Trình Độ Tin Học Của Đngv Thpt (Không Phải Gv Tin Học)

Tri ển khai. Công tác b ồi dưỡng thường xuyên cho GV đư ợc các trường triển khai theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT v à GV có thể chọn các mô đun phù hợp để học, điều n ày rất phù hợp với xu hướng học theo nhu cầu. Hiện nay, các ...

Tỉ Lệ Gv, Cbql Tham Gia Bồi Dưỡng Chính Trị, Pháp Luật Hè

Thao Đà N ẵng. Ngoài ra, hằng năm, Sở GD&ĐT c ũng đã tiếp nhận GV ngoài thành phố về công tác tại th ành phố theo nguyện vọng và tuyển chọn GV theo chính sách thu hút, GV tham gia đề án phát triển nguồn nhân lực chất l ượng cao của ...

K Ết Quả Xếp Loại Đngv Thpt Năm H Ọc 2011 -2012 (%)

Đánh giá theo QĐ 06 Đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp 70.0% 60.0% 62.7% 57.3% 50.0% 40.0% 30.0% 38.6% 31.9% 20.0% 10.0% 5.4% 4.1% 0.0% Xuất sắc Khá Trung bình Hình 2.6: Kết quả xếp loại ĐNGV THPT năm học 2010-2011 (%) Đánh giá theo QĐ 06 Đánh giá theo chuẩn ...

Trình Đ Ộ Đào Tạo Của Đngv Thpt Năm H Ọc 2012-2013

Năm h ọ c 2011-2012 Năm h ọ c 2012-2013 5.3% 16.5% 32.7% 6.3% 16.2% 33.1% 13.9% 31.6% 13.6% 30.8% D ướ i 30 D ướ i 40 D ướ i 30 D ướ i 40 Nam 40-50, N ữ 40-45 Nam 51-55, N ữ 46-50 Nam 40-50, N ữ 40-45 Nam 51-55, N ữ 46-50 Nam 56-59, N ữ 51-54 Nam 56-59, N ữ 51-54 Hình ...

Đánh Giá Giáo Viên Và Thanh Tra, Ki Ểm Tra Hoạt Động Chuyên

Trên l ớp là 2,25; đối với trường THPT chuyên, t ỉ lệ GV trên l ớp là 3,1. T ỉ lệ GV trên lớp sẽ được thay đổi phù hợp với đổi mới chương trình, sách giáo khoa sau năm 2015. S ố lượng GV ở các tr ư ờng có thể có sự biến động ...

Phát Tri Ển Đội Ngũ Giáo Viên Trung Học Phổ Thông

Đích, tính kiên tr ì, cương quyết, kiên định.; - Hệ tâm vận linh hoạt, có khả năng phối hợp giữa lời nói và chữ viết, phối hợp giữa miệng nói, tay làm được nhịp nhàng, chí nh xác, linh hoạt; - Phát âm chuẩn và khả năng diễn đạt ...

Các Chức Năng Cơ Bản Của Quản Lí

Yêu ngh ề , m ến trẻ. Trong nhà trư ờng , ho ạt động dạy học là hoạt động chủ đạo, là nhiệm vụ chính trị. Do đó, GV phải ý thức được nhiệm vụ dạy họ c của mình. Để có một tiết dạy tốt, GV phải đầu t ư soạn giáo án ...

Về Chuẩn Nghề Nghiệp Giáo Viên Trung Học Phổ Thông

Trình và ph ạm vi bộ môn mình d ạy; k ĩ năng sư ph ạm; có tư duy phản ánh, năng lực tự ph ê; biết cảm thông và cam kết tôn trọng phẩm giá của người khác; có năng lực quản lí. Tại Hội thảo Khoa học Chất l ượng giáo dục và vấn ...

Những Nghiên Cứu Về Phát Triển Đội Ngũ Giáo Viên

H ệ mật thiết với nhau và có mối quan hệ v ới việc phát triển các hoạt động của GD&ĐT. 7.1.2. Tiếp cận phức hợp Tiếp cận phức hợp là phương pháp áp dụng vào việc nghiên cứu một đối tượng khi ta dựa trên nhiều quan điểm , ...