Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Hoạt Động Bồi Dưỡng Cbql Trường Tiểu Học

bồi dưỡng để nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Các cấp QLGD cần phải đa dạng hoá hình thức đào tạo, bồi dưỡng để công tác đào tạo, bồi dưỡng thực sự hoà nhập vào xu thế phát triển của xã hội. Nội dung kiến thức cần được xây dựng thành các chuyên đề hoặc học phần và tuỳ vào đặc điểm, tình hình thực tế mà tổ chức theo các hình thức tập trung, tại chức, từ xa và cả theo hình thức tự bồi dưỡng nhưng nhất thiết phải theo một kế hoạch thống nhất, có sự quản lý về kế hoạch học tập (chương trình, tài liệu, giáo trình,...).

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT phải có tầm nhìn và tư duy đổi mới, bộ phận chuyên viên làm công tác tham mưu có trình độ chuyên môn sâu, năng lực quản lý tốt Đội ngũ cán bộ QLGD, giáo viên, nhân viên toàn ngành đoàn kết, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục; có khả năng phối hợp với các nhà khoa học, các chuyên gia giáo dục và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Đội ngũ CBQL trường tiểu học phải có nhu cầu phát triển, phải có niềm tin, phẩm chất, năng lực, sự say mê trong công tác cùng tinh thần trách nhiệm cao, sự cống hiến trong công việc; có sự khích lệ, động viên, giúp đỡ tận tình của chính quyền, của các cấp quản lý giáo dục, của đội ngũ chuyên gia và các nhà khoa học.

- Nội dung chương trình bồi dưỡng năng lực đội ngũ CBQL trường tiểu học theo giai đoạn phải được xây dựng trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bám sát các quy định đối với người CBQL (hiện đang sử dụng Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông) kết hợp việc cập nhật kiến thức quản lý mới, phải đảm bảo phù hợp với mục tiêu chiến lược phát triển GD&ĐT theo giai đoạn và kế hoạch công tác hàng năm của ngành.

Các vấn đề trong chương trình bồi dưỡng năng lực đội ngũ CBQL trường tiểu học phải giảm thiểu tính hàn lâm, tăng tính thực tiễn, khả năng đảm bảo được tính đón đầu, tính mới, hiện đại áp dụng được lâu dài. Phương thức bồi dưỡng và tiến độ thực hiện phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của nhà trường và của ngành, luôn có quỹ thời gian dự trữ để dự phòng cho những việc đột xuất phát sinh. Tài liệu phải được cung cấp kịp thời, câu từ giản dị dễ hiểu, tăng cường sử dụng mô hình và chú trọng kỹ năng thực hành, gợi mở hướng vận dụng vào thực tế nhà trường.

Có kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để hỗ trợ hiệu quả cho công tác bồi dưỡng CBQL trường tiểu học theo kế hoạch đã được lập.

3.2.5. Kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động bồi dưỡng CBQL trường tiểu học

3.2.5.1. Mục tiêu của biện pháp

Mục tiêu trước hết của kiểm tra “...đánh giá là vì sự tiến bộ bền vững của người học” [17]. Kiểm tra, đánh giá nhằm thu được những thông tin cần thiết về kết quả học tập của học viên và hiệu quả của công tác bồi dưỡng. Đây là cơ sở để giảng viên và các nhà quản lý điều chỉnh và hoàn thiện quá trình bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Mặt khác, kiểm tra đánh giá giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, ý thức tự giác, kỷ luật; hình thành nhu cầu và thói quen tự kiểm tra, đánh giá, củng cố và phát triển trí tuệ, năng lực cho học viên. Từ kết quả của quá trình thực hiện kiểm tra, đánh giá giúp cấp QLGD cung cấp những thông tin "phản hồi", giúp người dạy điều chỉnh nội dung, hình thức và phương pháp bồi dưỡng: có những chỉ đạo kịp thời, phát huy điểm mạnh, thời cơ, khuyến khích, hỗ trợ những sáng kiến hay, uốn nắn những lệch lạc, khắc phục những hạn chế, đẩy lùi nguy cơ, bảo đảm thực hiện tốt mục tiêu bồi dưỡng.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 143 trang tài liệu này.

Kiểm tra, đánh giá trong công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ CBQL nhằm thu thập, chỉnh lí, xử lí, phân tích một cách toàn diện, khoa học, hệ thống những thông tin về hoạt động bồi dưỡng, để rồi phán đoán giá trị của nó và có phương pháp điều khiển phù hợp, hiệu quả nhằm thúc đẩy và nâng cao trình độ, phát triển công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ CBQL, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đổi mới giáo dục.

3.2.5.2. Nội dung của biện pháp

Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 14

Đẩy mạnh tính hiệu quả, khoa học và khả năng vận dụng thực tiễn đối với công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học. Đánh giá đầy đủ, chính xác về chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, triển khai thực hiện, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong hoạt động bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học.

Định hướng mục tiêu, tìm biện pháp chỉ đạo trong giai đoạn tiếp theo, giải quyết kịp thời, tốt nhất những bất cập, hạn chế gặp phải thông qua kiểm tra, đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm.

Công bằng, khách quan trong thực hiện biểu dương, khen thưởng hay phê bình, kỷ luật đối với những đơn vị, cá nhân trong hoạt động bồi dưỡng.

3.2.5.3. Cách thực hiện biện pháp

Công khai kế hoạch kiểm tra, đánh giá, giám sát, tổng kết rút kinh nghiệm về hoạt động bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học trong toàn ngành và tại các đơn vị theo năm học gửi đến từng trường và đăng trên cổng thông tin điện tử của phòng GD&ĐT thành phố.

Thực hiện công tác kiểm tra, tổng kết hoạt động bồi dưỡng đội ngũ trường tiểu học theo đúng kế hoạch, từ đó định hướng rõ ràng nhiệm vụ, giải pháp đối với công tác bồi dưỡng trong giai đoạn tiếp theo trên cơ sở những nhận định và kết quả kiểm tra khách quan, trung thực, bài học kinh nghiệm nghiêm túc về những việc đã làm được và những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Tăng cường hiệu quả, chất lượng của công tác kiểm tra đánh giá, đổi mới phương thức, sử dụng hiệu quả kết quả kiểm tra, kết quả đánh giá toàn diện về kiến thức, kỹ năng, thái độ với sản phẩm xác thực và quá trình tạo ra sản phẩm, đối chiếu việc khắc phục hiện trạng sau khi thông báo kết quả, đa dạng hóa các hình thức phản hồi thông tin.

Đổi mới cách thức kiểm tra, đánh giá chẳng hạn như: Đánh giá điểm không chỉ bài kiểm tra cuối khóa học mà còn bằng những cách đánh giá khác nhau như: Các hoạt động trên lớp (số buổi có mặt, thái độ theo dõi giảng, thảo luận); việc tự học ở nhà (qua nội dung phát biểu thảo luận trên lớp, thời gian và chất lượng hoàn thành; bài tập ở nhà do giảng viên giao); đi thực tế; bài thi kết thúc môn,... Điều này làm cho học viên phải học tập, kiểm tra trong suốt quá trình bồi dưỡng chứ không chỉ ở kết quả một bài thi cuối khóa bồi dưỡng.

Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, nghiêm túc và hiệu quả.

3.2.5.4. Điều kiện thực hiện biện pháp

Hệ thống trang WEB của phòng GD&ĐT thành phố, của các trường tiểu học cần ổn định và hoạt động bình thường, được nâng cấp theo yêu cầu thực tiễn phát triển của CNTT, của đổi mới giáo dục.

Đội ngũ cán bộ QLGD, công chức, chuyên viên của phòng GD&ĐT thành phố có năng lực, kỹ năng trong công tác kiểm tra, đánh giá. Nhận thức đúng về ý nghĩa, vai trỏ, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác kiểm tra, đánh giá, hiểu sâu sắc răng một chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp bồi dưỡng tốt, nhưng nếu hoạt động kiểm tra, đánh giá không tốt khó có thể có một chất lượng tốt. Người CBQL trường tiểu học tham gia bồi dưỡng không phải để kiểm tra, đánh giá, nhưng họ có quyền

được kiểm tra, đánh giá để việc học tập ngày càng tiến bộ hơn, kiểm tra, đánh giá là vì sự tiến bộ bền vững của người học. Không những giúp cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý hoạt động bồi dưỡng cũng như trong các hoạt động bồi dưỡng mà còn đặt ra những vấn đề để nghiên cứu tiếp trong việc quản lý hoạt động bồi dưỡng giúp cải thiện và nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý hoạt động bồi dưỡng.

Có nguồn kinh phí cần thiết để đảm bảo thực hiện các hội nghị sơ kết, tổng kết và công tác tuyên dương, khen thưởng.

3.2.6. Tạo động lực cho CBQL tham gia bồi dưỡng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết sau bồi dưỡng

3.2.6.1. Mục tiêu của biện pháp

Đây là biện pháp ít mang tính “chế tài”, được thực hiện đồng bộ với các biện pháp khác sẽ tạo ra hiệu quả cao cho công tác BD. Nhìn từ góc độ lý thuyết công bằng của Adam về động cơ thì mỗi cá nhân đều muốn được cấp trên, đồng nghiệp nhìn nhận, đánh giá đúng với những cố gắng trong lao động và học tập. “Nhu cầu được thừa nhận", “được tôn trọng” và “Trọng danh hơn trọng thực" là một nhu cầu tinh thần rất đáng được trân trọng của các nhà giáo nói chung, đặc biệt là CBQL, góp phần thúc đẩy tạo động lực để CBQL tích cực tham gia bồi dưỡng.

Xây dựng được cơ chế (kể cả các chính sách) phù hợp để tạo được động lực trong công tác bồi dưỡng.

Khi thực hiện đồng bộ với các biện pháp khác, biện pháp này sẽ tạo ra tinh thần thi đua lành mạnh giữa các cá nhân và các tập thể.

3.2.6.2. Nội dung của biện pháp

- Tăng cường chức năng quản lý Nhà nước của phòng GD&ĐT trong công tác bồi dưỡng CBQL trường tiểu học: Ban hành các văn bản có tính chế tài để trên cơ sở đó các cấp quản lý (phòng GD&ĐT, các Nhà trường tiểu học...) có cơ sở để tổ chức và quản lý các hoạt động bồi dưỡng CBQL.

- Tổ chức thực hiện và xây dựng được các chính sách, các quy định phù hợp trong công tác bồi dưỡng để thúc đẩy các hoạt động bồi dưỡng, tạo sự chủ động và tự giác trong bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học.

- Đổi mới cách đánh giá công tác bồi dưỡng.

3.2.6.3. Cách thực hiện biện pháp

Trong những năm qua kết quả học tập, bồi dưỡng CBQL và giáo viên ở các loại hình bồi dưỡng thường được đánh giá thông qua một bài thi, bài kiểm tra (thường là tự luận) về lý thuyết và kết quả đó là căn cứ để cấp chứng chỉ bồi dưỡng hết học phần. Cách đánh giá này gọn nhẹ, dễ chấm và ở chừng mực nhất định đã phân loại được trình độ, sự cố gắng học tập của người học. Tuy vậy cách đánh giá này chưa đảm bảo yêu cầu đánh giá cả về mặt tiếp thu kiến thức lý thuyết và đánh giá cả về mặt vận dụng vào thực tế. Với hình thức đánh giá này, người học còn hay trao đổi, chép bài của nhau hoặc sao chép tài liệu trong khi kiểm tra. Vì vậy, chất lượng học tập, bồi dưỡng chưa cao.

Để tăng cường quản lý cách đánh giá kết quả học tập bồi dưỡng, hình thức kiểm tra đánh giá cần đa dạng hơn. Ngoài hình thức kiểm tra lý thuyết, trong đề cần có phần suy luận, liên hệ thực tế đơn vị, thực tế công tác (trong cấu trúc đề, tỷ lệ điểm của phần này nên chiếm từ 30 - 50 %).

Đánh giá kết quả học tập bồi dưỡng kết hợp giữa kết quả bài thi/ kiểm tra (theo hệ số thích hợp) với hiệu quả công việc sau khi được bồi dưỡng.

Xây dựng tiêu chí thi đua đánh giá công tác bồi dưỡng.

Để tạo động lực, kích thích phong trào bồi dưỡng, cần xây dựng tiêu chí thi đua đánh giá xếp loại công tác bồi dưỡng của CBQL thông qua những tiêu chuẩn cụ thể, các tiêu chuẩn cần được lượng hoá:

- Xác định mốc ban đầu về trình độ, năng lực của từng người.

- Tham gia bồi dưỡng, các nội dung theo quy định, phù hợp yêu cầu đáp ứng được nhiệm vụ.

- Kết quả đánh giá điểm số, xếp loại các khoá bồi dưỡng, các chuyên đề bồi dưỡng.

- Thời gian khoản thành các nội dung bồi dưỡng theo quy hoạch.

- Gắn kết quả bồi dưỡng với việc đánh giá, bình thi đua, xét bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, nâng lương đối với CBQL khi có kết quả bồi dưỡng, được đánh giá chính xác, cần sử dụng kết quả này theo các hình thức và thức độ sau:

+ Thông báo kịp thời kết quả tới cá nhân, nhà trường để các cá nhân và đơn vị có căn cứ để nhìn nhận mình, đơn vị mình. Từ đó giúp cho các CBQL có kế hoạch hoàn thiện chương trình và kế hoạch, biện pháp bồi dưỡng nhằm đạt hiệu quả cao hơn.

+ Kết quả bồi dưỡng là một trong những tiêu chuẩn để xét danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể trong từng học kỳ, năm học; xét bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, nâng lương đối với CBQL.

+ Có chế độ khen thưởng đúng mức đối với các cá nhân và các đơn vị để động viên kích thích họ phấn đấu thực hiện thật tốt việc học tập, bồi dưỡng.

+ Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá CBQL theo Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (TT 14/2008, Thông tư mới ngày 20/7/2018 có hiệu lực 4/9/2018). Bên cạnh đó khuyến khích những năng lực mới, hiện đại của CBQL.

+ Tham mưu với các cấp có thẩm quyền, tạo điều kiện, cơ chế cho công tác bồi dưỡng nghiên cứu thực tế, đặc biệt là kinh phí. Việc kết hợp giữa bồi dưỡng qua các lớp học với nội dung kiến thức trong tài liệu, kết hợp với tổ chức nghiên cứu, học tập thực tế các mô hình quản lý giáo dục tiên tiến ngoài huyện, ngoài tỉnh, thậm chí cả các nước khác giúp cho CBQL bổ sung cả về lí luận và thực tiễn. Đồng thời đây cũng là hình thức bồi dưỡng giúp cho người học hứng thú nhất, dễ tiếp thu nhất và rất phù hợp với “dạy học người lớn”; kiến thức thu hoạch được cùng phong phú, đa dạng; đặc biệt các kinh nghiệm quản lý đã được kiểm chứng và chọn lọc việc vận dụng của người học thuận lợi hơn, hiệu quả cao hơn; tham quan học tập kinh nghiệm quản lý với quy trình như sau:

Tìm hiểu để có thông tin về các cơ sở giáo dục có mô hình quản lí tiên tiến, hiệu quả cả trong và ngoài nước.

Xây dựng chương trình, kế hoạch cho chuyến đi. Chuẩn bị các nội dung thảo luận trao đổi kinh nghiệm.

Tổng hợp, phân tích các nội dung thu hoạch qua đợt nghiên cứu thực tế. Vận dụng phù hợp vào từng đơn vị.

Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục.

3.2.6.4. Điều kiện thực hiện biện pháp

Khai thác hiệu quả các điều kiện khách quan: Đó là sự quan tâm chỉ đạo của thành ủy, UBND và các phòng chuyên môn của thành phố như phòng Nội vụ, phòng Tài chính; sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội có liên quan, cùng cán bộ công chức, viên chức trong ngành GD&ĐT và các tầng lớp nhân dân địa phương trong đó phòng GD&ĐT đóng vai trò tích cực, chủ động.

3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp

Các biện pháp trên đây có mối quan hệ chặt chẽ với nhau vì đều hướng tới mục đích: Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Trong đó biện pháp 1: "Quản lý công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu bồi dưỡng của CBQL các trường tiểu học" là nền tảng cho việc triển khai hiệu quả các biện pháp khác. Có nhận thức đúng thì hành động mới đúng. Nhận thức sâu sắc sẽ giúp nâng cao trách nhiệm và hành động thực tiễn đạt hiệu quả.

Biện pháp 2: "Đổi mới lập kế hoạch bồi dưỡng hướng đến mục đích nâng cao năng lực cho CBQL các trường tiểu học" xác định con đường, cách thức thực hiện đạt mục tiêu của quá trình quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học có ý nghĩa cùng với biện pháp 1 tạo tiều đề cho biện pháp 3: "Tổ chức hoạt động bồi dưỡng nâng cao hiệu lực và hiệu quả cho bộ máy tổ chức hoạt động bồi dưỡng". Đây là biện pháp then chốt và là động lực dẫn đến thành công của hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học. Biện pháp 5: "Kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động bồi dưỡng cho CBQL trường tiểu học" có ý nghĩa toàn diện nhằm đảm bảo cho hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học được cụ thể, công bằng, khách quan hơn đồng thời xây dựng được chế độ khen thưởng, kỷ luật, đề xuất những hướng đi mới nhằm quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học. Biện pháp 4: Có tính chất hỗ trợ cho các biện pháp 1, 2, 3, 5 có ý nghĩa tạo nên cấu trúc quan hệ tốt giữa các biện pháp. Biện pháp 6: Thực hiện chế độ chính sách nhằm tạo môi trường công tác thuận lợi và động lực cho đội ngũ hiệu trưởng trường tiểu học có ý nghĩa góp phần thực hiện thành công tất cả các biện pháp nêu trên.

Theo những kết quả phân tích, mỗi biện pháp đều có vị trí, tầm quan trọng và phạm vi tác động nhất đến quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học. Mỗi biện pháp là thành tố của một thể thống nhất, quan hệ hữu cơ với nhau thúc đẩy hiệu quả, chất lượng của công tác quản lý. Nếu bị đứng độc lập chúng sẽ bị hạn chế không thể phát huy tối đa tác dụng quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học.

Các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học được nghiên cứu và đề cập trong luận văn có mối quan hệ qua lại chặt chẽ, gắn bó hữu cơ với nhau, chúng bổ sung cho nhau, xâm nhập vào nhau, tạo thành một chỉnh thể thống nhất, tác động hiệu quả đến công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cần áp dụng đồng bộ toàn diện các biện pháp này, nếu tách rời từng biện pháp thì hiệu quả công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học sẽ bị hạn chế, thiếu hiệu quả. Mặt khác, cần phải làm thường xuyên, liên tục vừa đáp ứng yêu cầu đối với giáo dục trước mắt, vừa có tính lâu dài, duy trì và phát triển bền vững những thành tích đã đạt được của GD&ĐT thành phố Hạ Long.

3.4. Khảo nghiệm nhận thức về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất

Để khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã được nêu trên, tác giả dùng phiếu hỏi và tiến hành xin ý kiến của 155 người, cụ thể như sau:

Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách tiểu học của phòng GD&ĐT thành phố Hạ Long: 03 người.

CBQL các trường tiểu học thành phố Hạ Long: 52 người. GV cốt cán, tiêu biểu của các trường Tiểu học: 100 người.

Trong phiếu hỏi, tác giả ghi rõ 6 biện pháp, mỗi biện pháp đều được hỏi về tính cần thiết và tính khả thi.

Để hỏi về tính cần thiết tác giả đưa ra 3 mức độ: Rất cần thiết, cần thiết, không cần thiết; dể hỏi về tính khả thi tác giả đưa ra 3 mức độ:Rất khả thi, khả thi và không khả thi. Sau khi tiến hành tổng hợp và phân tích ý kiến các chuyên gia được kết quả như Bảng 3.1 sau:

Xem tất cả 143 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí