Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Xem tất cả 143 trang, được chia thành 17 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 17

Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 17

Câu 6 . Đồng chí thấy có nhu cầu như thế nào về chương trình và nội dung bồi dưỡng dưới đây ? (Câu hỏi dành cho CBQL trường tiểu học) TT Nội dung, chương trình bồi dưỡng Mức độ cần thiết Rất cần thiết Cần thiết Không cần ...

Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 16

Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 16

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ban Bí thư Trung ương Đảng (2004), Chỉ thị số 40-CT/TW, về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục. 2. Đặng Quốc Bảo (2006), Hoạt động quản lý và sự vận dụng vào quản lý ...

Tương Quan Giữa Tính Cần Thiết Và Tính Khả Thi Của Các Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Bồi

Tương Quan Giữa Tính Cần Thiết Và Tính Khả Thi Của Các Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Bồi

Bảng 3.1. Tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng CBQL trường tiểu học của phòng GD&ĐT thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh Các biện pháp Tính cần thiết Tính khả thi Rất cần ...

Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Hoạt Động Bồi Dưỡng Cbql Trường Tiểu Học

Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Hoạt Động Bồi Dưỡng Cbql Trường Tiểu Học

Bồi dưỡng để nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. - Các cấp QLGD cần phải đa dạng hoá hình thức đào tạo, bồi dưỡng để công tác đào tạo, bồi dưỡng thực sự hoà nhập vào xu thế phát ...

Chỉ Đạo Đổi Mới Nội Dung, Phương Pháp, Hình Thức Tổ Chức Bồi Dưỡng Và Tăng Cường Các

Chỉ Đạo Đổi Mới Nội Dung, Phương Pháp, Hình Thức Tổ Chức Bồi Dưỡng Và Tăng Cường Các

Có được sự hỗ trợ từ các nhà khoa học, các chuyên gia QLGD có uy tín, thu hút được sự quan tâm từ bên ngoài. Có nguồn kinh phí cần thiết đảm bảo thực hiện bồi dưỡng nâng cao năng lực của toàn thể tổ chức bộ máy tham gia bồi ...

Nguyên Tắc Đảm Bảo Tính Kế Thừa Và Phát Triển

Nguyên Tắc Đảm Bảo Tính Kế Thừa Và Phát Triển

Phối hợp với gia đình học sinh; phối hợp giữa nhà trường và địa phương. Vì vậy, các biện pháp đưa ra cần có tính hệ thống và đồng bộ, trước hết phải là biện pháp làm thay đổi về nhận thức, tư duy của CBQL theo tinh thần ...

Nguyên Tắc Đảm Bảo Tính Mục Đích, Tính Định Hướng

Nguyên Tắc Đảm Bảo Tính Mục Đích, Tính Định Hướng

Hoạt động bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi dưỡng CBQL các trường tiểu học đã được thực hiện cơ bản đảm bảo ở tất cả các khâu: Khảo sát nhận thức, nhu cầu; lập kế hoạch, tổ chức bộ máy, chỉ đạo thực hiện, ...

Thực Trạng Xây Dựng Kế Hoạch Bồi Dưỡng Cbql Trường Tiểu Học

Thực Trạng Xây Dựng Kế Hoạch Bồi Dưỡng Cbql Trường Tiểu Học

Dưỡng về chương trình quản lý lãnh đạo, có thứ bậc cao nhất ( X = 2, 73), tiếp đến là bồi dưỡng năng lực QLGD theo định hướng Đổi mới chương trình GD PT ( X = 2,63) và bồi dưỡng cập nhật kiến thức QLGD mới, hiện đại ( X = 2,53). ...

Thực Trạng Hoạt Động Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Trường Tiểu Học Của Phòng Giáo Dục Và

Thực Trạng Hoạt Động Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Trường Tiểu Học Của Phòng Giáo Dục Và

Qua bảng 2.8. ta thấy được tính tích cực của phẩm chất và năng lực đổi mới giáo dục ở hiệu trưởng trường tiểu học được đánh giá khá thấp, kể cả Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng tự đánh giá cũng như CB, GV đánh giá, có ...

Một Số Phương Pháp Nghiên Cứu Chủ Yếu Được Sử Dụng

Một Số Phương Pháp Nghiên Cứu Chủ Yếu Được Sử Dụng

Pháp; tổ chức, chỉ đạo bồi dưỡng, các lực lượng, các điều kiện đảm bảo cho hoạt động bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi dưỡng. 2.2.1. Xây dựng tiêu chí đánh giá thực trạng Tác giả đánh giá thực trạng phẩm chất và ...

Thực Trạng Giáo Dục Tiểu Học Của Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Thực Trạng Giáo Dục Tiểu Học Của Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh

Học; giáo dục an toàn giao thông; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước, dịch bệnh đối với học sinh; bảo vệ môi trường, môi trường biển; làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh, nhất là vệ sinh an toàn ...

Chỉ Đạo Hoạt Động Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Trường Tiểu Học

Chỉ Đạo Hoạt Động Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Trường Tiểu Học

- Thiết lập một cơ chế điều phối, tạo thành sự liên kết hoạt động giữa các thành viên hay bộ phận, tạo điều kiện đạt mục tiêu được dễ dàng. - Theo dõi, đánh giá tính hiệu nghiệm của cơ cấu tổ chưc và tiến hành điều ...

Yêu Cầu Phẩm Chất Và Năng Lực Của Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Hiện Nay

Yêu Cầu Phẩm Chất Và Năng Lực Của Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Hiện Nay

1.4.4. Yêu cầu phẩm chất và năng lực của Hiệu trưởng trường tiểu học hiện nay (Theo Thông tư số 14/2018/TT BGDĐT-ngày 20/7/2018 quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông có hiệu lực từ ngày 04/9/2018) Bảng 1.1. Tổng hợp ...

Hoạt Động Bồi Dưỡng Cho Cán Bộ Quản Lý Trường Tiểu Học

Hoạt Động Bồi Dưỡng Cho Cán Bộ Quản Lý Trường Tiểu Học

Sự sẵn sàng và nhiệt tình phấn đấu, tích cực hăng hái chủ động theo sự phân công đã định để hoàn thành những mục tiêu của tổ chức * Chức năng kiểm tra, đánh giá: Là chức năng liên quan đến mọi cấp quản lý để đánh giá ...

Nhóm Phương Pháp Nghiên Cứu Thực Tiễn

Nhóm Phương Pháp Nghiên Cứu Thực Tiễn

Cùng những nguyên nhân, cung cấp cơ sở khoa học để xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng CBQL trường tiểu học theo định hướng đổi mới CTGDPT ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 7.2. Ý nghĩa thực tiễn Kết quả ...

Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 2

Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 2

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT VIẾT TẮT TỪ, CỤM TỪ 1 BDCBQL Bồi dưỡng cán bộ quản lý 2 CBQL Cán bộ quản lý 3 CBQLGD Cán bộ quản lý giáo dục 4 CNH - HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa 5 CNTT Công nghệ thông tin 6 CTBD Chương trình bồi ...

Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 1

Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Sư Phạm Nguyễn Thị Thanh Hải Quản Lí Hoạt Động Bồi Dưỡng Cán Bộ Quản Lý Trường Tiểu Học Của Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Theo Định Hướng Đổi Mới ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số