Tương Quan Giữa Tính Cần Thiết Và Tính Khả Thi Của Các Biện Pháp Quản Lý Hoạt Động Bồi Dưỡng Cbql Trường Tiểu Học Của Phòng Gd&đt Thành Phố

Bảng 3.1. Tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng CBQL trường tiểu học của phòng GD&ĐT thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh


Các biện pháp

Tính cần thiết

Tính khả thi

Rất cần

thiết

Cần thiết

Không cần

thiết

Giá trị

TB


Thứ bậc

Rất khả

thi

Khả thi

Không khả thi

Giá trị TB


Thứ bậc

+3

+2

+1


X

+3

+2

+1


Y

1- Nâng cao nhận thức và tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ CBQL các

trường tiểu học


432


22


0


2,93


1


423


28


0


2,91


2

2- Đổi mới lập kế hoạch bồi dưỡng hướng đến mục đích nâng cao năng lực cho đội ngũ CBQL

các trường tiểu học


390


50


0


2,84


6


384


54


0


2,83


5

3- Tổ chức hoạt động bồi dưỡng nâng cao hiệu lực và hiệu quả cho bộ máy tổ

chức hoạt động bồi dưỡng


399


44


0


2,86


5


377


26


0


2,80


6

4- Chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng và tăng cường các điều kiện phục vụ hoạt động

bồi dưỡng


420


30


0


2,90


3


405


40


0


2,87


4

5- Kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ CBQL

trường tiểu học


414


34


0


2,88


4


420


30


0


2,90


3

6- Tạo động lực cho CBQL tham gia bồi dưỡng và thiện hiện các điều chỉnh cần thiết sau

bồi dưỡng


429


24


0


2,92


2


435


20


0


2,94


1


Trung bình ( X , Y )
2,88

2,87


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 143 trang tài liệu này.

Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 15

* Nhận xét về tính cần thiết và tính khả thi:

Qua kết quả tổng hợp, nhìn vào hai cột giá trị trung bình thấy ngay các ý kiến đánh giá là phù hợp và tương đối thống nhất với nhau thể hiện ở điểm trung bình của

mức độ cần thiết X = 2,88 và điểm trung bình của mức độ khả thi là Y = 2,87. Trong những biện pháp trên, mỗi biện pháp có một vai trò, nhiệm vụ khác nhau, biện pháp này sẽ có sự tương tác với biện pháp kia và ngược lại. Trong từng điều kiện nhất định và trong từng thời gian cụ thể mỗi biện pháp mang tầm quan trọng khác nhau, có khi biện này mang tính cấp thiết còn biện pháp kia mang tính lâu dài, biện pháp này mang tính cụ thể, biện pháp kia mang tính khái quát, biện pháp này là tiền đề cho biện pháp kia. Tóm lại, không có biện pháp nào là vạn năng, cần phải vận dụng một cách linh hoạt nhiều biện pháp để phối hợp giải quyết một nhiệm vụ. Mỗi biện pháp đều có những ưu nhược điểm nhất định, do đó khi thực hiện cần phải kết hợp một cách đồng bộ, có hệ thống.

Để khẳng định sự phù hợp giữa mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng CBQL trường tiểu học của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tác giả sử dụng hệ số tương quan thứ bậc Spearman:

r 1

6D2

NN21

Trong đó, r là hệ số tương quan thứ bậc; D là hiệu số thứ bậc của 2 đại lượng đem ra so sánh (mức độ cần thiết và tính khả thi); N là số đơn vị được nghiên cứu (06 biện pháp).

Kết quả:

r 1

6 6

6 35

1

36

210

0,828

Từ kết quả trên (r = 0,828 > 0) cho thấy giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp được đề xuất là tương quan thuận và chặt chẽ tức là giữa mức độ cần thiết và khả thi ở mỗi biện pháp quản lý có sự phù hợp rất cao. Do đó các biện pháp được đề xuất là cần thiết và khả thi trong việc góp phần nâng cao chất lượng quản lý hoạt động bồi dưỡng của đội ngũ CBQL các trường tiểu học của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2.95

2.93

2.91

2.94

2.92

2.9

2.9

2.9

2.88

2.86

2.87

2.85

2.8483

2.

2.8

2.8

Tính cần thiết

Tính khả thi

2.75


2.7

BP1 BP2 BP3 BP4 BP5 BP6

Biểu đồ 3.1. Biểu thị tương quan giữa tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng CBQL trường tiểu học của phòng GD&ĐT thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh‌‌

* Đánh giá chung:

Qua khảo sát mặt nhận thức trên đây cho thấy các biện pháp đề xuất đã được sự nhất trí cao của lãnh đạo và chuyên viên phòng GD&ĐT, đội ngũ CBQL, giáo viên các trường tiểu học của phòng GD&ĐT thành phố Hạ Long. Sự đánh giá về tính cần thiết cao và tính khả thi cao, chứng tỏ nó phù hợp với điều kiện hiện nay. Nó có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng GD&ĐT, thực hiện thắng lợi “Chiến lược phát triển GD từ nay đến năm 2020” của Đảng và nhà nước ta nói chung và Giáo dục tiểu học thành phố Hạ Long nói riêng.

Kết luận chương 3


Nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động bồi dưỡng CBQL trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục là việc làm cấp thiết của Phòng GD&ĐT thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trên cơ sở lí luận và thực tiễn đã nêu ở chương 1, 2, tác giả đề xuất 6 biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ CBQL trường tiểu học thành phố Hạ Long. Các biện pháp tập trung giải quyết các vấn đề: Nâng cao nhận thức và tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ CBQL các trường tiểu học; Đổi mới lập kế hoạch bồi dưỡng hướng đến mục đích nâng cao năng lực cho đội ngũ CBQL các trường tiểu học; Nâng cao năng lực cho bộ máy tổ chức bồi dưỡng và hiệu quả tổ chức hoạt động bồi dưỡng; Chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng và tăng cường các điều kiện phục vụ hoạt động bồi dưỡng; kiểm tra đánh giá kết quả bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ CBQL trường tiểu học; Tạo động lực cho CBQL tham gia bồi dưỡng và thực hiện các điều chỉnh cần thiết sau bồi dưỡng.

Các biện pháp nêu trên tuy trên chưa phải là một hệ thống các biện pháp đầy đủ nhưng nó là những biện pháp chủ yếu có tính cần thiết, tính khả thi cao. Mỗi biện pháp đều có mục đích, ý nghĩa riêng, nhưng cùng chung một mục tiêu: Bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ CBQL các trường tiểu học của thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dục trong thời kỳ đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ


1. Kết luận

Từ quan điểm của Đảng: “... Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, trong xây dựng Đảng thì công tác cán bộ là quan trọng nhất, mọi sự thành công hay thất bại đều phụ thuộc vào công tác cán bộ. Trong công tác cán bộ, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý là vấn đề then chốt”, có cơ sở chắc chắn để khẳng định rằng: Đội ngũ CBQL trường tiểu học có vai trò quan trọng hàng đầu trong phát triển sự nghiệp giáo dục. Vì vậy việc nâng cao năng lực cho đội ngũ CBQL các trường tiểu học là một tất yếu.

Dựa trên kết quả nghiên cứu cơ sở lí luận và thực trạng, đề tài đề xuất 06 biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng CBQL trường tiểu học thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể là:

1- Quản lý công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu bồi dưỡng của CBQL các trường tiểu học .

2- Đổi mới lập kế hoạch hướng đến mục đích nâng cao năng lực cho CBQL trường tiểu học.

3- Tổ chức hoạt động bồi dưỡng nâng cao hiệu lực và hiệu quả cho bộ máy tổ chức hoạt động bồi dưỡng.

4- Chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng và tăng cường các điều kiện phục vụ hoạt động bồi dưỡng.

5- Kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động bồi dưỡng cho CBQL trường tiểu học . 6- Tạo động lực cho CBQL tham gia bồi dưỡng và thực hiện các điều chỉnh cần

thiết sau bồi dưỡng.

Các biện pháp này có quan hệ chặt chẽ, gắn bó hữu cơ, bổ sung cho nhau nhằm quản lý công tác bồi dưỡng đội ngũ CBQL các trường tiểu học thành phố Hạ Long đạt hiệu quả cao. Các biện pháp trên chắc chắn chưa phải là một hệ thống biện pháp đầy đủ nhưng nếu được thực hiện một cách đồng bộ, nhất quán, chắc chắn năng lực đội ngũ CBQL trường tiểu học của thành phố Hạ Long sẽ có những bước chuyển biến tốt, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu giáo dục nói chung, mục tiêu giáo dục Tiểu học nói riêng trong giai đoạn hiện nay.

2. Khuyến nghị

Để thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng như đã đề xuất, vào thực tiễn giáo dục của địa phương, tác giả xin đưa ra một số khuyến nghị như sau:

* Với Bộ GD&ĐT:

- Bộ GD&ĐT cần sớm triển khai phương án đào tạo bồi dưỡng CBQLGD nói chung, CBQL bậc tiểu học nói riêng đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT theo NQ 29 của Trung ương khóa XI. Áp dụng hình thức bồi dưỡng từ xa thông qua kết nối đa phương tiện và ứng dụng truyền hình giáo dục vào hoạt động bồi dưỡng. Nghiên cứu để xây dựng một bộ giáo án điện tử và hệ thống kiểm tra, đánh giá sau bồi dưỡng bằng công nghệ thông tin.

- Ngành GD&ĐT nên đề xuất với nhà nước có chế độ ưu đãi tương xứng để tạo động lực tích cực đối với đội ngũ CBQL trường tiểu học tham gia bồi dưỡng nâng cao năng lực.

- Xây dựng hệ thống các chính sách về công tác bồi dưỡng CBQL phù hợp đảm bảo các điều kiện cần thiết cho thực hiện hoạt động bồi dưỡng. Tham khảo các bài học từ các nước khác trên thế giới và tìm cách làm phù hợp với Việt Nam trong quản lý các hoạt động bồi dưỡng CBQL trường tiểu học. Có kế hoạch tạo điều kiện để đội ngũ CBQL trường tiểu học đi học tập, tham quan các điển hình tiên tiến ở trong và ngoài nước về QLGD để nâng cao trình độ và năng lực quản lý.

* Đối với UBND tỉnh và sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện các Nghị quyết về GD&ĐT của Đảng và Nhà nước: Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, Nghị quyết Trung ương 3 khóa IX về “Công tác cán bộ trong tình hình mới", nhất là Nghị quyết 29-NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

- Phải thực sự xem việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ CBQL các nhà trường là yếu tố có tính quyết định đến chất lượng giáo dục toàn diện và quan tâm làm tốt việc phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cốt cánh của ngành.

- Chỉ đạo các trường sư phạm của địa phương đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo bồi dưỡng; tăng cường hợp tác với Trường Đại học Giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, các trường đại học trong và ngoài nước trong công tác bồi dưỡng CBQL của ngành giáo dục.

- Làm tốt hơn nữa việc khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho CBQL nói chung và CBQL trường tiểu học nói riêng đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ về mọi mặt.

- Phân cấp cho ngành GD&ĐT quyền tự chủ về về nhân sự, tài chính cùng với quản lí thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Điều chỉnh phân bổ ngân sách cho ngành giáo dục, cân đối ngân sách chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng phù hợp.

* Đối với cấp ủy, chính quyền thành phố Hạ Long

- Có kế hoạch hoàn thành việc xây dựng quy hoạch và thực hiện đầy đủ, kịp thời công tác sử dụng, bổ nhiệm, luân chuyển CBQLGD.

- Thực hiện việc bổ nhiệm CBQL trường tiểu học cần quan tâm đến các tiêu chí của người CBQL trong giai đoạn hiện nay và các văn bản hiện hành của Nhà nước phù hợp với thực tiễn địa phương:

- Có cơ chế chính sách khuyến khích đội ngũ CBQL học chương trình đào tạo, nâng chuẩn trình độ (cao học, nghiên cứu sinh) về quản lí giáo dục.

- Tăng ngân sách địa phương cho giáo dục nói chung, công tác bồi dưỡng CBQL trường tiểu học nói riêng.

- Hàng năm tổ chức cho CBQL trường tiểu học đi tham quan, học tập kinh nghiệm các điển hình tiên tiến ở trong và ngoài tỉnh, để làm giàu thêm kinh nghiệm QLGD;

- Duy trì và làm tốt hơn nữa chính sách địa phương tạo điều kiện về kinh phí cho CBQL đi học có trình độ cao để về phục vụ địa phương lâu dài.

* Đối với Phòng GD&ĐT thành phố Hạ Long

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lí gắn với công tác quy hoạch cán bộ của ngành và các đơn vị, đáp ứng được những yêu cầu của thực tiễn QLGD tại địa phương.

- Xây dựng các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá về công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí các trường.

- Thực hiện đổi mới hoạt động bồi dưỡng một cách đồng bộ về chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức, kiểm tra đánh giá, giám sát tổ chức, chỉ đạo bồi dưỡng.

- Thực hiện đánh giá khoa học, khách quan đội ngũ CBQL trường tiểu học theo Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông kết hợp với những yêu cầu về quản lý hiện đại và quản lý lãnh đạo nhà trường trong các hoạt động bồi dưỡng.

- Công tác bồi dưỡng CBQL phải được thường xuyên xem xét, đánh giá về khóa học, chương trình, giảng viên, cơ sở thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng CBQL và về kết quả làm việc của CBQL sau bồi dưỡng. Tham mưu tích cực với UBND thành phố để có chính sách đãi ngộ thoả đáng, tuyên dương khen thưởng đối với CBQL nói chung và CBQL trường tiểu học nói riêng khi họ có thành tích nổi bật trong các hoạt động bồi dưỡng để tạo động lực thúc đẩy tự bồi dưỡng.

* Đối với CBQL các trường tiểu học thành phố Hạ Long

- Triển khai các biện pháp quản lý đã được đề xuất tại đơn vị. Xây dựng chương trình thực hiện hoạt động BD và tự BD hàng năm theo chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên sao cho phù hợp với thực tế của địa phương, của đơn vị và cá nhân.

- Đảm bảo chất lượng giáo dục trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu, chương trình, nội dung của hoạt động bồi dưỡng sao cho đạt được sự phát triển bền vững và tạo dựng giá trị riêng biệt.

- Kịp thời báo cáo kết quả triển khai, thực hiện hoạt động bồi dưỡng tại đơn vị và đề xuất nhu cầu bồi dưỡng của cá nhân hoặc các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng của đơn vị đến cơ quan quản lý cấp trên.

- Tăng cường phối hợp với các nhà trường của các bậc học khác trong thành phố để thực hiện hoạt động bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi dưỡng đối với CBQL, GV, NV nhà trường.

Xem tất cả 143 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí