Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp tại các trường trung học phổ thông thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long - 17

Nguyễn Lộc. (2010). Lý luận về quản lí. Hà Nội: Nxb Đại học Sư phạm. Nguyễn Xuân Tuyên. ( 2006). Biện pháp quản lí công tác giáo viên chủ nhiệm lớp của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông ở tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện ...

Quản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp tại các trường trung học phổ thông thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long - 16

Khi vận dụng, CBQL các trường cần phải linh động, vận dụng một cách sáng tạo sao cho phù hợp với từng điều kiện thực tế của nhà trường nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong công tác quản lí HĐBD đội ngũ GVCN lớp ở các trường ...

Trang 75, Trang 76, Trang 77, Trang 78, Trang 79, Trang 80, Trang 81, Trang 82, Trang 83, Trang 84,