Tốc Độ Tăng Trưởng Kinh Tế Của Tỉnh Đắk Lắk Giai Đoạn 2015-2020

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk - 7


nghiệp chế biến.

Kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020 đã đạt được nhiều kết quả khởi sắc:

- Tăng trưởng kinh tế (GRDP theo giá so sánh 2010) bình quân đạt 8,75%/năm; quy mô nền kinh tế tăng khá; cơ cấu kinh tế (theo giá hiện hành) chuyển dịch mạnh ở 02 khu vực dịch vụ và nông, lâm nghiệp. Ngành dịch vụ ngày càng giữ vai trò dẫn dắt, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng chung. GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) ước đạt 54,55 triệu đồng (tương đương 2.363 USD), gấp 1,67 lần năm 2015.


11,2

9,23

8,47

7,16

7,82

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 129 trang: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

5,8

12

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk - 7


10


8


6


4


2


0

2015 2016 2017 2018 2019 2020


Sơ đồ 2.1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020

(Nguồn: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025)


- Ngành nông nghiệp tăng trưởng khá, đạt 5,64%, giữ vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế và đời sống nông thôn. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được quan tâm hơn, nhận thức về bảo vệ rừng của toàn xã hội được nâng lên. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã có sự chuyển biến rõ nét về chất lượng và đi vào chiều sâu; có 40,13% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Đã hình thành và phát triển các tổ hợp công nghiệp quy mô lớn như


cụm dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện có công suất 2.000 MWac (tương đương 2.800 MWp); một số nhóm ngành chế biến, chế tạo có mức tăng trưởng cao, tỷ trọng lớn và thị trường tiêu thụ tốt như đường, thép, bia, cà phê bột... Các khu, cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu về mặt bằng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

- Thương mại - dịch vụ duy trì được tốc độ tăng trưởng, du lịch phát triển khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng trưởng bình quân 11,63%/năm. Dịch vụ vận tải, thông tin liên lạc phát triển, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn. Ngân hàng và các tổ chức tín dụng tiếp tục phát triển mạnh về mạng lưới, quy mô, đáp ứng tốt nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Nhập khẩu tăng mạnh, gấp 4,3 lần năm 2015 với tổng kim ngạch đạt 311 triệu USD do hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ các dự án điện gió, điện mặt trời...

- Công tác hợp tác, xúc tiến, quảng bá du lịch được quan tâm hơn, tỉnh hiện có 27 khu, điểm du lịch hoạt động khá hiệu quả; các lễ hội văn hóa, đặc biệt là Lễ hội Cà phê, Lễ hội Cồng chiêng… được khai thác hiệu quả, góp phần quảng bá hình ảnh, bản sắc của tỉnh.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển mạnh về số lượng. Khu vực kinh tế tư nhân đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng đều qua các năm; tăng bình quân 19%/năm; tổng thu cân đối 5 năm đạt 30.679 tỷ đồng, bằng 7,4% DRDP.

- Ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính được quan tâm triển khai thực hiện, nhiều thủ tục hành chính đã được rút ngắn so với quy định chung; 100% sở, ngành, địa phương đã triển khai hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk.

- Giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể dục, thể thao tiếp tục đạt nhiều tiến bộ; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được cải thiện;


chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo được quan tâm giải quyết; công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường có chuyển biến tích cực.

- Quốc phòng, an ninh, hoạt động tư pháp, đối ngoại có nhiều chuyển biến tích cực; đã triển khai đồng bộ, nhiều giải pháp theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. [32]

2.2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

2.2.1. Vị trí, chức năng

Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk là cơ quan thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh về: Chương trình, kế hoạch công tác; kiểm soát thủ tục hành chính; tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; tổ chức quản lý và công bố các thông tin chính thức về hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; đầu mối Cổng Thông tin điện tử, kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; quản lý công báo và phục vụ các hoạt động của UBND tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo thẩm quyền; quản lý văn thư - lưu trữ và công tác quản trị nội bộ của Văn phòng. [35]

2.2.2. Nhiệm vụ, quyền hạn

- Trình UBND tỉnh ban hành:

+ Quy chế làm việc của UBND tỉnh;

+ Văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh;

+ Văn bản hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng HĐND và UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện);


+ Văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành:

+ Quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh;

+ Các văn bản khác theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND tỉnh:

+ Tổng hợp đề nghị của các Sở, cơ quan ngang Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh (gọi chung là Sở), UBND cấp huyện, cơ quan, tổ chức liên quan;

+ Kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh đưa vào chương trình, kế hoạch công tác những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, điều hành hoặc giao cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản;

+ Xây dựng, trình UBND, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành hoặc phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác;

+ Theo dõi, đôn đốc các Sở, UBND cấp huyện, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng;

+ Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện; kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác;

+ Kịp thời báo cáo, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phục vụ hoạt động của UBND tỉnh:

+ Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, phục vụ các cuộc họp của UBND tỉnh;

+ Thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo;


+ Theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế làm việc của UBND tỉnh;

+ Tổ chức công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

+ Triệu tập, chủ trì các cuộc họp;

+ Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra công tác đối với các Sở; HĐND và UBND cấp huyện;

+ Thực hiện nhiệm vụ trước HĐND tỉnh; tiếp xúc, báo cáo, trả lời kiến nghị của cử tri;

+ Chỉ đạo, áp dụng biện pháp cần thiết giải quyết công việc trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp;

+ Cải tiến lề lối làm việc; duy trì kỷ luật, kỷ cương của bộ máy hành chính nhà nước ở địa phương.

+ Tiếp nhận, xử lý, trình UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết những văn bản, hồ sơ do các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi, trình (văn bản đến):

Đối với đề án, dự án, dự thảo văn bản do các cơ quan trình: Kiểm tra hồ sơ, trình tự, thủ tục soạn thảo, thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo văn bản; tóm tắt nội dung, nêu rõ thẩm quyền quyết định, sự đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh đối với vấn đề liên quan, đề xuất một trong các phương án: Ban hành, phê duyệt; đưa ra phiên họp UBND tỉnh; gửi lấy ý kiến các thành viên UBND tỉnh; thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh lại, lấy thêm ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định và Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Trong quá trình xử lý, nếu đề án, dự án, dự thảo văn bản còn ý kiến khác nhau, chủ trì họp với cơ quan, tổ chức liên quan để trao đổi trước khi trình;


Đối với dự thảo báo cáo, bài phát biểu: Phối hợp với các cơ quan liên quan biên tập, hoàn chỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đối với văn bản khác: Kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh giao cơ quan liên quan triển khai thực hiện; tổ chức các điều kiện cần thiết để UBND, Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật và nội dung văn bản đến.

- Phát hành, quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh:

+ Quản lý, sử dụng con dấu, phát hành văn bản của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; định kỳ rà soát, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành;

+ Rà soát nhằm phát hiện vướng mắc, phát sinh về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục và nghiệp vụ hành chính văn phòng trong quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh; kịp thời báo cáo UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung; hàng năm, tổng hợp, báo cáo Văn phòng Chính phủ;

+ Lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Thực hiện chế độ thông tin:

+ Tổ chức quản lý, cập nhật thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về hoạt động của Cổng Thông tin điện tử và kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Xuất bản, phát hành Công báo của tỉnh;

+ Thiết lập, quản lý và duy trì hoạt động mạng tin học của UBND tỉnh.

- Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật:

+ Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND,


Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Phục vụ các chuyến công tác, làm việc, tiếp khách của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Hướng dẫn nghiệp vụ hành chính văn phòng: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tổng kết, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ hành chính văn phòng đối với Văn phòng các Sở, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện, công chức Văn phòng - Thống kê xã, phường, thị trấn.

- Thực hiện nhiệm vụ quản trị nội bộ:

+ Tổ chức thực hiện các văn bản, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt liên quan đến hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh;

+ Tiếp nhận, xử lý văn bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi Văn phòng UBND tỉnh; ban hành và quản lý văn bản theo quy định;

+ Hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh;

+ Nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và cải cách hành chính phục vụ nhiệm vụ được giao;

+ Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh;

+ Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng UBND tỉnh;

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách


nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định;

+ Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND, Chủ tịch UBND tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

- Kiểm soát thủ tục hành chính:

+ Hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+ Cho ý kiến, thẩm định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh;

+ Đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; kiểm soát chất lượng và nhập dữ liệu thủ tục hành chính, văn bản liên quan đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tạo đường kết nối giữa Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

+ Tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu và đề xuất việc phân công xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền của UBND và Chủ tịch UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại các sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan;

+ Tổ chức nghiên cứu, đề xuất, trình UBND tỉnh các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện sau khi được CHủ tịch UBND tỉnh phê duyệt;

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 25/05/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *