Tổ chức dạy học hóa học theo tiếp cận tích hợp nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh Trung học cơ sở - 37

Bảng 6B6. Bảng phân bố tần số, tần suất, tần suất luỹ tích kết quả hai bài kiểm tra lớp 9 vòng 2 (sau tác động) Điểm số Xi Số HS đạt điểm Xi % số HS đạt điểm Xi % số HS đạt điểm Xi trở xuống TN ĐC TN ĐC TN ĐC 0 0 0 0,0 0,0 0,0 ...

Tổ chức dạy học hóa học theo tiếp cận tích hợp nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng cho học sinh Trung học cơ sở - 36

PHỤC LỤC 6. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM Phụ lục 6: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM VÕNG 1 Bảng 6A. Kết quả bài kiểm tra lớp 8A3 và 8A4, Trường THCS Cát Linh - Hà Nội (trước tác động) Điểm số Xi Số HS đạt điểm Xi Bài trước tác ...

Trang 59, Trang 60, Trang 61, Trang 62, Trang 63, Trang 64, Trang 65, Trang 66, Trang 67, Trang 68,