPUBND ngày 31/12/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020.

11. Kế hoạch số 622/KH-VPUBND ngày 23/9/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025;

12. Kế hoạch số 891/KH-VPUBND, ngày 30/12/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin của Văn phòng UBND tỉnh năm 2021.


PHỤ LỤC 3

PHIẾU KHẢO SÁT

ý kiến cán bộ, công chức, viên chức tại

cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk


Thưa ông/bà!

Phiếu khảo sát này được thực hiện để phục vụ cho đề tài “Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk”, do Châu Tấn Phước, học viên lớp cao học Quản lý công, Học viện Hành chính Quốc gia thực hiện.

Thông qua ý kiến của ông/bà, tác giả sẽ có cơ sở thực tiễn đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của ông/bà. Những thông tin của ông/bà cung cấp chỉ phục vụ trong nghiên cứu này và được bảo mật hoàn toàn.

Ông/bà hãy đánh dấu X vào ô trống hoặc điền thông tin vào chỗ trống bên cạnh.

Trân trọng cảm ơn sự góp ý của ông/bà rất nhiều!


THÔNG TIN CHUNG

- Giới tính 1. Nam 2. Nữ

- Tuổi:.............

- Trình độ chuyên môn:..............................................................................

CÂU HỎI KHẢO SÁT

Câu 1: Ông/bà được cơ quan trang bị các thiết bị nào:


1. Máy tính để bàn:

Không

2. Máy tính xách tay:

Không

3. Máy in:

Không

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 129 trang: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk - 14


Câu 2: Ông/bà sử dụng hệ thống mạng máy tính nào dưới đây:

Lan Wan Wifi Không có

Câu 3: Ông/bà có thường xuyên sử dụng máy tính không?

Không

Câu 4: Ông/bà có nắm những quy định về an toàn, an ninh thông tin không?

Không

Câu 5: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của ông/bà về công nghệ thông tin (văn bằng, chứng chỉ trong lĩnh vực công nghệ thông tin)?

Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao

Trung cấp Cử nhân Thạc sỹ

Câu 6: Ông/bà hãy cho biết việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan có cần thiết không?

Không

Câu 7: Ông/bà hãy cho biết mức độ quan tâm của lãnh đạo cơ quan đối với việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin?

Rất quan tâm Quan tâm

Quan tâm ở mức trung bình

Không quan tâm hoặc ít quan tâm

Câu 8: Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác của ông/bà có hiệu quả không?

Không

Câu 9: Ông/bà hãy cho biết việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc của ông/bà mang lại hiệu quả như thế nào?

Nâng cao hiệu quả công việc Tăng năng suất công việc


Giảm thời gian xử lý công việc Không mang lại hiệu quả nào

Câu 10: Ông/bà hãy cho biết những khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác của ông/bà?

Khó khăn khi thay đổi thói quen làm việc do ứng dụng công nghệ thông tin

Khó khăn về phần mềm (Phần mềm chưa hoàn thiện, thường xuyên bị lỗi, chưa phù hợp với thực tiễn)

Khó khăn về trang thiết bị công nghệ thông tin

Khó khăn về năng lực, trình độ công nghệ thông tin

Khác (nêu rõ):.......................................................................................

Câu 11: Trong các yếu tố tác động đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước dưới đây, ông/bà hãy đánh giá mức độ của mỗi yếu tố ở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk hiện nay:YẾU TỐ

MỨC ĐÁNH GIÁ

Hoàn toàn

không hạn chế


Không hạn chế

Tương đối hạn chế


Hạn chế


Rất hạn chế

1. Nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong

hoạt động của cơ quan nhà nước


2. Môi trường pháp lý về ứng dụng công nghệ

thông tin


3. Chất lượng hạ tầng kỹ thuật công nghệ

thông tin


4. Chất lượng nguồn

nhân lực công nghệ


Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 25/05/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *