Nguyên Tắc Đảm Bảo Tính Kế Thừa Và Phát Triển

phối hợp với gia đình học sinh; phối hợp giữa nhà trường và địa phương... Vì vậy, các biện pháp đưa ra cần có tính hệ thống và đồng bộ, trước hết phải là biện pháp làm thay đổi về nhận thức, tư duy của CBQL theo tinh thần đổi mới; sau đó mới là nội dung, là hình thức, phương thức bồi dưỡng và tổ chức, thực hiện. Ngoài ra phải vận dụng theo những xu hướng đối mới trong bối cảnh hội nhập toàn cầu sâu rộng và khoa học, kỹ thuật, công nghệ đang phát triển rất nhanh chóng hướng tới nền kinh tế tri thức và xã hội học tập.

Các biện pháp có quan hệ mật thiết với nhau, có tác dụng hỗ trợ, thúc đẩy nhau; thực hiện đồng bộ các biện pháp sẽ góp phần nâng cao trình độ chung của CBQL, nâng cao phẩm chất, năng lực CBQL các trường tiểu học thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và phát triển

Kế thừa là sự phát huy tinh hoa, yếu tố tích cực của cái cũ và nâng cao hơn nữa về chất. Phát triển là khuynh hướng vận động tất yếu của mọi sự vật, hiện tượng trong thế giới. Trong quá trình quản lý hoạt động bồi dưỡng, phải đảm bảo quá trình hoạt động đi theo hướng từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện trên cơ sở phủ nhận những cái cũ không còn phù hợp. Do đó, khi đề xuất các biện pháp quản lý cần phải nhận diện chính xác nguyên nhân của những vấn đề chưa làm được hoặc làm chưa tốt để lựa chọn cách thức thực hiện nhằm phát huy những ưu điểm, những mặt tích cực đã đạt được trước đó, khắc phục tốt nhất những tồn tại, hạn chế trên cơ sở thực hiện hiệu quả các yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn và khả thi

Thực tiễn là cơ sở, mục đích, là động lực thực hiện, là tiêu chuẩn kiểm tra chân lý trong tư duy, nhận thức của con người. Mỗi hệ thống quản lý luôn được gắn liền với thực tiễn của một đối tượng quản lý cụ thể. Bởi vậy biện pháp quản lý được đề xuất phải phù hợp với các điều kiện khách quan lẫn chủ quan, các nguồn lực cũng như tình hình thực tế của phòng GD&ĐT trên cơ sở các quy định của Nhà nước và ngành GD&ĐT.

Các biện pháp đề xuất đảm bảo tính khả thi vì phải phù hợp với nhu cầu của thực tiễn giáo dục, đáp ứng yêu cầu Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông; phù hợp với khả năng và điều kiện của các nhà trường, của địa phương, của mọi CBQL, phù hợp với yêu cầu của quản lý hiện đại, quản lý nhà trường.

Đối với các cơ quan quản lý các cấp như Phòng GD&ĐT TP Hạ Long có thể quản lý công tác bồi dưỡng CBQL, dễ kiểm tra, giám sát thực hiện và chuẩn xác hơn khi đánh giá.

Các biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng CBQL các trường tiểu học được đề xuất sau đây nhằm đạt mục tiêu chung là: Xây dựng đội ngũ CBQL trường tiểu học theo hướng nâng cao chất lượng, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người CBQL, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Chấn chỉnh và đổi mới công tác quản lý, khắc phục các tồn tại, yếu kém, tăng cường kỷ cương về nếp trong công tác giảng dạy và quản lý; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá xếp loại đảm bảo thực chất. Coi trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng; kết hợp giữa sử dụng và đãi ngộ; đánh giá và giải pháp xử lý, tạo động lực để CBQL trường tiểu học toàn tâm, toàn ý với nghề.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 143 trang tài liệu này.

Các biện pháp đề xuất cần phải được khảo nghiệm về tính cần thiết, khả thi để có căn cứ khách quan, khoa học khi triển khai vận dụng trong thực tiễn công tác.

3.2. Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng Cán bộ quản lý trường tiểu học của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông

Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 12

3.2.1. Quản lý công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu bồi dưỡng CBQL các trường tiểu học

3.2.1.1. Mục tiêu của biện pháp

Nhận thức là hoạt động của đời sống tâm lý con người, nó phản ánh hiện thực khách quan, bao gồm nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính. Nhờ đó mà con người có thể định hướng, điều chỉnh hoạt động của mình. Nhận thức là tiền đề của hành động; muốn hành động đúng, trước hết phải nhận thức đúng. Mục đích của biện pháp là làm cho mọi CBQL nhận thức được ý nghĩa và tác dụng của công tác bồi dưỡng để từ đó, họ tự bồi dưỡng và tham gia các hoạt động bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực nghề nghiệp, năng lực quản lý nhằm đáp ứng được yêu cầu đổi mới và phát triển của giáo dục.

Đội ngũ CBQL nói chung, CBQL trường tiểu học nói riêng là những người định hướng, tổ chức, chỉ đạo, điều khiển, điều chỉnh các hoạt động của nhà trường để đạt được mục tiêu của nhà trường. Chính vì vậy họ có vai trò quyết định đến chất lượng

của nhà trường. Mỗi người CBQL cần phải hiểu được vai trò to lớn và trách nhiệm nặng nề của bản thân đối với sứ mạng của nhà trường cũng như đối với sự nghiệp giáo dục và từ đó họ có ý thức phải tự hoàn thiện mình để đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Khi đã nhận thức được bồi dưỡng là một nhu cầu sống còn của chính bản thân họ, đó là con đường giúp cho mỗi người được học tập suốt đời để lao động có hiệu quả, họ sẽ có nhu cầu nâng cao hiệu quả học tập, tự học, tự bồi dưỡng, sẽ có ý thức vận dụng những kiến thức đã học một cách vững chắc vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

3.2.1.2. Nội dung của biện pháp

Trước hết phải triển khai, quán triệt đầy đủ hơn các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của thành phố và của ngành về chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo, chiến lược phát triển nguồn nhân lực cũng như công tác bồi dưỡng đội ngũ để từ đó mọi CBQLGD nhận thức được mục đích, ý nghĩa, tác dụng và nhiệm vụ của hoạt động bồi dưỡng nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý... đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn giáo dục.

Nắm rõ thực trạng, tìm hiểu nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ CBQL trường tiểu học thành phố Hạ Long để hoạt động bồi dưỡng đạt chất lượng hiệu quả tốt, tránh lãng phí và hiệu quả thấp. Trước hết, phòng GD&ĐT phải điều tra tình hình đội ngũ CBQL trường tiểu học theo yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo về cả số lượng và chất lượng... Sau khi điều tra nắm chắc tình hình đội ngũ CBQL trường tiểu học về cả số lượng và chất lượng, phòng GD&ĐT tiến hành xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học trên cơ sở nhiệm vụ năm học, nhiệm vụ chiến lược có kế hoạch dài hạn, nhu cầu của đội ngũ CBQL và thực tế của địa phương.

3.2.1.3.Cách thức thực hiện biện pháp

Điều tra, tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại để phân loại năng lực hiệu CBQL, trên cơ sở đó, biết rõ được số lượng CBQL cần tham gia bồi dưỡng ở những tiêu chuẩn và tiêu chí nào. Bên cạnh đó cần điều tra để nắm rõ thực trạng đội ngũ CBQL trường tiểu học về: Số lượng, thâm niên công tác, thâm niên làm CBQL, cơ cấu tuổi tác, trình độ, năng lực của đội ngũ và nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ CBQL để công tác bồi dưỡng đạt hiệu quả, đạt được mục tiêu, chất lượng và tránh được lãng phí.

Trên cơ sở điều tra nắm chắc tình hình đội ngũ CBQL các trường tiểu học, tiến hành phân loại đội ngũ CBQL, tương ứng từng nhóm đối tượng phải xây dựng chương trình, nội dung và hình thức bồi dưỡng cho phù hợp trước mắt cũng như lâu dài để đạt

được mục tiêu đảm bảo đội ngũ CBQL tiểu học của thành phố Hạ Long đủ về số lượng, đạt được các yêu cầu của người CBQL trường tiểu học ở mức cao nhất.

3.2.1.4. Điều kiện thực hiện biện pháp

Lãnh đạo phòng GD&ĐT quan tâm đúng mức đến công tác bồi dưỡng cán bộ QLGD nói chung và bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học nói riêng. Tổ chức bộ máy và phân công nhiệm vụ các thành viên hợp lý, khoa học. Bộ phận thường trực phụ trách về hoạt động bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học phải có nhận thức đúng, có tầm nhìn xa về yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Người CBQL phải thường xuyên quan tâm tới vấn đề nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong và năng lực chuyên môn nghiệp vụ; yêu cầu người CBQL phải có ý thức không ngừng học tập và rèn luyện phấn đấu vươn lên để dần hoàn thiện mình, tự đánh giá đúng về mình, có ý thức bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho bản thân; việc rèn luyện, bồi dưỡng, ý thức tự hoàn thiện bản thân phải trở thành mục đích tự thân mỗi CBQL để xứng đáng là “con chim đầu đàn” về mọi mặt, đủ khả năng lãnh đạo nhà trường thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Hệ thống văn bản được ban hành phải đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng quy định, đạt chất lượng tốt và đến được đội ngũ cán bộ QLGD, giáo viên, nhân viên các cơ sở giáo dục. Nội dung bồi dưỡng gắn liền với nhu cầu thực tiễn công tác và phù hợp yêu cầu thực tế của đời sống giáo dục theo định hướng đón đầu sự phát triển bền vững. Lựa chọn giảng viên có trình độ, có uy tín, có khả năng đáp ứng mục tiêu bồi dưỡng đặt ra.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn kinh phí phải được cung cấp đầy đủ đảm bảo để thực hiện các hoạt động bồi dưỡng cán bộ QLGD nói chung và bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học nói riêng.

3.2.2. Đổi mới lập kế hoạch bồi dưỡng hướng đến mục đích nâng cao phẩm chất và năng lực cho Cán bộ quản lý các trường tiểu học

3.2.2.1. Mục tiêu của biện pháp

Nhằm thiết lập các mục tiêu, hệ thống các hoạt động và điều kiện đảm bảo thực hiện các mục tiêu. Kế hoạch là nền tảng của quản lý. Lập kế hoạch bồi dưỡng hợp lý sẽ giúp phòng GD&ĐT chủ động trong công tác bồi dưỡng cũng như quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ CBQL các trường tiểu học đảm bảo tính khoa học, tính liên tục và hệ thống, thực hiện tốt các nội dung trọng tâm cần bồi dưỡng trong từng khoảng thời gian và thống nhất các lực lượng tham gia bồi dưỡng. Xác định rõ trách nhiệm của

từng bộ phận, từng cá nhân để thống nhất chỉ đạo, giúp việc quản lý không sót người, sót việc, chủ động trong các hoạt động bồi dưỡng.

Thực tế, nhiều năm nay, việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường do chủ quan của các cấp quản lý. Đối với công tác bồi dưỡng đội ngũ CBQL các trường tiểu học thành phố Hạ Long hầu như phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch chung cho cả thành phố (nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp, thời gian, thời lượng,... bồi dưỡng); gửi kế hoạch đó xuống các nhà trường để các trường lấy đó là xương sống, là kế hoạch chính thực hiện các hoạt động bồi dưỡng. Chính vì vậy, hiệu quả công tác bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học còn nhiều hạn chế.

Vì vậy, cần phải xây dựng kế hoạch bồi dưỡng để tất cả các nhà trường và các CBQL trường tiểu học trong thành phố thống nhất và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho nhà trường và cá nhân CBQL. Việc lập kế hoạch bồi dưỡng phẩm chất, năng lực đội ngũ CBQL trường tiểu học thành phố Hạ Long cần được đổi mới theo hướng: Người học đăng ký nội dung bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu và những vấn đề còn thiếu, còn yếu của họ so với yêu cầu đổi mới của giáo dục, so với Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông quy định. Việc đăng ký nội dung bồi dưỡng, hoặc yêu cầu bồi dưỡng nội dung theo quy định có thể được thực hiện trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp loại theo chuẩn Hiệu trưởng (công cụ, cơ sở pháp lý để đánh giá Hiệu trưởng hiện nay). Trên cơ sở đó, phòng GD&ĐT tổng hợp, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng: đối tượng, nội dung, thời gian, cách thức thực hiện... nhằm giúp cho công tác bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học có tính chiến lược, được triển khai đồng bộ; khắc phục được tình trạng tỷ lệ đạt chuẩn cao nhưng lại mất cân đối, thiếu đồng bộ... không đáp ứng được yêu cầu đổi mới của giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Biện pháp này giúp cho công tác BDCBQL có định hướng, không rơi vào "đại trà" manh mún; có tính kế thừa, tính liên tục hệ thống, điều chỉnh, tăng cường đạt hiệu quả cao và chất lượng hơn.

3.2.2.2. Nội dung của biện pháp

Trên cơ sở tổng hợp, điều tra, quy hoạch công tác bồi dưỡng, cần xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cả qua trình (3 hoặc 5 năm) và cụ thể theo từng năm học; theo các loại hình, chia theo các giai đoạn, để một mặt ổn định nền nếp hoạt động chuyên môn trong tất cả các trường tiểu học, mặt khác thực hiện được quy hoạch bồi dưỡng đội ngũ đã được đặt ra.

Kế hoạch bồi dưỡng phải đảm bảo tính mục đích, khoa học khả thi và phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của thành phố, của ngành; cần có chỉ tiêu, nội dung bồi dưỡng, biện pháp cụ thể để quản lý các lớp bồi dưỡng, quản lý việc thực hiện nội dung chương trình, tiến độ thực hiện nội dung chương trình, quản lý chất lượng.

3.2.2.3. Cách thức thực hiện biện pháp

Khi xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học, phòng GD&ĐT cần thực hiện theo 7 bước sau:

Bước 1: Phân tích bối cảnh và nhận diện các vấn đề bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học trên địa bàn thành phố.

Bước 2: Xác định các liên đới, con người, nhân vật, các yếu tố tham gia vào quá trình bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học.

Bước 3: Phân tích môi trường: Tiềm năng, thế mạnh, hạn chế, yếu kém, thuận lợi và khó khăn đối với hoạt động bồi dưỡng năng lực đội ngũ CBQL trường tiểu học.

Dựa vào kỹ thuật SWOT để phân tích điểm mạnh - yếu, thời cơ, thách thức của ngành nói chung, của công tác bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học nói riêng, nhằm thu thập thông tin làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng với các điều kiện và nguồn lực sẵn có.

Bước 4: Rút ra và khắc họa những vấn đề tồn tại hạn chế nhất, những khâu yếu nhất, những vấn đề ưu tiên nhất cần phải tập trung giải quyết trong kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học.

Bước 5: Xác định chiến lược, mục đích trọng tâm và các mục tiêu cụ thể của hoạt động bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học.

Bước 6: Xác định các chiến lược hành động và hoạt động cụ thể bao gồm các chiến lược hành động, các biện pháp bồi dưỡng năng lực đội ngũ mà Phòng GD& ĐT đã và đang làm có hiệu quả để duy trì và phát huy, phát triển các chiến lược hành động, các biện pháp mới được đề xuất bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học cho phù hợp với bối cảnh và tình hình mới.

Bước 7: Theo dõi tiến trình của kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học, xem xét giải quyết những vấn đề nảy sinh.

3.2.2.4. Điều kiện thực hiện biện pháp

Lãnh đạo phòng GD&ĐT phải có tầm nhìn, bộ phận tham mưu phải có hiểu biết và năng lực điều tra và xử lý các số liệu sau điều tra, có năng lực lập kế hoạch.

Việc lập kế hoạch thực hiện bồi dưỡng, quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học phải cụ thể, rõ ràng, có quy chế quy định cụ thể về trách nhiệm, quyền hạn của các đối tượng,... gắn liền tiến trình công việc với các mốc thời gian.

Có đủ kinh phí, trang thiết bị để đảm bảo hỗ trợ hiệu quả trong suốt quá trình xây dựng, lập và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng.

3.2.3. Tổ chức hoạt động bồi dưỡng nâng cao hiệu lực và hiệu quả cho bộ máy tổ chức hoạt động bồi dưỡng

3.2.3.1. Mục tiêu của biện pháp

Đây là quy trình thiết kế, tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí, sử dụng và phát triển các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu chung. Về bản chất chính là thực hiện sự phân công lao động hợp lý, để phát huy cao nhất khả năng nguồn nhân lực nhằm đạt được mục tiêu.

Xuất phát từ quan điểm “Thủ trưởng nào thì phong trào nấy”, đối với công tác bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học, để hoạt động đi vào nề nếp, trước hết cần phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức và nâng cao năng lực cho bộ máy tổ chức bồi dưỡng. Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng mọi mặt cho CBQL trường tiểu học.

3.2.3.2. Nội dung biện pháp

Tổ chức là nhân tố đầu tiên và quan trọng đối với sự thành công của hoạt động. Phòng GD&ĐT là chủ thể quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học. Trưởng phòng GD&ĐT là người đứng đầu bộ máy tổ chức bồi dưỡng nên ngay đầu mỗi năm học cần thành lập Ban chỉ đạo để chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng.

Có sự phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên, quy định rõ trách nhiệm, yêu cầu cần thực hiện trong từng giai đoạn thời gian, có kiểm tra, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của mỗi thành viên của ban chỉ đạo.

Phát huy năng lực, sở trường của từng thành viên, tạo điều kiện để các thành viên có thể thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Phải xây dựng mối quan hệ giữa các thành viên khi tham gia chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng.

Nâng cao năng lực thích ứng, năng lực mang tính thời đại, thời đại của sự hội nhập, của toàn cầu hóa nền kinh tế, để những người trong tổ chức bộ máy phải là những nhà quản lý có năng lực cập nhật tính thời đại và sự hội nhập được với xu thế mới của quản lý giáo dục.

Nâng cao năng lực tổ chức và quản lý, năng lực này phản ảnh chức năng kế hoạch hóa, khả năng tổ chức chỉ đạo thực hiện các hoạt động, khả năng dự báo, dự đoán và kiểm tra các hoạt động sống của con người. Đây là một năng lực cần thiết và hết sức quan trọng của con người trong thời kỳ CNH - HĐH, thời kỳ hội nhập, toàn cầu hóa, thời kỳ phát triển kinh tế tri thức của thế kỷ XXI.

3.2.3.3. Cách thực hiện biện pháp

- Xác định những công việc cần phải hoàn thành để đạt được mục tiêu.

- Phân chia toàn bộ công việc thành các nhiệm vụ để các thành viên hoặc bộ phận trong tổ chức thực hiện được thuận lợi và hợp lôgic.

- Phân chia bộ phận, kết hợp các nhiệm vụ một cách lôgic và hiệu quả.

- Thiết lập một cơ chế điều phối, tạo thành sự liên kết hoạt động giữa các thành viên hay bộ phận, tạo điều kiện đạt mục tiêu được dễ dàng.

- Theo dõi, đánh giá tính hiệu nghiệm của cơ cấu tổ chức và tiến hành điều chỉnh khi cần thiết. Xác lập cơ chế cho sự phối hợp hoạt động giữa các bộ phận cũng như trong phối hợp quyền hạn.

3.2.3.4. Điều kiện thực hiện biện pháp

Bộ máy lãnh đạo phòng GD&ĐT: Có phẩm chất, đạo đức, uy tín, năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm cao. Xuất phát từ yêu cầu của công việc để sắp xếp, bố trí cơ cấu nhân sự trong bộ máy một cách hợp lý, thiết lập được cơ chế hoạt động khoa học; tập hợp các công việc tương tự vào cùng một nhóm; quy định rõ ràng, chính xác nhiệm vụ của mỗi bộ phận, cung cấp các điều kiện vật chất, kỹ thuật để thực thi công việc; trao quyền tương xứng cho các chủ thể phụ trách bộ phận. Khơi gợi được tiềm năng của đội ngũ CBQL trường tiểu học trong hoạt động bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi dưỡng.

Bộ phận tham mưu của phòng GD&ĐT phải đưa ra được những định hướng rõ ràng về mục tiêu, yêu cầu về nội dung hoạt động bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi dưỡng CBQL trường tiểu học; biết ứng dụng hiệu quả CNTT; biết khích lệ, động viên, lắng nghe, cập nhật xử lý thông tin phản hồi, kết luận vấn đề một cách kịp thời, khoa học và khắc phục những bất cập ngay sau mỗi giai đoạn nhất định.

Đội ngũ CBQL trường tiểu học có năng lực về chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm xử lý công việc trong thực tiễn.

Xem tất cả 143 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí