Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk - 13


3.3.2. Với UBND tỉnh Đắk Lắk

- Sớm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách quản lý nhà nước, các quy định, quy chế về ứng dụng CNTT để tạo môi trường pháp lý cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện công tác ứng dụng CNTT đảm bảo yêu cầu đề ra.

- Đầu tư hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẽ dữ liệu của tỉnh để kết nối, chia sẽ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh; phát triển các ứng dụng CNTT theo hướng tích hợp như tích hợp hệ thống iDesk với hệ thống iGate và hệ thống thư điện tử công vụ.

- Đẩy mạnh đầu tư cho ứng dụng CNTT có trọng điểm; cần tập trung ưu tiên cho các đơn vị đủ điều kiện triển khai có hiệu quả việc ứng dụng CNTT.

- Đề nghị ban hành chế độ ưu đãi cho công chức, viên chức chuyên trách CNTT của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Bổ sung nguồn nhân lực CNTT có trình độ chuyên môn cao; đầu tư đào tạo đội ngũ chuyên gia CNTT tại cơ quan phụ trách ứng dụng CNTT, đội ngũ cán bộ quản lý CNTT.

Tiểu kết Chương 3

Trên cơ sở phân tích thực trạng việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk tại Chương 2; luận văn đã đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk trong thời gian đến với 9 nội dung cơ bản: Hoàn thiện môi trường pháp lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức; đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật; đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ nội bộ; cung cấp các dịch vụ CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho CBCCVC; đảm bảo


an ninh, an toàn thông tin; tăng cường các hoạt động giám sát, đánh giá; giải pháp tăng cường đầu tư cho CNTT. Bên cạnh đó, luận văn đã đưa ra một số kiến nghị với UBND tỉnh Đắk Lắk, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, là cơ sở để thực thi các giải pháp đạt hiệu quả.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 129 trang: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Các giải pháp nêu ra dựa trên cơ sở lý luận và thực tiễn cụ thể tại Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, các giải pháp này hướng đến giải quyết những vấn đề đã được xác định góp phần nâng cao tính khả thi của giải pháp trong thực tiễn, để nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, đảm bảo thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.


Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk - 13

KẾT LUẬN


Qua kết quả nghiên cứu đề tài, có thể thấy ứng dụng CNTT vào hoạt động của các CQHCNN nói chung và Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk nói riêng là việc làm rất cần thiết, có vai trò rất quan trọng trong việc đổi mới phương thức làm việc, dần thay thế các quy trình làm việc kiểu cũ bằng các quy trình làm việc mới, hiện đại, từ đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các CQHCNN, hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính.

Luận văn đã trình bày tổng quan cơ sở khoa học về ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQHCNN; đánh giá thực trạng việc ứng dụng CNTT trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk. Từ đó, luận văn đã đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk trong thời gian đến với 9 nội dung cơ bản là: Hoàn thiện môi trường pháp lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức; đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật; đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ nội bộ; cung cấp các dịch vụ CNTT phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho CBCCVC; đảm bảo an ninh, an toàn thông tin; tăng cường các hoạt động giám sát, đánh giá; giải pháp tăng cường đầu tư cho CNTT. Các giải pháp đó là cơ sở cho Văn phòng UBND tỉnh, các CQHCNN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tham khảo, đối chiếu để vận dụng vào quá trình triển khai công tác ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Do trình độ, hiểu biết của bản thân về vấn đề nghiên cứu còn hạn chế, thời gian nghiên cứu có hạn nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, cần phải tiếp tục xem xét để làm sáng tỏ thêm về lý luận cũng như thực tiễn.


Tuy nhiên, với những kết quả nghiên cứu của luận văn, tác giả hy vọng sẽ giúp cho quá trình triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, cũng như trong hoạt động của các CQHCNN trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả, mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk, hướng đến cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân, tổ chức và xã hội.


TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk (2015), Chương trình số 46-CTr/TU “về triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”, Đắk Lắk.

2. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk (2019), Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI, Đắk Lắk.

3. Bộ Chính trị (2000), Chỉ thị số 58-CT/TW “về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.

4. Bộ Chính trị (2014), Nghị quyết số 36-NQ/TW “về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế”, Hà Nội.

5. Bộ Chính trị (2019), Nghị quyết số 52-NQ/TW “về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông (2020), Sách trắng công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam 2020, Nxb. Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.

7. Chính phủ (1993), Nghị quyết về phát triển công nghệ thông tin ở nước ta trong những năm 90, Hà Nội.

8. Chính phủ (2007), Nghị định số 64/2007/NĐ-CP “về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước”, Hà Nội.

9. Chính phủ (2020), Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc


Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Hà Nội.

10. Chính phủ (2015), Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dung, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, Hà Nội.

11. Chính phủ (2015), Nghị quyết về Chính phủ điện tử, Hà Nội.

12. Chính phủ (2020), Quyết định phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Hà Nội.

13. Đặng Hữu Ứng (2015), Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

14. Đỗ Hoàng Ánh (2020), “Đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam trong điều kiện mới”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 7, tr. 107-110.

15. Hoàng Thị Kim Chi (2020), “Xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam - kết quả bước đầu và những vấn đề cần tiếp tục đẩy mạnh”, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 12, tr. 13-16.

16. HĐND tỉnh Đắk Lắk (2015), Nghị quyết số 181/2015-HĐND “về ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020”, Đắk Lắk.

17. Lê Thanh Tùng (2017), Ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc tại Bộ Nội vụ, Luận văn Thạc sỹ Quản lý công, Học viện Hành chính quốc gia, Hà Nội.

18. Nguyễn Hữu Hải (2010), Giáo trình Lý luận hành chính nhà nước, Học viện hành chính, Hà Nội,

19. Nguyễn Đăng Hậu, Nguyễn Hoài Anh, Ao Thu Hoài (2010), Chính phủ điện tử, Nxb. Thông tin và Truyền thông, Hà Nội.

20. Nguyễn Lan Phương (2018), Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc tại Bộ Y tế, Luận văn Thạc sỹ Quản lý công, Học viện


Hành chính quốc gia, Hà Nội.

21. Nguyễn Khắc Khoa (2003), Công nghệ thông tin phục vụ quản lý Nhà nước và quản lý Nhà nước về công nghệ thông tin, Đề tài khoa học cấp bộ, Học viện hành chính quốc gia, Hà Nội.

22. Nguyễn Thị Tuyết Vân (2019), “Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả cải cách hành chính”, Tạp chí Quản lý nhà nước, số 2, tr. 30.

23. Nguyễn Trung Thành (2015), Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước Việt Nam, Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

24. Quốc hội (2006), Luật Công nghệ thông tin, Hà Nội.

25. Quốc hội (2005), Luật Giao dịch điện tử, Hà Nội.

26. Trần Ngọc Liên (2017), Ứng dụng công nghệ thông tin tại các sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam trong điều kiện hiện đại hóa hành chính, Luận văn Thạc sỹ Quản lý công, Học viện Hành chính quốc gia, Quảng Nam.

27. Trần Anh Tuấn, Nguyễn Hữu Hải (2015), Quản lý công, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

28. Trường Đại học Luật Hà Nội (2008), Giáo trình Luật hành chính Việt Nam, Nxb. Công an nhân dân.

29. Thủ tướng Chính phủ (2019), Quyết định phê duyệt Đề án Công dịch vụ công quốc gia, Hà Nội.

30. Thủ tướng Chính phủ (2010), Quyết định số 1605/QĐ-TTg “về phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015”, Hà Nội.

31. Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 1819/QĐ-TTg “về phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà


nước giai đoạn 2016-2020”, Hà Nội.

32. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2020), Báo cáo số 05-BC/TU “về Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025”, Đắk Lắk.

33. UBND tỉnh Đắk Lắk (2016), Quyết định số 1881/QĐ-UBND “về phê duyệt Kế hoạch phát triển và ứng dụng CNTT xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020”, Đắk Lắk.

34. UBND tỉnh Đắk Lắk (2016), Quyết định 642/QĐ-UBND “về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh”, Đắk Lắk.

35. UBND tỉnh Đắk Lắk (2018), Quyết định 510/QĐ-UBND “về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 642/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ”, Đắk Lắk.

36. UBND tỉnh Đắk Lắk (2018), Quyết định số 366/QĐ-UBND “về ban hành Bộ chỉ số ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk”, Đắk Lắk.

37. UBND tỉnh Đắk Lắk (2019), Kế hoạch số 2429/KH-UBND “về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025”, Đắk Lắk.

38. UBND tỉnh Đắk Lắk (2020), Kế hoạch số 10717/KH-UBND “về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025”, Đắk Lắk.

39. UBND tỉnh Đắk Lắk (2021), Báo cáo số 103/BC-UBND “về tổng kết

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 25/05/2023

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *