Chỉ Đạo Đổi Mới Nội Dung, Phương Pháp, Hình Thức Tổ Chức Bồi Dưỡng Và Tăng Cường Các Điều Kiện Phục Vụ Hoạt Động Bồi Dưỡng

Có được sự hỗ trợ từ các nhà khoa học, các chuyên gia QLGD có uy tín, thu hút được sự quan tâm từ bên ngoài. Có nguồn kinh phí cần thiết đảm bảo thực hiện bồi dưỡng nâng cao năng lực của toàn thể tổ chức bộ máy tham gia bồi dưỡng.

3.2.4. Chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức bồi dưỡng và tăng cường các điều kiện phục vụ hoạt động bồi dưỡng

3.2.4.1. Mục tiêu của biện pháp

Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức bồi dưỡng nhằm đưa hoạt động bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học trở thành hoạt động thiết thực, sát đối tượng, hiệu quả để đội ngũ Hiệu trưởng có đủ phẩm chất và năng lực quản lý nhà trường theo yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập.

Trước xu thế hội nhập quốc tế và đổi mới giáo dục, người CBQL nói chung và CBQL giáo dục nói riêng phải luôn cập nhật để có được những tri thức nhất định trong quản lý để đáp ứng được những sự phát triển của lĩnh vực mà mình quản lý. Kiến thức được trang bị trong nhà trường chỉ là cái ban đầu, không đầy đủ mọi tri thức mong muốn và không vĩnh viễn. Đồng thời sự phát triển của thông tin, trong bối cảnh hội nhập, mở rộng giao lưu, người học được tiếp nhận nhiều nguồn thông tin đa dạng, phong phú từ nhiều mặt của cuộc sống. Vì vậy, công tác bồi dưỡng nói chung, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ CBQL trường tiểu học nói riêng cần phải đổi mới một cách toàn diện cả về nội dung, phương pháp, cách thức,...

Đổi mới hoạt động bồi dưỡng là một tất yếu khách quan, là con đường ngắn nhất dẫn đến mục tiêu nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ CBQL, góp phần nâng cao chất lượng các nhà trường, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức bồi dưỡng nhằm đáp ứng yêu cầu “bồi dưỡng theo nhu cầu và yêu cầu”, “phù hợp đối tượng”, đạt được hiệu quả và chất lượng bồi dưỡng ở mức cao nhất.

3.2.4.2. Nội dung của biện pháp

Bồi dưỡng nhằm giúp cho CBQL trường tiểu học đáp ứng được các yêu cầu của phát triển giáo dục; nâng cao phẩm chất và năng lực theo các yêu cầu của đổi mới quản lý giáo dục, yêu cầu của quản lý hiện đại, yêu cầu quản lý và lãnh đạo nhà trường, theo yêu cầu hội nhập quốc tế, theo yêu cầu của phát triển đội ngũ và nguồn nhân lực ngành giáo dục...

Bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức, truyền thụ kinh nghiệm, hình thành kỹ năng, kỹ xảo trong hoạt động, hình thành nên phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức và tâm

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 143 trang tài liệu này.

lý, tạo nên những mẫu hình con người đặc trưng và tương ứng với một xã hội nhất định, tạo ra năng lực hoạt động cho mỗi con người.

Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường tiểu học là nhằm bồi dưỡng cho họ phát triển đồng bộ về nhân cách, năng lực của người CBQL trường học, trước hết là đạt được các yêu cầu của Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông.

Quản lý hoạt động bồi dưỡng cán bộ quản lý trường tiểu học của phòng giáo dục và đào tạo thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 13

Trong điều kiện hội nhập, chuyển đổi cơ cấu quản lý, vừa phải đảm bảo sự hợp tác quốc tế rộng rãi, có hiệu quả, vừa phải đảm bảo phát huy nội lực, giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc và những giá trị truyền thống cao đẹp. Yêu cầu này được đặt ra như một vấn đề then chốt nó đòi hỏi đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQL giáo dục nói chung, CBQL trường tiểu học nói riêng không chỉ chú trọng đến kiến thức nghiệp vụ, kiến thức quản lý mà cả kiến thức chính trị, kiến thức kinh tế, ngoại ngữ, tin học, ngoại giao...

Từ đó đổi mới nội dung bồi dưỡng sao cho thiết thực, phù hợp với yêu cầu của từng cá nhân, chú trọng cả phẩm chất đạo đức và kiến thức, cả lý luận và thực tiễn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản và hướng dẫn kỹ năng thực hành:

a) Xác định nội dung bồi dưỡng:

- Thứ nhất, là bồi dưỡng năng lực theo Chuẩn năng lực Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông gồm có 5 tiêu chuẩn (Phẩm chất nghề nghiệp; Năng lực quản trị nhà trường; Năng lực xây dựng môi trường giáo dục; Năng lực phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình,xã hội; Năng lực sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin.) hàm chứa 18 tiêu chí, 49 yêu cầu. (yêu cầu tại Chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông) và được thể hiện chi tiết tại Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018 có hiệu lực từ 4/9/2018. Điều 4, tiêu chí 3, điểm a có quy định về phẩm chất nghề nghiệp của Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông: “Có năng lực phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân; đạt trình độ đào tạo và hoàn thành các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; có kế hoạch thường xuyên học tập, bồi dưỡng, phát triển chuyên môn, nghiệp vụ bản thân; cập nhật kịp thời các yêu cầu đổi mới của ngành về chuyên môn, nghiệp vụ”; Điều 5,6,7,8 tại thông tư 14/2018 quy định về năng lực lãnh đạo và quản trị nhà trường, cụ thể như: Năng lực lãnh đạo, quản trị các hoạt động trong nhà trường đáp ứng yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh, phù hợp với phong cách học tập đa dạng, nhu cầu, sở thích và mức độ sẵn sàng học tập của mỗi học sinh; năng lực xây dựng được môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, dân chủ, phòng, chống bạo lực học đường; năng lực tổ chức các hoạt động phát triển mối

quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh và huy động, sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường; năng lực sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường… [56]. Đó cũng chính là định hướng cho các nội dung cần bồi dưỡng để nâng cao phẩm chất, năng lực đội ngũ CBQL tiểu học nói chung và đội ngũ CBQL trường tiểu học thành phố Hạ Long nói riêng.

- Thứ hai, bồi dưỡng năng lực tư duy (tầm nhìn, sứ mệnh); năng lực xử lý công việc; năng lực làm việc với con người. Trong bối cảnh hiện đại, người quản lý nói chung, đặc biệt là người CBQL trường tiểu học phải có 5 loại tư duy: Tư duy nguyên tắc; tự duy tổng hợp; tư duy sáng tạo; tư duy tôn trọng; tư duy đạo đức. Trong khi xử lý công việc, người CBQL cần phải biết kết hợp hài hòa 7 năng lực sau: năng lực kế hoạch; năng lực tổ chức; năng lực chỉ đạo; năng lực giám sát/kiểm tra; năng lực ra quyết định; năng lực điều chỉnh, điều phối; năng lực xử lý thông tin. Cao hơn nữa, đòi hỏi người CBQL phải có năng lực làm việc với con người; Năng lực làm việc với con người đòi hỏi người quản lý thực hiện sự quản lý "SM" (Soul management) khơi gợi được lương tâm, thức tỉnh được lương tri và phát triển được lương năng (năng lực lành mạnh) trong mỗi con người mình đang điều khiển.

- Thứ ba, Bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, quản trị các hoạt động trong nhà trường: Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường, quản trị hoạt động dạy học, giáo dục học sinh, quản trị nhân sự nhà trường, quản trị tổ chức, hành chính, tài chính nhà trường, quản trị cơ sở vật chất, thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục học sinh trong nhà trường, quản trị chất lượng giáo dục trong nhà trường;bồi dưỡng năng lực xây dựng môi trường giáo dục: Xây dựng văn hóa nhà trường, thực hiện dân chủ cơ sở trong nhà trường, xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường; năng lực phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội: năng lực phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học, giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong huy động và sử dụng nguồn lực để phát triển nhà trường; năng lực sử dụng ngoại ngữ và ứng dụng CNTT trong quản trị nhà trường. (Quản lý giáo dục lấy nhà trường là cơ sở), trang bị để CBQL nhà trường chuyển từ quản lý tiếp cận nội dung sang quản lí tiếp cận năng lực và quản lí chất lượng - yêu cầu của đổi mới giáo dục hiện nay.

- Bên cạnh đó, cần lựa chọn những nội dung không trùng lặp với những năng lực cần bồi dưỡng vừa nêu trên tại NĐ Số 18/2010/NĐ-CP của Chính phủ như: Lý luận

chính trị; kiến thức pháp luật; kiến thức về các kỹ năng quản lý nhà nước và quản lý chuyên ngành; Tin học, ngoại ngữ và các kiến thức bổ trợ khác,...vẫn còn nguyên giá trị trong giai đoạn hiện nay.

Có như vậy mới vừa đáp ứng mong đợi của bản thân các CBQL, vừa đáp ứng các mong đợi của các bên liên quan như cha mẹ học sinh, học sinh, giáo viên, các cơ quan quản lý, cộng đồng xã hội.

Cần lưu ý là: Để công tác bồi dưỡng đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí, xác định lựa chọn nội dung bồi dưỡng sao cho phù hợp với từng đối tượng (cá thể hóa nội dung bồi dưỡng). Không bồi dưỡng những nội dung mà CBQL đã có mà phải bồi dưỡng nội dung mà họ còn thiếu, nội dung mà họ cần và họ có nhu cầu được bồi dưỡng. Chính vì vậy cần thiết phải cho CBQL đăng ký nội dung bồi dưỡng.

b) Xác định phương pháp sử dụng trong bồi dưỡng:

Phương pháp dạy học là để chuyển tải nội dung, vì vậy, cần lựa chọn các phương pháp dạy học phù hợp với nội dung, đồng thời để giảng viên hỗ trợ và quản lý các hoạt động học tập theo cách tạo điều kiện cho học viên đạt được những năng lực cụ thể đã đề ra.

Các phương pháp được lựa chọn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó:

- Bản chất của công việc hoặc tài liệu học tập

- Bản chất của mục tiêu học tập cần đạt được

- Khả năng, năng lực, nhu cầu và lứa tuổi của học viên

- Những kiến thức sẵn có, thái độ và hành động của học viên

- Khả năng và kiến thức của giảng viên

- Các điều kiện có thể được sử dụng như thời gian, trang thiết bị, tài liệu, môi trường trong và ngoài cơ sở giáo dục...

- Đối tượng bồi dưỡng CBQL là người lớn, đang thực hiện nhiệm vụ quản lý ở một trường học, họ có kinh nghiệm về giáo dục, về quản lý giáo dục. Đổi mới phương pháp bồi dưỡng theo hướng phát huy tính tích cực, huy động kinh nghiệm và vốn sống của học viên trong quá trình dạy học để biến quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự bồi dưỡng và cũng chỉ có tự bồi dưỡng mới đảm bảo giúp người học luôn cập nhật được cái mới, tránh tụt hậu:

- Cải tiến các phương pháp hiện đang sử dụng nhằm khai thác, tạo động lực thúc đẩy tính “tự học - tự bồi dưỡng”, “tự giải quyết vấn đề".

- Đổi mới phương pháp trên cơ sở sử dụng và khai thác khả năng của các phương tiện thiết bị dạy học.

- Đổi mới phương pháp phải giúp học viên vận dụng tốt hơn các tri thức vào quản lý, huấn luyện được các kỹ năng quản lý ở các mặt nghiệp vụ cụ thể.

- Đổi mới cách thức kiểm tra, đánh giá.

c) Xác định phương thức và hình thức đào tạo, bồi dưỡng:

- Phương thức chính quy: Đây là phương thức đào tạo tập trung, cơ bản, có hệ thống. Phương thức này chủ yếu áp dụng cho các đối tượng là cán bộ kế cận, cán bộ diện quy hoạch tạo nguồn.

- Các phương thức đào tạo khác: Phương thức này phù hợp với từng loại đối tượng khác nhau như đào tạo tại chức, chuyên tu, hàm thụ, từ xa, trực tuyến...

- Các hình thức bồi dưỡng:

+ Bồi dưỡng thường xuyên:

Công tác bồi dường thường xuyên trở thành một nhiệm vụ chiến lược đối với sự nghiệp giáo dục. Do đó, vấn đề đặt ra có tính chất nguyên tắc là: Mọi người có nhiệm vụ tự bồi thường thường xuyên trong quá trình công tác. Việc đó cho đến nay đã trở thành nề nếp tốt trong ngành giáo dục. Công tác bồi dưỡng được tiến hành bằng nhiều cách như: tự học, thông qua các hoạt động trong thực tiễn giáo dục, tham gia các buổi hội thảo, theo học các khóa bồi dưỡng ngắn hạn... trong đó, tự học, tự nghiên cứu là cách bồi dưỡng cơ bản nhất để người CBQL bù đắp thêm những hiểu biết về kiến thức, lí luận quản lý và trở thành người CBQL giỏi.

Từ mục đích ý nghĩa quan trọng của hình thức bồi dưỡng thường xuyên ta có thể coi trường học như là trung tâm bồi dưỡng mà ở đó người CBQL trường tiểu học thường xuyên tự bồi dưỡng thông qua các hoạt động của quá trình GD&ĐT.

+ Bồi dưỡng tập trung:

Hình thức này bồi dưỡng một cách có hệ thống để nâng cao trình độ của đội ngũ CBQL. Bồi dưỡng tập trung còn nhằm vào việc bồi dưỡng cho đội ngũ Hiệu trưởng có khả năng quản lý giảng dạy, áp dụng các bộ phương tiện thiết bị dạy học mới trong nhà trường theo yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy.

+ Tự đào tạo, bồi dưỡng:

Điều quan trọng nhất của việc bồi dưỡng là CBQL phải tự học, tự bồi dưỡng, học qua công việc thực tiễn, học từ đồng nghiệp; tăng cường các hình thức bồi dưỡng có sự hỗ trợ qua mạng thông tin, trường học kết nối; đẩy mạnh việc sinh hoạt chuyên

môn theo hướng nghiên cứu bài học; sinh hoạt liên trường để cùng chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau cùng tiến bộ.

Biển quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo, một trong những phương pháp học tập, đào tạo có hiệu quả nhất hiện nay, đồng thời làm cho nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trở thành nhu cầu tự thân của mỗi CBQL nói chung, mỗi CBQL trường tiểu học nói riêng.

Tự học, tự đào tạo, bồi dưỡng rèn luyện kĩ năng, trau dồi kiến thức và thử sức mình thông qua các hoạt động thực tiễn về quản lý nhà trường, người CBQL tự rút ra những bài học kinh nghiệm, khắc phục những mặt còn hạn chế. Tự học, tự đào tạo, bồi dưỡng cũng có thể là hình thức học tập, chia sẻ kinh nghiệm từ các đồng nghiệp,...

Mỗi người có thể lựa chọn một hay nhiều hình thức bồi dưỡng trên là phụ thuộc vào nội dung tham gia bồi dưỡng cũng như việc vận dụng khéo léo của các cấp quản lý công tác bồi dưỡng sao cho người học đạt hiệu quả nhất.

3.2.4.3. Cách thực hiện biện pháp

Quản lý là một nghề, do vậy giống như mọi nghề khác, để hoàn thành nhiệm vụ, mọi CBQL nói chung, cần được đào tạo để đáp ứng yêu cầu công việc. Tuy nhiên, do đặc điểm của “nghề quản lý giáo dục” nói chung và “nghề quản lý trường học" nói riêng, nghề mà đối tượng quản lý là đội ngũ trí thức, những người có trình độ chuyên môn tương đối đồng đều và một lực lượng đông đảo là học sinh, đây là những đối tượng không chỉ chịu ảnh hưởng từ nhà trường mà còn chịu sự tác động từ gia đình, xã hội, cho nên đòi hỏi mỗi CBQL trường học phải được bồi dưỡng thường xuyên, nhằm cập nhật thông tin, tri thức đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục giai đoạn hiện nay. Cụ thể là:

- Hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng đương chức: Đây là đối tượng cần được bồi dưỡng thường xuyên, định kỳ bằng nhiều hình thức: Tập trung, tại chức, trực tuyến, từ xa, tự bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm… Cụ thể, hàng năm có thể thông qua bồi dưỡng theo các chuyên đề, tập huấn bổ túc các kỹ năng quản lý,... Có những quy định bắt buộc Hiệu trưởng phải tham gia các khóa bồi dưỡng để cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực quản lý, đồng thời có thể vận dụng vào quá trình công tác của họ (Có thể coi qui định này là một tiêu chí cứng, bắt buộc không thể thiếu trong quá trình bổ nhiệm lại đối với Hiệu trưởng đương chức). Bổ sung thêm điều kiện bắt buộc để xem xét, bổ nhiệm Hiệu trưởng trường tiểu học: Phải có các chứng chỉ, chứng nhận đang theo học hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý; có khả năng sử dụng Tin học, Ngoại ngữ trong công

tác. Cụ thể hoá và tăng thêm chế độ chính sách cho Hiệu trưởng đương chức đi học và cán bộ dự nguồn đi học. Khuyến khích CBQL vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa tự học, tự bồi dưỡng, và theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng tập trung nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

- Hoạt động bồi dưỡng Cán bộ trong nguồn quy hoạch: Với đối tượng này, đào tạo, bồi dưỡng có vai trò quyết định kết quả thực hiện quy hoạch. Xây dựng xong quy hoạch mới là bước khởi đầu, sau đó là cả một quá trình công phu phải đào tạo, bồi dưỡng, thử thách, rèn luyện đối với cán bộ trong nguồn quy hoạch. Để thực hiện tốt vấn đề này cần phải:

+ Lựa chọn, cử đúng cán bộ thuộc diện quy hoạch, đó là những PHT, cán bộ Công đoàn, tổng phụ trách, GV có trình độ và năng lực chuyên môn giỏi; đã kinh qua công tác đoàn thể, công tác Đảng và các lĩnh vực chuyên môn khác; có phẩm chất chính trị vững vàng, những người là đảng viên hoặc đối tượng Đảng, nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp, thời gian công tác trong ngành ít nhất 5 năm trở lên, có uy tín trong cán bộ, GV, NV và nhân dân.

+ Lựa chọn nội dung, chương trình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng,... lấy tiêu chuẩn CBQL làm căn cứ;

+ Có biện pháp thích hợp để phối hợp liên hệ với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực quản lý, nắm bắt được hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng;

+ Phải bố trí và sử dụng hợp lý cán bộ sau đào tạo, bồi dưỡng.

- Tăng cường các điều kiện phục vụ hoạt động bồi dưỡng

Công tác bồi dưỡng CBQL nói chung, CBQL trường tiểu học nói riêng chỉ đạt hiệu quả, khi nó được tiến hành trên cơ sở: Có sự nhận thức đúng về tầm quan trọng, được thực hiện với một kế hoạch khoa học, với nội dung chương trình, phương pháp, cách thức tổ chức đã được cải tiến... và phải được thực hiện với những điều kiện cơ sở vật chất sư phạm, tài chính ở mức đảm bảo đủ cho các lớp bồi dưỡng, để người học có thể học tập đạt hiệu quả. Sẽ không có kết quả dạy và học tốt nếu không đảm bảo về cơ sở vật chất. Các thiết bị kỹ thuật của nhà trường có vai trò làm cầu nối giữa kiến thức và thực tiễn, giữa việc học tập đi đôi với thực hành. Điều này đòi hỏi các cấp quản lý ngành, các giảng viên và đặc biệt là CBQL (đối tượng chính) có những điều kiện tối thiểu hoặc tốt hơn để thực hiện các chương trình bồi dưỡng. Sự tăng cường về tài liệu học tập, sự chuẩn bị chu đáo về địa điểm mở lớp, đầu tư các trang thiết bị, đồ dùng

giảng dạy, kinh phí mở lớp sẽ tạo ra bước đột phá trong công tác bồi dưỡng CBQL trường tiểu học. Điều kiện phục vụ hoạt động bồi dưỡng gồm:

Điều kiện về tài liệu học tập: Tài liệu học tập cho công tác bồi dưỡng rất quan trọng, bởi vì phương châm chính của bồi dưỡng là lấy tự học làm chính, người học tự học trên cơ sở có hướng dẫn, định hướng, có giải đáp,... Người học phải được đọc trước tài liệu trước khi đến lớp, thời gian trên lớp phải được dành tối đa cho thảo luận nhóm, cho việc trình bày của các cá nhân,... Vì vậy, tài liệu bồi dưỡng phải được biên soạn với nội dung và hình thức phù hợp đối tượng, phù hợp phương pháp và hình thức bồi dưỡng.

Chuẩn bị tốt địa điểm, trang thiết bị, đồ dùng giảng dạy: Địa điểm mở lớp bồi dưỡng phải gần người học, tránh phải đi xa, tạo điều kiện cho người học tham gia bồi dưỡng đầy đủ và thuận lợi. Do đó, phải chuẩn bị tốt, ổn định một hệ thống các địa điểm từ thành phố đến các phường, xã. Đồng thời phải đầy đủ các điều kiện về phòng học, hội trường, bàn ghế, bảng, ánh sáng, âm thanh, loa máy, đặc biệt là các phương tiện dạy học hiện đại, mở thêm chuyên mục trên Website về công tác bồi dưỡng đội ngũ CBQL...

Đầu tư kinh phí cho công tác bồi dưỡng: Tất cả các lớp bồi dưỡng thuộc tất cả các loại hình: Bồi dưỡng nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên đề, bồi dưỡng cập nhật, bồi dưỡng thường xuyên,... đều phải có kinh phí cho giảng viên, cho cơ sở vật chất, tài liệu, cần có sự đầu tư và hỗ trợ về kinh phí. Song yêu cầu tăng cường kinh phí cho mỗi lớp này là khác nhau, tùy thuộc vào nội dung chương trình, yêu cầu, thời gian bồi dưỡng.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách về bồi dưỡng, công tác phí, tài liệu, tuyên dương khen thưởng hay phê bình, kỷ luật trong hoạt động bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi dưỡng có tác động rất lớn đến động cơ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chuyên viên, đội ngũ CBQL, bởi vậy nó góp phần làm tăng hoặc giảm hiệu quả quản lý hoạt động bồi dưỡng.

3.2.4.4. Điều kiện thực hiện biện pháp

- Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng CBQL giáo dục có liên quan phải nghiên cứu, đổi mới đồng bộ chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng gắn với các tiêu chuẩn, tiêu chí của Chuẩn Hiệu trưởng; các chế độ, chính sách liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, tiêu chuẩn bổ nhiệm CBQL trường tiểu học, tạo động lực để cán bộ quản lý, hiệu trưởng các nhà trường tự học và sẵn sàng theo học các lớp đào tạo,

Xem tất cả 143 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí