Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 17

Câu 6 . Đồng chí thấy có nhu cầu như thế nào về chương trình và nội dung bồi dưỡng dưới đây ? (Câu hỏi dành cho CBQL trường tiểu học) TT Nội dung, chương trình bồi dưỡng Mức độ cần thiết Rất cần thiết Cần thiết Không cần ...

Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 16

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ban Bí thư Trung ương Đảng (2004), Chỉ thị số 40-CT/TW, về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục. 2. Đặng Quốc Bảo (2006), Hoạt động quản lý và sự vận dụng vào quản lý ...

Nguyên Tắc Đảm Bảo Tính Kế Thừa Và Phát Triển

Phối hợp với gia đình học sinh; phối hợp giữa nhà trường và địa phương. Vì vậy, các biện pháp đưa ra cần có tính hệ thống và đồng bộ, trước hết phải là biện pháp làm thay đổi về nhận thức, tư duy của CBQL theo tinh thần ...

Nguyên Tắc Đảm Bảo Tính Mục Đích, Tính Định Hướng

Hoạt động bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi dưỡng CBQL các trường tiểu học đã được thực hiện cơ bản đảm bảo ở tất cả các khâu: Khảo sát nhận thức, nhu cầu; lập kế hoạch, tổ chức bộ máy, chỉ đạo thực hiện, ...

Một Số Phương Pháp Nghiên Cứu Chủ Yếu Được Sử Dụng

Pháp; tổ chức, chỉ đạo bồi dưỡng, các lực lượng, các điều kiện đảm bảo cho hoạt động bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi dưỡng. 2.2.1. Xây dựng tiêu chí đánh giá thực trạng Tác giả đánh giá thực trạng phẩm chất và ...

Nhóm Phương Pháp Nghiên Cứu Thực Tiễn

Cùng những nguyên nhân, cung cấp cơ sở khoa học để xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng CBQL trường tiểu học theo định hướng đổi mới CTGDPT ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 7.2. Ý nghĩa thực tiễn Kết quả ...

Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 2

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT VIẾT TẮT TỪ, CỤM TỪ 1 BDCBQL Bồi dưỡng cán bộ quản lý 2 CBQL Cán bộ quản lý 3 CBQLGD Cán bộ quản lý giáo dục 4 CNH - HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa 5 CNTT Công nghệ thông tin 6 CTBD Chương trình bồi ...

Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Sư Phạm Nguyễn Thị Thanh Hải Quản Lí Hoạt Động Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Trường Tiểu Học Của Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Theo Định Hướng Đổi Mới ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số