Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 17



Câu 6. Đồng chí thấy có nhu cầu như thế nào về chương trình và nội dung bồi dưỡng dưới đây ? (Câu hỏi dành cho CBQL trường tiểu học)


TT


Nội dung, chương trình bồi dưỡng

Mức độ cần thiết


Rất cần thiết


Cần thiết

Không

cần thiết

* Chương trình bồi dưỡng

1

Lý luận chính trị




2

Chuyên môn, nghiệp vụ




3

Quản lý, lãnh đạo




* Nội dung bồi dưỡng

1

BD Theo Chuẩn HT cơ sở GDPT




2

BD Cập nhật KT QLGD hiện lý




3

BD năng lực QLGD theo yêu cầu đổi

mới giáo dục




Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 143 trang tài liệu này.

Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 17

Câu 7. Xin đồng chí cho biết mức độ thực hiện và mức độ hiệu quả của việc lập các loại kế hoạch bồi dưỡng mà Phòng GD&ĐT thành phố Hạ Long đã thực hiện trong 05 năm vừa qua? (Câu hỏi dành cho cán bộ, chuyên viên phụ trách cấp tiểu học của Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng trường tiểu học)


TT


Loại kế hoạch

Mức độ thực hiện

Mức độ hiệu quả

Rất phù

hợp

Phù hợp

Chưa phù

hợp


Tốt

Bình thường

Chưa tốt

1

Lập KHBD thường xuyên theo năm học







2

Lập KHBD dài hạn (3-5 năm)







3

Lập KHBD theo CT của Bộ, Sở







4

Lập KH tổ chức các chuyên đề, hội thảo







5

Lập KH tổ chức các hội thi, các cuộc tham

quan thực tế







Câu 8. Đồng chí đánh giá như thế nào về tổ chức bộ máy hoạt động bồi dưỡng mà Phòng GD&ĐT thành phố Hạ Long đã thực hiện trong thời gian qua?


TT


Tổ chức, bộ máy hoạt động BD

Đánh giá thực trạng

Tốt

Khá

TB

Chưa đạt

1

Phân công bộ máy





2

Bố trí các nguồn lực





3

Thiết lập cơ chế hoạt động





4

Theo dõi, đánh giá và điều chỉnh cơ

cấu tổ chức





Câu 9. Đồng chí đánh giá như thế nào về việc chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng mà Phòng GD&ĐT thành phố Hạ Long đã thực hiện trong thời gian qua ?

TT

Chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng

Đánh giá thực trạng

Tốt

Khá

TB

Chưa đạt

1

Thiết kế, xây dựng hệ thống văn bản quy phạm





2

Theo dõi tiến độ, đôn đốc, vận động, động viện,

khuyến khích các tổ chức cá nhân





3

Phát huy sự chủ động, sáng tạo, khả năng ứng

dụng CNTT





4

Phối hợp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ





Câu 10. Đồng chí vui lòng cho biết mức độ thực hiện và mức độ hiệu quả của việc kiểm tra đánh giá sau khi bồi dưỡng năng lực cho CBQL các trường Tiểu học mà Phòng GD&ĐT đã thực hiện trong thời gian qua?


TT


Các hình thức và lực lượng kiểm tra, đánh giá

Mức độ thực hiện

Mức độ hiệu quả

Rất

phù hợp

Phù hợp

Không

phù hợp


Tốt

Bình thường

Chưa tốt

1

Cá nhân viết thu hoạch







2

Kiểm tra, thực hành







3

Kiểm tra viết







4

Không kiểm tra, Ban tổ chức lớp học

tự đánh giá rút kinh nghiệm chung







5

Học viên tự đánh giá







6

CBQL cấp trên đánh giá








Câu 11. Đồng chí vui lòng cho biết mức độ thực hiện và mức độ hiệu quả của những điều chỉnh sau mỗi đợt, mỗi năm thực hiện bồi dưỡng năng lực cho CBQL trường tiểu học mà Phòng GD&ĐT thành phố đã thực hiện trong thời gian qua.


TT

Các hình thức và lực lượng kiểm tra, đánh giá

Mức độ thực hiện

Mức độ hiệu quả

Rất phù

hợp

Phù

hợp

Không

phù hợp

Tốt

Bình

thường

Chưa

tốt

1

Về nội dung chương trình BD







2

Về hình thức tổ chức và

phương pháp BD







3

Về các lực lượng BD







4

Khảo sát nhận thức, xác lập

nhu cầu BD







5

Kế hoạch, Tổ chức, phân

công BD







6

Kiểm tra, đánh giá







Câu 12: Theo quan điểm của mình, đồng chí hãy đánh giá mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ CBQL trường tiểu học thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. (đánh dấu X vào ô phù hợp).


Các biện pháp

Tính cần thiết

Tính khả thi

Rất cần thiết

Cần thiết

Không cần

thiết

Rất cần

thiết

Cần thiết

Không cần

thiết

1 - Quản lý công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu CBQL các

trường







2 - Đổi mới lập kế hoạch bồi dưỡng hướng đến mục đích nâng cao năng lực đội ngũ CBQL các trường tiểu

học







3 - Tổ chức hoạt đọng bồi dưỡng nâng cao hiệu lực cho bộ máy tổ chức bồi dưỡng và hiệu quả tổ chức

hoạt động bồi dưỡng







4 - Chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng và tăng cường các điều kiện

phục vụ hoạt động bồi dưỡng







5- Kiểm tra đánh giá kết quả bồi

dưỡng năng lực cho đội ngũ CBQL trường tiểu học







6 - Tạo động lực cho CBQL tham gia bồi dưỡng và thực hiện các điều

chỉnh cần thiết sau bồi dưỡng







Xem tất cả 143 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí